Regulamin plebiscytu Mistrzowie Handlu 2017 - przeczytaj

MRA
Udostępnij:
Regulamin plebiscytu pod nazwą Mistrzowie Handlu 2017, zwanego dalej Plebiscytem

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. Organizatorem jest Oddział we Wrocławiu z siedzibą przy ul. św. Antoniego 2/4.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą Mistrzowie Handlu 2017.
4. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach: Sprzedawca Roku, Kwiaciarnia Roku, Sklep Roku, Butik Roku, Sklep Internetowy Roku.
5. Plebiscyt będzie trwać od dnia 02.06.2017 do dnia 30.06.2017, do godz. 20:59:59.
6. Głosowanie w kategoriach plebiscytu: Sprzedawca Roku, Kwiaciarnia Roku, Sklep Roku, Butik Roku, będzie prowadzone osobno we Wrocławiu i 26 powiatach województwa dolnośląskiego.
7. Warunkiem przeprowadzenie plebiscytu w danym powiecie jest zgłoszenie co najmniej pięciu kandydatów w danej kategorii.
8. Głosowanie w kategorii Sklep Internetowy Roku (tylko dla sklepów zarejestrowanych na terenie województwa dolnośląskiego) prowadzone będzie na terenie województwa dolnośląskiego.
9. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Anna Gabińska, Martyna Wasiak i Anna Bijak.
10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
11. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
12. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Gazety Wrocławskiej” zwanej dalej Dziennikiem oraz na stronach serwisu www.gazetawroclawska. pl (nazywanego dalej „Serwisem”).

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
3. Kandydatami w Plebiscycie mogą być sprzedawcy, sklepy, butiki, kwiaciarnie z Dolnego Śląska oraz Sklepy Internetowe zarejestrowane na terenie Dolnego Śląska zgłoszone do udziału w Plebiscycie.
4. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. W plebiscycie głos może oddać każdy.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu
1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać na stronie internetowej w Serwisie do dnia 16.06.2017 r.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko sprzedawcy lub nazwę sklepu lub kwiaciarni
b. wskazanie kategorii plebiscytu
c. wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie
d. kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe)
e. imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (nieobowiązkowe)
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 2 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji i można dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
4. W dniu 23.06. 2017 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 02.06.2017 do dnia 30.06. 2017 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Gazety Wrocławskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www. prasa24. pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
WS. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Sprzedawca Roku
WSR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Sklep Roku
WK. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Kwiaciarnia Roku
WB. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Butik Roku
WI. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Sklep Internetowy Roku

c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S. A. , a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Rumi oraz powiatach wymienionych w art. 1 pkt. 6 niniejszego Regulaminu o zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 1.07.2017 r. na stronie internetowej w Serwisie.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy w kategorii Sprzedawca Roku z każdego powiatu zdobędą:
a. dyplom i medal wręczany podczas uroczystej gali we Wrocławiu oraz zaproszenie na szkolenie dotyczące promocji placówki handlowej w Internecie
Sprzedawcy, którzy uzyskają najwięcej głosów biorąc pod uwagę wszystkie głosowania prowadzone odrębnie we wszystkich powiatach otrzymają:
•Laureat I miejsca – pobyt tygodniowy w ośrodku wypoczynkowym
•Laureaci miejsc II - VI – pobyty weekendowe w ośrodku wypoczynkowym
•Laureaci miejsc VII – X – vouchery na noclegi w apartamentowcu we Wrocławiu oraz vouchery na kolację w restauracji.

3. Zdobywcy drugich i trzecich miejsc w kategoriach Sprzedawca Roku z każdego powiatu otrzymają dyplom oraz zaproszenie na szkolenie dotyczące promocji placówki handlowej w Internecie

4. Zwycięzcy w kategoriach Sklep Roku, Butik Roku, Kwiaciarnia Roku z każdego powiatu oraz Sklep Internetowy zdobędą:
a. dyplom wręczany podczas uroczystej gali
b. voucher na reklamę w „Gazecie Wrocławskiej” i/lub serwisie internetowym www. gazetawroclawska. pl o wartości 3000 zł
c. zaproszenie do udziału w szkoleniu dotyczącym promocji placówki handlowej w internecie
5. Zdobywcy drugich i trzecich miejsc w kategoriach Sklep Roku, Butik Roku, Kwiaciarnia Roku z każdego powiatu oraz w kategorii Sklep Internetowy otrzymają dyplomy oraz vouchery na reklamę o wartości 2000 złotych (II miejsce) i 1000 zł (III miejsce).
6. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. , Nr 14, poz. 176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane w formie pisemnej do Organizatora na adres: Gazeta Wrocławska, Dział Marketingu, ul. św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”. 2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Więcej informacji na stronie głównej Gazeta Wrocławska