MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wojsko sprzedaje sprzęt muzyczny. Są gitary elektryczne, basowe i części zamienne. Przetarg AMW

RED
Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowy. Wojsko przeznaczyło do przedaży przede wszystkim sprzęt muzyczny. Sa gitary oraz osprzęt. Oprócz tego także samochody i odzież.Zobacz ofertę AMW na przetargu.Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowy. Wojsko przeznaczyło do przedaży przede wszystkim sprzęt muzyczny. Sa gitary oraz osprzęt. Oprócz tego także samochody i odzież.Zobacz ofertę AMW na przetargu.Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Wojsko sprzedaje atrakcyjny sprzęt z demobilu. Dzisiaj w najnowszym przetargu Agencji Mienia Wojskowego na sprzedaż przeznaczono wyjątkową ofertę. To sprzęt muzyczny - gitary są w bardzo dobrym stanie i mają także zamienne elementy. Na przetarg wystawiono także auta dostawcze i osobowe oraz odzież.

Przetarg AMW

Wojsko pozbywa się sprzętu. Odpowiedzialna za sprzedaż przetargową mienia wojskowego AMW ogłosiła kolejny przetarg. Co znalazło się w nim tym razem? Wojsko do demobilu przeznaczyło między samochody dostawcze i osobowe. Na sprzedaż przeznaczono także sprzęt muzyczny - gitary basowe i elektryczne oraz wojskową odzież.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z CENAMI

1.Otwarcie ofert nastąpi 25 sierpnia 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie, ul. Łęczyńska 1.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 13 i 19 sierpnia 2021 r. w godz. 8:00÷14:00 w następujących miejscach:
• poz. 1 SPSFR Głusiec • poz. 2 SOI Chełm • poz. 3 ZZ Siedlce • poz. 4 Przemyśl 34 WOG • poz. 5÷7 GZ Hrubieszów • poz. 8 SPS AMW Lublin • poz. 9÷10 GZ Jarosław • poz. 11÷37 Skład Stawy • poz. 38÷41 Skład Stężyca • poz. 42÷47 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie • poz. 48÷131 SM Kraśnik • poz. 132÷135 SOI Jawidz • poz. 136÷137 RZI Lublin • poz. 138÷145 RWT Rzeszów filia w Lublinie • poz. 146÷147 RWT Rzeszów w Rzeszowie • poz. 148÷156 SOI Rzeszów • poz. 157÷158 SOI Nowa Dęba • poz. 159 Skład Życzyn • poz. 160 SOI Grójec • poz. 161÷162 SOI Zamość • poz. 163 SOI Żurawica • poz. 164 Skład Bezwola • poz. 165÷169 Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie • poz. 170 SOI Lublin.
Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.
Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z koronawirusem COVID 19).

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷170 w terminie do dnia 21 października 2021 r.

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 2, 31, 42, 47, 53÷56, 79÷82, 109÷117, 127÷133, 135÷139, 143, 145, 148, 149, 151÷153, 158, 160÷162, 170 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Lublin nr konta 16 1130 1206 0028 9153 9320 0011, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
• nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
• uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9. Od produktu z poz. 159 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.

10. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Lublinie, ul. Łęczyńska 1, pok. nr 22 lub w skrzynce podawczej zlokalizowanej przy wejściu w terminie do dnia 24 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00.

11. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 7/OL-DG/2021 – nie otwierać przed 25 sierpnia 2021 r. do godziny 13:00”.

12. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

Nie przeocz

13. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Lublinie od dnia 10 sierpnia 2021 r. do dnia 24 sierpnia 2021 r., w godz. 8:00÷15:00, pok. nr 23 i 24 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

14. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

15. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

16. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

17. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

18. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

19. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

20. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

21. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

22. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

23. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

24. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], faks 81 474 61 23 oraz tel. 81 474 61 74, 81 474 61 81, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷15:00.

Musisz to wiedzieć

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zakaz handlu w niedzielę. Klienci będą zdezorientowani?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska