Protest przed zakładami Rokita w Brzegu Dolnym [ZDJĘCIA]

Malwina Gadawa
Około 130 osób protestuje przed główną siedzibą zakładów PCC Rokita w Brzegu Dolnym. Przechodząc w tę i z powrotem przez przejście dla pieszych, blokują ulicę Sienkiewicza. Protestujący, to głównie związkowcy, rodziny pracowników oraz emerytowani pracownicy Rokity.

Protestujący domagają się "poszanowania praw pracowniczych" oraz "zaprzestania zmian organizacyjnych w spółkach". Przekonują, że pracownicy Rokity są "zastraszani i źle traktowani", a wiele osób zatrudnionych jest w oparciu o tzw. umowy śmieciowe.

Na manifestacji związkowcy twierdzili, że pracownicy boją się protestować, bo obawiają się utraty pracy. Takich wątpliwości nie miał Jerzy Marcinkowski. Ma 84 lata, ale postanowił przyjść i wesprzeć młodszych kolegów. - Musimy być w tym momencie solidarni, inaczej niczego nie wywalczymy. Moje dzieci zwolniono z Rokity, teraz nikt nie dba o pracownika, dlatego powinno się walczyć o swoje prawa - mówi Jerzy Marcinkowski.

W wydanym przez południem komunikacie władze PCC Rokita napisały, że hasło manifestacji ("Dość łamania praw pracowniczych") " nie znajduje pokrycia w jakichkolwiek działaniach pracodawców przeciwko którym skierowany jest protest, to jest spółek z Grupy Kapitałowej PCC Rokita". Swój list do PCC Rokita napisali też związkowcy.

Związkowcy zapowiadają, że dzisiejsza, jak ją nazywają pokojowa manifestacja, to dopiero początek. Kolejne protesty zaplanowane są na wrzesień.

Oto cały komunikat PCC Rokita w tej sprawie

Wspólna Reprezentacja trzech Związków Zawodowych, w imieniu których działają ich przewodniczący, wystąpiła z zaproszeniem do wzięcia udziału w manifestacji w dniu 21.08.2013r. organizowanej przez wyżej wymienionych pod hasłem DOŚĆ ŁAMANIA PRAW PRACOWNICZYCH.
Hasło powyższe wprowadza odbiorców tej informacji w błąd co do istnienia potrzeby, a tym samym zasadności organizowania tej manifestacji – stanowi zatem przejaw braku szacunku dla lokalnej Społeczności.
Powyższe hasło nie znajduje pokrycia w jakichkolwiek działaniach pracodawców przeciwko którym skierowany jest protest, to jest spółek z Grupy Kapitałowej PCC Rokita.
Nie zostały dotąd wyartykułowane żadne konkretne przypadki łamania praw pracowniczych ani tez nie zostały przedstawione dowody bezprawnego działania pracodawcy w postaci łamania tych praw. Prowadzenie działalności związkowej nie usprawiedliwia posługiwania się bezpodstawnymi oskarżeniami.
Nadto wiadomym jest, iż Przewodniczący związków organizujących manifestację, złożyli liczne doniesienia w Prokuraturze, mówiące o wyimaginowanych przestępstwach popełnianych przez pracodawców. Warto zadać sobie pytanie, czy te nie mające pokrycia w rzeczywistości doniesienia odniosły jakiś skutek czy raczej wskazują na zwykłe pieniactwo. PCC Rokita SA była niejednokrotnie nagradzana tytułem Solidnego Pracodawcy Roku. Grupa Kapitałowa PCC Rokita jest największym pracodawcą na terenie powiatu wołowskiego oraz jednym z największych na Dolnym Śląsku. Średnie wynagrodzenie na stanowisku robotniczym jest wyższe od wynagrodzeń na analogicznych stanowiskach w sektorze przemysłowym w kraju. Średnie ogólne wynagrodzenie pracowników Spółek Grupy Kapitałowej jest również ponadprzeciętne w skali kraju. Ponadto pomimo gorszej koniunktury odnotowanej na rynku w I kwartale 2013 i ogólnej tendencji pracodawców polegającej na zmniejszaniu zatrudnienia, PCC Rokita konsekwentnie zwiększa swoje zatrudnienie.
PCC Rokita bierze udział w kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012-2013” w ramach programu Partnerstwo dla Prewencji. Kampania koordynowana jest przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.
PCC Rokita SA wspiera szereg inicjatyw społecznych wspomagających rozwój regionu oraz prowadzi działalność charytatywną. Pracownicy korzystają ze środków w ramach funduszu socjalnego, ponadto pracodawca corocznie organizuje imprezy dla pracowników wraz z ich rodzinami. Pracodawca umożliwia także rozwój pracowników poprzez organizowanie szkoleń i konferencji tematycznych, służących podnoszeniu kwalifikacji.
PCC Rokita SA współpracuje również ze szkołami oraz wyższymi uczelniami w ramach programu promowania najzdolniejszych uczniów, którzy mogą znaleźć zatrudnienie w spółce. W ramach programu organizowane są również staże, podczas których uczniowie i studenci nabierają praktycznych umiejętności i mogą poznać firmę.
PCC Rokita SA w ostatnich pięciu latach zainwestowała ponad 600 milionów złotych w istniejące jak i nowe instalacje. W dalszych planach inwestycyjnych przewidziane jest zaangażowanie na terenie przemysłowym PCC Rokita kolejnych około pół miliarda złotych, co służy rozwojowi nie tylko spółek Grupy Kapitałowej PCC Rokita, stwarza stabilne miejsca pracy ale i istotnie wpływa na dynamikę rozwoju regionu.
Przewodniczący trzech organizacji związkowych, funkcjonujących w spółkach Grupy Kapitałowej PCC Rokita, działają w sposób nieracjonalny i próbują angażować pracowników pod pretekstem występowania we wspólnej, słusznej sprawie.
Przewodniczący ci wykazują niespójność działań formułując postulat dotyczący przywrócenia dialogu z przedstawicielami pracowników i jednocześnie grożą użyciem siły oraz bezpodstawnie oskarżają partnera.
Zarząd PCC Rokita SA nie wyraził zgody na organizację manifestacji przed bramą główną na terenie PCC Rokita SA.
Jednocześnie trzy związki zapowiedziały na dzień 21.08.2013 roku strajk w spółce Biznes Park Rokita Sp. z o.o. Zarząd Spółki wyraża wątpliwość co do legalności tego strajku z tego powodu, że w toku referendum strajkowego zadano pytanie, które nie było przedmiotem wcześniejszych rokowań. W przekonaniu Zarządu Spółki naruszany jest art. 20 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Nie doszło bowiem do zawiadomienia Pracodawcy o planowanym terminie strajku z odpowiednim uprzedzeniem, gdyż Zarząd odebrał zawiadomienie w dniu 19 sierpnia 2013 r.

Oto cały list związkowców do PCC Rokita

List otwarty związkowców skierowany do właściciela firmy PCC Rokita:
Wykorzystując formę listu otwartego, zwracamy się do Pana, gdyż z niepokojem odbieramy brak reakcji na nasze dotychczasowe pisma oraz niepodjęcie jak dotąd żadnych rozmów w celu rozwiązania istniejącego sporu zbiorowego. Nasze dzisiejsze działania: referendum, akcja protestacyjna są konsekwencją wyczerpania przez nas możliwych form dialogu z zatrudniającymi i powinny zachęcić Pana do poświęcenia uwagi oraz zajęcia stanowiska w tej sprawie.
Styl, kultura zarządzania w ostatnich miesiącach wskazują, że nie są przestrzegane zasady etyki, komunikacji i dialogu z otoczeniem, których celem powinno być budowanie zaufania i zrozumienia oraz wsparcie dla pracowników. W negocjacjach na każdym etapie wykazywaliśmy elastyczność i dobrą wolę współpracy, która niestety nie została zauważona. Do dzisiaj nie została podana do wiadomości pracowników treść zawartego porozumienia dotyczącego dodatków stażowych, o których pisano w komunikacje zarządu, a które miały zostać przedłużone na dotychczasowych zasadach. Mimo tego zatrudniający jednostronnie wykluczył kilka stanowisk i nie wypłaca zatrudnionym tych dodatków. Przy takim postępowaniu nie wiemy, które stanowiska będą następne do wykluczenia. Jak można ufać niewiarygodnym zarządzającym, którzy nie realizują ustalonych przez samych siebie warunków?
Wdrażane w spółkach zmiany organizacyjne powodują odsuwanie od pracy wartościowych pracowników, mających wiedzę, doświadczenie oraz odwagę wyrażania własnego zdania, wykazujących inicjatywę, a także pracujących z pasją, uczciwie i z pełnym zaangażowaniem. Zamiar wydzielenie ze struktur spółek BiznesPark Rokita i PCC Rokita, niektórych jednostek organizacyjnych bez uzasadnienia ekonomicznego, w naszym przekonaniu ma na celu uzyskanie oszczędności firm poprzez pogorszenie warunków wynagradzania pracowników. Zamiar przekazania od 2 września części pracowników BiznesPark Rokita do Montex Sp. Z O.O., która powstała 11 czerwca 2013 z wirtualnym adresem firmy i pięciotysięcznym kapitałem zakładowym, przy braku jednostek, świadczy o działaniu w celu pozbycia się pracowników i ponownym ich zatrudnieniu na gorszych warunkach - umowy śmieciowe i minimalne wynagrodzenie. Nie jest też tajemnicą podważanie przydatności, doświadczenia i wkładu w funkcjonowanie spółki.
Próba podporządkowania pracowników poprzez zastraszenie, nieuzasadnione przesunięcia, powodują brak pozytywnych relacji i współpracy pomiędzy pracownikami, a zatrudniającymi. Montowanie coraz większej ilości kamer przemysłowych, w tym audio, w miejscach, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo zakładu i procesu produkcyjnego jest kolejnym elementem inwigilacji pracowników i nie przestrzegania przepisów oraz zaleceń kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.
Nadanie statusu "Zakaz wejścia na teren zakładu" byłym pracownikom, którzy zwolnili się sami lub zostali zwolnieni z przyczyn zakładu, uniemożliwianie im tym samym, podjęcie pracy u innych pracodawców, świadczących usługi lub mających siedzibę na terenie Rokity jest łamaniem konstytucji. Czy takie działanie wobec pracowników pan popiera?
Kontrole, nocne naloty, karanie, zabieranie dniówek, premii przez dyrektorów technicznego i BHP uwłaczają stanowiskom, jakie piastują. Rolą tych stanowisk jest wykazywanie się osiągnięciami, pozytywnymi zmianami w obszarach strategicznych poszukiwaniem ambitnych rozwiązań pozwalających na lepszą konkurencyjność i pozycję PCC Rokita, a nie sięganie po najprostsze metody oszczędzania na pracownikach.
Działania takie uwłaczają godności pracowników, mają negatywny wpływ na wizerunek firmy. Chcielibyśmy, aby PCC Rokita, która jest motorem napędowym holdingu PCC była firmą nowoczesną, nie tylko pod względem wprowadzonych technologii. Chcemy, aby pracowników nie sprowadzano do roli wyrobników i traktowania wyłącznie jako koszt prowadzone działalności, a ich przedstawicieli występujących w obronie praw pracowniczych nie dyskryminowano i nie dyskredytowano. Chcemy, aby uczciwie i sprawiedliwie uczestniczyli w podziale wypracowanych przez wszystkich dóbr.
Wprowadzony przez lata kodeks etyczny miał podnieść morale i wyróżniać zakład na rynku zewnętrznym. Przez wiele lat spełniał taką rolę stosując opisane wartości, wynikiem czego był szacunek i partnerstwo, wiarygodność oraz dbanie o pracowników z długoletnim doświadczeniem przekazujących swoją wiedzę młodszym następcom. Dzisiaj takich pracowników zwalnia się ze świadczenia pracy lub likwiduje ich stanowiska, jednostronnie kształtuje się warunki zatrudnienia. Nie zgadzamy się z takimi działaniami, dlatego nie możemy pozostać obojętni i bierni na proponowane zmiany i obecny styl zarządzania. Istniejąca sytuacja wymaga od nas zdecydowanej reakcji, gdyż sprawy zaszły zbyt daleko i nie możemy pozwolić na podobne sytuacje dzisiaj, a także w przyszłości.
Apelujemy do pana o dokładne przeanalizowanie funkcjonowania spółek i nadania im prawidłowego kierunku oraz przywrócenie partnerskich rozmów z przedstawicielami pracowników. Zadbanie o biznes, nie zapominając o pracownikach, przyczyni się do wypracowania lepszych wyników. Niech wróci szacunek, uczciwość i zaufanie, aby wszyscy zatrudnieni w grupie kapitałowej Rokita mogli oraz chcieli z nią utożsamiać. Żeby byli z dumny z pracy w jej spółkach
Pod listem podpisali się przedstawiciele trzech związków:Krzysztof Ratajek, Beata Gągolewska i Jan Czykiel

Ukraińcy rezygnują z pracy w Polsce

Wideo

Komentarze 172

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

W
Wuss

Wuss to ten z oczyszczalni?

W
Wacław

Wiadomo było, że to nie będzie Rokita tylko Anorgana,
zakład utylizacji ludzi przez gnębienie, rozwalanie psychiki...
Folksdojcze polscy wypełniają w 100% zadania szwaba.

G
Gabrysia

W Rokicie kamery i się boisz, przed Rokitą kamery i się boisz, w Starej Stołówce kamery i się boisz, teraz też się boisz zamanifestować w kościele lub przed. Całe życie będziesz się bał i będziesz czekał czasów kiedy PAN nałoży pierścień na swoją tłustą łapę i żarliwie będziesz go w ten pierścień całował. Usiądź i opłacz sonie. Samo się wszystko zrobi.

k
kibic

Z tymi pracownikami nie bedzi juz tak łatwo, nie zastraszą ich', pokazali wielkie jaja i pewnie bedą walczyc o siebie, tak trzmac, a. reszta.niech bierze przyklad i przeaje się bać
Juz gmeraja w naszej kasie

M
MAŁY KSIAŻE

KSIĘCIU SIE NIE PCHA DO POLITYKI, BO JAK CZŁOWIEK NIE MA PRACY TO I TAK PRZYJDZIE DO MATKI ROKITY, A NIE DO KSIECIUNIA, BO KSIĘCIUNIU NA DRZEWO WYSYŁA TYCH BEZ KASY, WIEC NIECH KSIECIUNIU SIĄDZIE SOBIE NA DUP... I LEPIEJ POMILCZY, KSIECIUNIO SIE NIE OBAWIA, ZE TACA BEDZIE MNIEJSZA, MOHERY PRZYNIOSA, BO ONI MAJA EMERYTURĘ ;D

P
Pracownik

Zaproszenie na Mszę św.

Wszystkich pracowników Spółek PCC Rokita, ich rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych, zapraszamy do kościoła na Oś. Fabrycznym (w lasku), na mszę świętą w intencji zaprzestania łamania praw pracowników zatrudnionych w Spółkach PCC Rokita przez zarządzających.
Msza święta odbędzie się w niedzielę 15 września 2013r., o godzinie 12.00.

Wszechmogący wieczny Boże, ześlij Ducha Świętego na zarządzających Spółkami PCC Rokita, by wedle woli Twojej, pracownikami sobie powierzonymi, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

o
obserwator Obserwatora

Ciekaw jestem ile Ty Obsterwatorze bylbys w stanie umyć jakbyś nie robił tego codziennie?

t
ten co krzyczał

I po strajku :-)

K
Kilian

Darek zwany potocznie dyrektorem tak się zapalił do roboty, że wysłali strażaków, co by jego zapał ugasili. Groziło poparzeniem tej latającej z gołymi pleckami referentki znanej pod ksywą Dorcia.

Z
ZSR kosiarkowi

W straży się mówi, że Holko Stasiek ma nadzorować wszystkie prace w Monetexie a Dorcia idzie na zastępcę Huberta.

B
BOLEK

Dochodzą słuchy że Dorcia idzie za p.D.do ChemiParku,dlatego jest taka pracowita:)..

c
ciekawskimieciu

A gdzie jest straż pożarna na rokicie?

L
Lekarz zakładowy

Osoby pracujące dłużej niż 50 godzin tygodniowo narażają się na choroby psychiczne - ostrzega The Economic Times. Naukowcy z Kansas State University zbadali zależność między pracoholizmem, a zdrowiem fizycznym i psychicznym.
Skupiliśmy się na poszukiwaniu pracoholików, którzy spędzają ponad 50 godzin tygodniowo na wykonywaniu obowiązków zawodowych. Następnie przyjrzeliśmy się ich zdrowiu psychicznemu i fizycznemu. Okazało się, że nadmiar pracy wpływał negatywnie na badanych i prowadził często do depresji - tłumaczy doktorantka Sarah Asebedo.
A my zastanawiamy się ile zdrowia straci taki łamistrajk ze straży pożarnej, pracując na okrągło.

W
Waldy

Wykorzystując formę listu otwartego, zwracamy się do Pana, gdyż z niepokojem odbieramy brak reakcji na nasze dotychczasowe pisma oraz niepodjęcie jak dotąd żadnych rozmów w celu rozwiązania istniejącego sporu zbiorowego. Nasze dzisiejsze działania: referendum, akcja protestacyjna są konsekwencją wyczerpania przez nas możliwych form dialogu z zatrudniającymi i powinny zachęcić Pana do poświęcenia uwagi oraz zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Mam to wszystko w głębokim POważaniu i basta.
Waldy.

E
Elżbieta

Od Bogusi, Karolci i Dorci - uchowaj nas, Panie!

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3