Regulamin konkursu pod nazwą „Włącz EKO myślenie” zwanego dalej „Konkursem”

red

Art. 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Włącz EKO myślenie”.
2. Organizatorem konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, BDO 000020115.
3. Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział we Wrocławiu i będzie prowadzony jest na obszarze województwa dolnośląskiego na łamach Gazety Wrocławskiej, nazwanego dalej „Gazetą" oraz na stronie serwisu www.gazetawroclawska.pl oraz na dolnośląskich serwisach naszemiasto.pl (nazywanych dalej „Serwisami”).
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności osoby biorące udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
5. Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia prezentującego własnoręcznie wykonaną pracę:
-pracę plastyczną prezentującą tematykę ekologiczną, jak segregacja śmieci, farma wiatrowa, farma fotowoltaiczna, itp. wykonaną dowolną techniką (kredki, farby, kolaż)
-lub rękodzieło z wykorzystaniem materiałów, którym nada się drugie życie i uchroni przed wylądowaniem na śmietniku (pudełka, kartony, stare gazety, butelki plastikowe)
6. Nadesłane zdjęcie nie może przedstawiać wizerunku osób, w przeciwnym wypadku praca zostanie zdyskwalifikowana.
7. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora od dnia 30.06.2021 r. od godz. 12:00:00 do 19.07.2021 r. do godziny 23:59:59.
8. Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień, a także weryfikacja zgłoszeń, wybór zwycięzców i rozpatrywanie reklamacji.
9. Do materiałów konkursowych, przekazywanych na potrzeby Konkursu przez Uczestników zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisów, dostępnego na https://gazetawroclawska.pl/regulamin-konkursu, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
10. Wszelkie zapytania dotyczące informacji o prowadzonym konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres: [email protected]

Art. 2 Uczestnicy Konkursu, zgłoszenia oraz zasady Konkursu

1. Autorem pracy może być:
a. każda osoba pełnoletnia zamieszkała w woj. dolnośląskim mająca pełną zdolność do czynności prawnych
b. niepełnoletnie dziecko zamieszkałe w województwie dolnośląskim z zastrzeżeniem pkt 3.
2. Zgłoszenie do konkursu mogą wysłać osoby pełnoletnie zamieszkałe w woj. dolnośląskim
3. W przypadku dziecka niepełnoletniego, zgłoszenie może wysłać rodzic lub opiekun prawny dziecka umocowany do takiego działania.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby którym powierzono jakiekolwiek określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i wymaga od Uczestnika lub jego przedstawiciela prawnego:

5.1. Wypełnienia formularza zamieszczonego na Stronie Konkursu w Serwisie, co wymaga podania następujących, rzeczywistych danych Uczestnika:
a. Imię i nazwisko
b. Numer telefonu,
c. Adres e-mail
d. Miejscowość zamieszkania

5.2. Rozwiązania przesłanego w terminie od dnia 30.06.2021 od godz. 12.00:00 do 19.07.2021 r. do godziny 23.59.59 zadania konkursowego o treści:
„Prześlij zdjęcie przedstawiające wykonaną przez Ciebie pracę: pracę plastyczną prezentującą tematykę ekologiczną, jak segregacja śmieci, farma wiatrowa, farma fotowoltaiczna, itp. wykonaną dowolną techniką (kredki, farby, kolaż) lub rękodzieło z wykorzystaniem materiałów, którym nada się drugie życie i uchroni przed wylądowaniem na śmietniku (pudełka, kartony, stare gazety, butelki plastikowe).”

5.3. Zaakceptowania niniejszego regulaminu w sposób określony w Serwisach i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, o których mowa w ust. 2a niniejszego artykułu, w sposób określony w Serwisie, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

6. Uczestnik lub jego przedstawiciel prawny, dokonujący zgłoszenia do udziału w Konkursie oświadcza i gwarantuje, że:

6.1. przysługują mu majątkowe prawa autorskie do przesłanej fotografii, a także pracy plastycznej, oraz prawo do wyrażenia zgód i udzielenia licencji na wykorzystywanie tej fotografii i pracy na potrzeby Konkursu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na fotografię zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.

6.2. autor fotografii nie będzie wykonywał względem Organizatora Konkursu osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Konkursu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Konkursu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się, iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii

6.3. Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie będzie stanowiło naruszenia przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych, w szczególności dóbr osobistych oraz praw autorskich.

7. Z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego wraz z fotografią, Uczestnik wyraża zgodę na publikację tej fotografii wraz z jego danymi (imieniem, nazwiskiem, miejscowością zamieszkania) przez Organizatora oraz udziela Organizatorowi Konkursu, na potrzeby realizacji Konkursu, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, licencji na korzystanie z przesłanej przez Uczestnika fotografii, na następujących polach eksploatacji:

7.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w szczególności techniką cyfrową;

7.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

7.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, w tym w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym/ą się w tym celu posługuje;

7.4. wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych lub sieci intranet;

7.5. wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie;

7.6. wykorzystywania utworów na wszystkich ww. polach eksploatacji bez oznaczania ich autorstwa.

7.7. Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.

8. Licencja, o której mowa w ust. 8 powyżej obejmuje w szczególności uprawnienie do publikacji fotografii na łamach wszystkich tytułów prasowych oraz portali internetowych Organizatora.

9. Uczestnikowi przysługuje, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Konkursu do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, które należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.

Art. 3 Nagrody oraz zasady ich przyznawania

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 23.07.2021 r., a jego wyniki zostaną opublikowane w tym samym dniu na łamach Serwisu.
2. Komisja Konkursowa dokonując wyboru Zwycięzców będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność, estetykę i zgodność z tematem nadesłanych prac. Przyjęta zostaje skala punktowa od 1-10, gdzie 1 stanowi najniższą notę, a 10 najwyższą. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych punktów, wyłoni łącznie trzech Zwycięzców Konkursu, wskazując miejsca od 1 do 3.
3. Zwycięzcy konkursu otrzymają:
3.1. za zajęcie pierwszego miejsca:
- rodzinny weekendowy voucher pobytowy do Zamku Kliczków
- pakiet wejściówek do Zamek Książ, obejmujący 6 biletów wstępu na Hokus Pokus Nocne zwiedzanie dla rodzin z dziećmi (nagroda o łącznej wartości 330 zł)
- bilet rodzinny (2+4) do Minieurolandu, który upoważnia do wstępu 6 osób, w tym maksymalnie 2 osób dorosłych
- kosz słodyczy od ZPC ŚNIEŻKA S.A. (nagroda o wartości 150 zł)
- pakiet giftów od firmy Chemeko, obejmujący torbę Eko, notatnik, głośnik na bluetooth i ładowarkę usb
3.2. za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca:
- pakiet wejściówek do Zamek Książ, obejmujący 5 biletów wstępu (2+3 ) na edycję „Zamek z Bajki” (nagroda o łącznej wartości 230 zł)
- bilet rodzinny (2+4) do Minieurolandu, który upoważnia do wstępu 6 osób, w tym maksymalnie 2 osób dorosłych
- kosz słodyczy od ZPC ŚNIEŻKA S.A. (nagroda o wartości 150 zł)
- pakiet giftów od firmy Chemeko, obejmujący torbę Eko, notatnik, głośnik na bluetooth i ładowarkę usb

4. Ponadto Zwycięzcy Konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom.
5. Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.
6. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.
7. Każdy ze Zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika w formularzu adres e-mail.
8. W ciągu 14 dni od dnia od otrzymania takiej wiadomości Zwycięzca powinien przekazać Organizatorowi informacje niezbędne do przekazania Nagrody, w szczególności adres korespondencyjny znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe dane Zwycięzca powinien przesłać do Organizatora wiadomości na adres e-mail: [email protected]
9. Wartość pojedynczych nagród przyznanych Zwycięzcom nie przekracza 2000 zł i, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego

10. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestnika. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego Uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie.

Art.4 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Gazety Wrocławskiej, ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja - Włącz EKO myślenie”
b. Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;
c. Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d. W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis reklamującego.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Zgłaszający Reklamację o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Zgłaszający Reklamację ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art. 5 Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Włącz EKO myślenie” **

NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

TO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Włącz EKO myślenie” włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
- naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
- podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający) tj. podmiot obsługujący ankiety: Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
- podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna
- innym odbiorcom danych - fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
- sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w Konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w Konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia Konkursu.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.
Posiadasz prawo do:
- żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
- wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
- przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Przygotowania do meczu Polska-Argentyna. Jak powstrzymać Leo Messiego?

Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska