MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wojsko tanio i szybko sprzedaje auta dostawcze. Jest też autobus i samojezdna kosiarka. Najnowszy przetarg AMW 16.09.2021

Stefan Kowlaski
Wojsko sprzedaje na przetargu atrakcyjne sprzęty. Tym razem to przede wszystkim samochody. Sprawdź, co wyprzedaje Agencja Mienia Wojskowego na przetargu. To przede wszystkim auta dostawcze i ciężarowe.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Wojsko sprzedaje na przetargu atrakcyjne sprzęty. Tym razem to przede wszystkim samochody. Sprawdź, co wyprzedaje Agencja Mienia Wojskowego na przetargu. To przede wszystkim auta dostawcze i ciężarowe.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Wojsko wyprzedaje sprzęt wojskowy z demobilu. Samochody z powodzeniem będą służyć nowym właścicielom. Przetarg Agencji Mienia Wojskowego ma nastąpić szybko. Samochody dostawcze, autobusy, sprzęt ogrodniczy i artykuły AGD zmienią właścicieli. Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg sprzętu wojskowego z demobilu. Tym razem sprzęt i materiały użytkowane dotąd przez Wojsko Polskie wystawia jednostka w Lublinie. Oferta jest naprawdę bogata. Znajdziemy tu wykorzystywane przez wojsko samochody cywilnych typów (m.in. samochody dostawcze) oraz wiele innych artykułów.

Przetarg AMW

Wojsko wyprzedaje sprzęt z demobilu. Nowy przetarg sprzętu wojskowego organizuje Agencja Mienia Wojskowego 16 września 2021 r. Oto jaki sprzęt wystawia jednostka w Lublinie. Oferta jest szeroka. Sprawdź, co obejmuje.

Kliknij poniżej i zobacz zdjęcia z cenami

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie OR AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia po uzgodnieniu telefonicznym w dniach 9-10.09.2021 r. w godz. 9:00 - 13:30 oraz w dniu przetargu w godz. 8:30 - 10:30 w następujących miejscach:
poz. 1÷3 w 1 RBlog Skład Gdynia • poz. 4÷5 w JW 1300 Pruszcz Gdański • poz. 6÷10 w JW 1128 Malbork
• poz. 11÷12 w GZ Darłowo • poz. 13 w SOI Gdynia Grabówek • poz. 14÷25 w 18 WOG Wejherowo • poz. 26 w GZ Gdynia Babie Doły • poz. 27÷41 w 6 WOG Ustka • poz. 42÷43 w GZ Słupsk • poz. 44÷66 w GZ Czarne • poz. 67÷71 w Hel-Bór
• poz. 72÷89w KPW Gdynia • poz. 90 w SOI Gdynia Witomino • poz. 91÷104 w ZW Dębogórze k/Gdyni
• poz. 105÷107 w RZI Gdynia • poz. 108 w JW 4580 Czarne

Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.
UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.
Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z epidemią COVID 19).

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z poz. 1÷108 w terminie do dnia 05.11.2021 r.

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 2, 6, 7, 12, 91÷94, 108 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, organizatora przetargu i w miejscu jego składowania. Opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 44, 52÷54 do wglądu w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego
w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk, nr konta 41 1130 1121 0000 0060 0720 0029, podając w tytule przelewu
nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
• nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty
(tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
• uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Pozostałą część kwoty należy wpłacać przelewem na konto w BGK O/Gdańsk nr 27 1130 1121 0006 5589 8520 0009.

9. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, pok. nr 20 w terminie do dnia 16.09.2021 r. do godziny 11:30.

10. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 8/OG-DG/2021 – nie otwierać przed 16.09.2021 r. do godziny 12:30.

11. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

12. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Gdyni od dnia 01.09.2021 r. do dnia 15.09.2021 r. w godz. 8:00-15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 7:30-11:00 pok. nr 25 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy
i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

13. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

14. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

15. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

16. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

17. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

18. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

19. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

20. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

21. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW Gdyni oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

22. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

23. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected] oraz tel. 58 501 88 10, [email protected] oraz tel. 58 501 88 08 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

Nie przeocz

Musisz to wiedzieć

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

NBP nowy do 14.07

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska