Żużel. 50 tysięcy złotych za kilka piw lub zbluzganie księgowej, czyli prawa i obowiązki

Wojciech Koerber
Czy decydując się na takiego backflipa Tai Woffinden "podjął przedsięwzięcie o charakterze sportowo-rozrywkowym, powodujące zwiększone ryzyko urazowości"? Chyba nie, skoro świetnie ma tę ewolucję opanowaną...
Czy decydując się na takiego backflipa Tai Woffinden "podjął przedsięwzięcie o charakterze sportowo-rozrywkowym, powodujące zwiększone ryzyko urazowości"? Chyba nie, skoro świetnie ma tę ewolucję opanowaną... Tai Woffinden facebook
Na stronie PZMot.-u znaleźć można nowy zbiór zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem w 2016 roku. Gdy chodzi o PGE Ekstraligę, naszą uwagę zwróciło kilka punktów, m.in. te o karach. Otóż "udokumentowane prowadzenie niesportowego trybu życia" może kosztować pechowca nawet 50 tysięcy złotych. Równie mocno może dostać po kieszeni ten, kto "użyje słów powszechnie uznawanych za obraźliwe w stosunku do działaczy klubu, podmiotu zarządzającego, zawodników lub sędziów." Znaleźliśmy też karę dziesięciokrotnie wyższą, a nowatorskie wypłacanie punktówki przy biegowej porażce 1:5 wzbudza kontrowersje od momentu ujawnienia pomysłu.

Od początku lat 90. wielu żużlowców żyło sobie w Polsce jak pączki w maśle. Prywatni przedsiębiorcy, gdy mieli taki kaprys, potrafili otwierać przed zawodnikami nie tylko serce, ale i portfel. Jak dla przykładu Zbigniew Morawski z Zielonej Góry, który lubił włożyć zawodnikowi 100 czy 200 marek pod plastron albo do kasku. Za jeden udany wyścig, ekstra. Z drugiej strony był to czas finansowej wolnej amerykanki. Jeśli zawodnik trafił na klub, którym rządzili bogacze niepewnej proweniencji, mógł pieniędzy nie zobaczyć w ogóle. Brakowało narzędzi, by je odzyskać.

Generalnie rzecz biorąc, historia speedwaya w wolnej Polsce sprowadzała się do jednego - kto kogo wydyma, kto kogo wydoi. Klub zawodnika, czy może odwrotnie. Jeszcze przed dwoma, trzema laty najlepsi zarabiali w Polsce krocie i nie mieli żadnych skrupułów, by obedrzeć upadający ośrodek z ostatniej złotówki. Skoro jest w kontrakcie, to się należy. Od kilku sezonów zarobki jednak spadają (to również widać w poniższych punktach), przynajmniej oficjalnie. A czy sytuacja istotnie się normalizuje? Czas pokaże.

Co ciekawe, "obowiązki i prawa klubu sportowego" zajmują ledwie kilka wersów. W zasadzie możemy je przytoczyć w całości (pisownia oryginalna):

§ 2 [Obowiązki klubu]
Klub zobowiązany jest do:

1) terminowego wypłacania ustalonych przez strony należności finansowych, ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem sportu żużlowego w zakresie wymaganym przez przepisy PZM,
2) zabezpieczenie opieki szkoleniowo-medycznej w trakcie zawodów i treningów,
3) przekazania, zgodnie z odpowiednimi przepisami, na potrzeby zawodnika określonej liczby identyfikatorów dla osób zatrudnionych przez zawodnika,
4) umieszczenia na swojej stronie www odnośnika do strony www zawodnika.

§ 3 [Prawa klubu]
1. Klub ma prawo kwalifikować zawodnika do drużyny na poszczególne mecze na podstawie uzyskanych przez niego wyników sportowych.
2. W przypadkach określonych w kontrakcie, klub ma prawo ingerencji w sposób przygotowania sprzętu zawodnika do zawodów.

To tyle. Zawodowstwo. Klub płaci, klub wymaga. A że nie zawsze płaci....

"Obowiązki i prawa zawodnika" pomieszczono już jednak na 27 stronach. Uwagę zwracają choćby: kara za nieprawidłowe wykorzystanie "oznaczenia indywidualizującego zawodnika" (500 tys. zł), spadająca punktówka (w 2016 roku maksymalnie 4 tys. zł za punkt) czy też niższa niż do tej pory "maksymalna stawka wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi startującemu w rozgrywkach o DMP jako kwota stała za wykonanie kontraktu w jedynym sezonie (150 tys. zł)."

Spore kontrowersje wzbudza nowinka regulaminowa dotycząca wypłacania punktówki za bieg przegrany w stosunku 1:5. Mianowicie w myśl nowych zapisów "zawodnikowi, który zajął w danym biegu 3 miejsce, przysługuje wynagrodzenie odpowiadające 25 % stawki za zdobyty punkt wskazanej w treści kontraktu". Kluby mają w ten sposób oszczędzać, zawodnicy są, rzecz jasna, przeciw. Bo jeśli np. zawodnik przyjechał trzeci - za dwójką rywali - po twardej, zaciętej walce przez cztery okrążenia, to też należy mu się tylko "ochłap"? Poza tym do wyniku spotkania doliczany jest punkt, a nie jego ćwierć. Niektórzy przekonują również, że spotęguje to niebezpieczeństwo na torze.

Krzywdzący wydaje się zapis, że "w przypadku meczów barażowych zawodnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25 % stawki za zdobyty punkt lub bonus wskazanej w treści kontraktu". O ile można to zrozumieć w przypadku zawodników ekstraligowych (pokłosie słabej postawy w sezonie), o tyle karać w ten sposób członków drużyny Nice PLŻ wydaje się absolutnie nielogiczne. Zwłaszcza że jeżdżą oni za duuużo mniejsze pieniądze.

Poniżej nasz wyciąg z tych obowiązków (pisownia oryginalna)
§ 4 [Obowiązki zawodnika]

1. Zawodnik jest zobowiązany do:
1) nie podejmowania żadnych działań, które mogłyby narazić na szkodę lub utratę dobrego imienia klubu, trenerów, kolegów z drużyny, pracowników klubu, działaczy, sędziów, PZM, GKSŻ oraz SE.

2) nie ujawniać osobom trzecim żadnych informacji dotyczących realizacji kontraktu,

3) prowadzenia sportowego trybu życia

5) nie podejmowania przedsięwzięć o charakterze sportowo-rozrywkowym, powodujących zwiększone ryzyko urazowości,

6) zawierania we własnym zakresie stosownego uzupełniającego ubezpieczenia asekuracyjnego z tytułu uprawiania sportu żużlowego,

7) systematycznego, bieżącego rozliczania się z materiałów pobranych z magazynu klubu - w przypadku korzystania przez zawodnika,

8) dbałości o powierzony sprzęt i mienie klubu,

12) uczestniczenia w prezentacji przed zawodami w założonym na siebie i zapiętym stroju zawodniczym (bez kasku) i plastronie,

13) wykonywania wszystkich poleceń organizatora w trakcie prezentacji przed zawodami,

14) podporządkowania się decyzjom trenera w zakresie ustalanej przez niego taktyki, w celu uzyskania najkorzystniejszego wyniku sportowego i szkoleniowego przez zespół,

17) czynnego uczestniczenia w postępowaniach przed organami PZM / SE, polegających na udzielaniu stosownych wyjaśnień i przedkładaniu żądanych dokumentów,

18) w przypadku zawodników klubów Ekstraligi: umieszczenia na swojej stronie www odnośnika do strony klubowej i strony SE w formie baneru, a w przypadku zawodników I i II ligi umieszczenia na swojej stronie www odnośnika do strony klubowej i strony www.polskizuzel.pl,

19) wykonania na swój koszt kevlaru i osłon motocykla według wzoru wskazanego przez Klub - klub zamawia kevlar oraz osłony motocykla w imieniu zawodnika i obciąża go kwotą całkowitego rynkowego kosztu produkcji kevlaru,

21) stałego podnoszenia kwalifikacji sportowych oraz do uczestniczenia
we wszelkich formach treningów i szkoleń,

22) stawienia się na żądanie klubu na trening minimum 30 minut przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia z minimum dwoma odpowiednio przygotowanymi motocyklami oraz wyposażeniem osobistym zgodnym z wymogami FIM, FIM Europe, PZM / SE,

§ 6 [Obowiązki marketingowe zawodnika]

1. W zakresie realizacji obowiązków marketingowych, zawodnik jest zobowiązany do:
1) uzyskania pisemnej zgody klubu na zawarcie umowy ze sponsorem indywidualnym przed jej podpisaniem oraz uzyskania pisemnej zgody klubu na umieszczenie na wyposażeniu zawodnika reklamy każdego sponsora; sponsor indywidualny zawodnika nie może wchodzić w kolizję branżową ze sponsorami klubu lub SE / PZM. SE ma prawo zażądać od klubu lub zawodnika startujących w rozgrywkach o DMP udostępnienia pisemnej zgody, o której mowa powyżej, w przypadku umieszczenia na wyposażeniu zawodniczym reklamy sponsora bez pisemnej zgody klubu Zawodnik zapłaci klubowi oraz SE odpowiednio po 1/3 wartości przychodu, jaki uzyskał z tytułu tego świadczenia, jednak nie mniej niż 5000 zł dla klubu i 5000 zł dla SE.

Regulamin Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym
§ 6 [Obowiązki marketingowe zawodnika]

1. W zakresie realizacji obowiązków marketingowych, zawodnik jest zobowiązany do:
c) występowania w dniu zawodów ligowych, o ile strony nie uzgodnią inaczej, na 4 godziny przed zawodami i do 2 godzin po zawodach w kurtce lub innej oficjalnej odzieży dostarczonej przez klub; powyższy obowiązek może dotyczyć wszystkich osób z zespołu zawodnika, jeżeli klub wyrazi taką wolę,

7) pozostawania do dyspozycji klubu oraz mediów po zakończeniu zawodów ligowych, przez okres co najmniej 30 minut, licząc od chwili oficjalnego zamknięcia współzawodnictwa, z tego co najmniej przez początkowe 15 minut w plastronie i kevlarze,

11) stawienia się i uczestniczenia przez min. 3 godziny w gali na początek i koniec sezonu na swój koszt w terminie i miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym SE / PZM,

12) stawienia się i uczestniczenia w Dniu medialno – treningowym przed
rozpoczęciem sezonu na swój koszt w terminie i miejscu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym klub,

13) stawienia się i uczestniczenia do sześciu razy w sezonie na swój koszt w terminie i miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym odpowiednio do 3 razy przez SE i do 3 razy przez PZM w celu wzięcia udziału w akcjach i działaniach promocyjnych rozgrywek SE/PZM np. gale, prezentacje, uczestnictwo w audycji telewizyjnej albo radiowej, partycypacja w telewizyjnych programach live-stylowych, itp.,

14) stawienia się i uczestniczenia do czterech razy w roku na swój koszt w terminie i miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym
odpowiednio do 2 razy przez SE i do 2 razy PZM w celu wzięcia udziału
w akcjach i działaniach charytatywnych lig, np.: wizyta w domu dziecka,
zbiórki charytatywne, itp.,

15) uczestniczenia w wszelkich aktywnościach na torze otwartych dla
publiczności lub mediów odpowiednio w kevlarze lub stroju
klubowym zatwierdzonych na dany sezon przez właściwy dla danego
rodzaju rozgrywek podmiot zarządzający,

16) umieszczenie logotypu danego rodzaju rozgrywek o szerokości nie
mniejszej niż 40 cm na górze tylnych, lewych drzwi samochodu
wykorzystywanego do transportu motocykli, będącego w dyspozycji
zawodnika,

17) umieszczenie aktywnego linku odsyłającego do oficjalnej strony
www właściwego podmiotu zarządzającego w postaci logotypu
danego rodzaju rozgrywek o szerokości nie mniejszej niż 150px (lub
innej uzgodnionej z właściwym podmiotem zarządzającym)
umieszczonego na stronie głównej oficjalnej strony www zawodnika
oraz oficjalnych profilach zawodnika na portalach społecznościowych.

§7b [Wykorzystywanie oznaczeń indywidualizujących zawodnika bez stroju klubowego do celów komercyjnych i marketingowych]
1. Zawodnik występujący w rozgrywkach ligowych udostępnia na zasadzie wyłączności (z zastrzeżeniem praw przyznanych Klubowi na podstawie niniejszego dokumentu) odpowiednio SE (dla zawodników startujących w DMP) / PZM (dla zawodników startujących w DM I ligi i DM II ligi) swoje:
1) imię lub imiona i nazwisko;
2) pseudonim;
3) logotyp (symbol);
4) podpis utrwalony za pomocą dowolnej techniki przez osoby upoważnione przez odpowiednio SE / PZM;
5) wizerunek bez stroju klubowego utrwalony za pomocą dowolnej techniki przez osoby upoważnione przez odpowiednio SE / PZM,
a SE / PZM przysługuje prawo do wykorzystywania powyżej wymienionych oznaczeń indywidualizujących zawodnika dla wszelkich celów marketingowych i komercyjnych odpowiednio SE / PZM, związanych z działalnością statutową SE / PZM, w tym z organizowaniem i prowadzeniem współzawodnictwa sportowego w sporcie żużlowym.

10. Jeżeli zawodnik samodzielnie wykorzysta oznaczenia indywidualizujące zawodnika, o których mowa w ust 1, zapłaci na rzecz odpowiednio SE / PZM karę umowną w kwocie 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy) za każde jednostkowe naruszenie. Zastrzeżenie kary umownej nie uchybia prawu odpowiednio SE / PZM do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 9 [Nieobecność zawodnika na zawodach oraz w trakcie działań marketingowych, promocyjnych i charytatywnych]

1. Nieobecność z powodu choroby zawodnika w zawodach ligowych lub innych zawodach o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE, do których zostanie wyznaczony i zgłoszony oraz w obowiązkowych treningach zostanie usprawiedliwiona wyłącznie w przypadku przedłożenia wymaganego przepisami zwolnienia lekarskiego.
2. Zwolnienie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, zawodnik zobowiązany jest dostarczyć lub przesłać faksem do siedziby klubu najpóźniej następnego dnia licząc od daty jego wystawienia.
3. W przypadku otrzymania zwolnienia lekarskiego w dniu zawodów, zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji menedżera, kierownika lub trenera drużyny.
4. Nieobecność z powodu choroby zawodnika w trakcie działań marketingowych, promocyjnych lub charytatywnych w terminach określonych przez SE / PZM, do których zawodnik został zaproszony, zostanie usprawiedliwiona wyłącznie w przypadku przedłożenia wymaganego przepisami zwolnienia lekarskiego na co najmniej jeden dzień przed terminem wyznaczonym do stawienia się przez zawodnika. Nie przedłożenie zwolnienia w trybie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, jak również dostarczonego po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim będzie traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona.

DZIAŁ IV - WARUNKI KONTRAKTU
§ 10 [Uchybienia wobec warunków kontraktu]

1. Za rażące naruszenie warunków kontraktu strony kontraktu w szczególności uważać będą takie działanie lub zaniechanie jak:
1) ze strony zawodnika:
a) pozbawienie się możliwości startu w zawodach z własnej winy,
b) nieusprawiedliwiona nieobecność lub odmowa uczestnictwa w zawodach lub ich części oraz w treningach i zgrupowaniach, na które został powołany przez klub,
c) naruszenie postanowień określonych w § 4 ust. 1 pkt 3, § 7 ust. 4,
§ 7 ust. 3, § 8 ust. 3 lub § 8 ust. 4,
2) ze strony klubu:
a) rozwiązanie lub zawieszenie działalności sportowej w trakcie sezonu
sportowego lub doprowadzenie klubu do upadłości przez jego władze.

§ 11 [Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi]
1. Zawodnik posiadający kontrakt z klubem Ekstraligi jest zobowiązany do uczestniczenia w zawodach lub w cyklu maksymalnie trzech zawodów o tytuł Indywidualnego Międzynarodowego Mistrza Ekstraligi organizowanego przez SE, jeżeli otrzyma nominację od SE na te zawody.
2. Zawodnik jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za uczestnictwo w zawodach o tytuł Indywidualnego Międzynarodowego Mistrza Ekstraligi według następujących zasad:
1) kwota gwarantowana dla każdego zawodnika (oprócz zawodników, którzy zajmą w zawodach miejsca od 1 do 3 oraz zawodników rezerwowych) - 4000 netto,
2) 10000 zł netto za uczestnictwo w zawodach i zajęcie miejsca pierwszego,
3) 7000 zł netto za uczestnictwo w zawodach i zajęcie miejsca drugiego,
4) 5000 zł netto za uczestnictwo w zawodach i zajęcie miejsca trzeciego.
Powyższe stawki obejmują całkowite wynagrodzenie, w tym wszelkie koszty związane z udziałem w zawodach (dojazd, przygotowanie motocykli, itd.) z tytułu uczestnictwa w zawodach o tytuł Indywidualnego Międzynarodowego Mistrza Ekstraligi.

DZIAŁ V - WYNAGRODZENIE ZAWODNIKA
§ 14 [Wypłata wynagrodzenia]

1. Wypłata wynagrodzenia z kontraktu zawartego w formie umowy o pracę następuje miesięcznie z dołu najpóźniej do dnia 10 następnego miesiąca.
2. Wypłata wynagrodzenia z kontraktu zawartego w formie umowy cywilno-prawnej może nastąpić z góry za cały rok lub część sezonu.
3. W przypadku ukarania zawodnika przez organ prowadzący rozgrywki karą co najmniej 3 miesięcy zawieszenia, klub posiada uprawnienie do zmiany - w okresie obowiązywania zawieszenia - wysokości wynagrodzenia określonego w kontrakcie.

§ 16 [Zasady ustalania wynagrodzenia w kontraktach zawodowych zawodników startujących w rozgrywkach o DMP]
1. W ramach kontraktu zawodnika startującego w rozgrywkach o DMP ustala się następujące składniki wynagrodzenia zawodnika w danym sezonie:
1) kwota stała - wynagrodzenie przeznaczone na wykonanie kontraktu, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kontaktu amatorskiego oraz przepisów ust. 3,
2) kwota zmienna - wynagrodzenie za zdobyte punkty i bonusy, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kontaktu amatorskiego oraz przepisów ust. 3.
2. Ustala się Limit wydatków na zawodnika startującego w rozgrywkach o DMP w ramach poszczególnych składników wynagrodzenia:
1) maksymalna stawka wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi startującemu w rozgrywkach o DMP jako kwota stała za wykonanie kontraktu w jedynym sezonie nie może być wyższa niż:
a) w sezonie 2014 - 200.000 zł netto,
b) w sezonie 2015 - 175.000 zł netto,
c) od sezonu 2016 - 150.000 zł netto,
2) z zastrzeżeniem pkt 3 i 5 poniżej, maksymalna stawka wynagrodzenia
wypłacana zawodnikowi startującemu w rozgrywkach o DMP jako kwota
zmienna za pojedynczy zdobyty punkt lub bonus w zawodach nie może być wyższa niż:
a) w sezonie 2014 - 4500 zł netto,
b) w sezonie 2015 - 4500 zł netto,
c) od sezonu 2016 - 4000 zł netto.
3) maksymalna stawka wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi startującemu w rozgrywkach o DMP występującemu jako rezerwa taktyczna lub rezerwa zastępująca jako kwota zmienna za pojedynczy zdobyty punkt lub bonus w zawodach nie może być wyższa w danym sezonie niż 50% stawki określonej w pkt 2;
4) w przypadku przerwania meczu i konieczności jego powtórzenia stawka wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi jako kwota zmienna za pojedynczy zdobyty punkt lub bonus w przerwanych zawodach wynosi 0 zł;
5) w przypadku, gdy dany bieg w meczu zakończy się wynikiem 5:1 lub
1:5 zawodnikowi, który zajął w danym biegu 3 miejsce przysługuje
wynagrodzenie odpowiadające 25 % stawki za zdobyty punkt
wskazanej w treści kontraktu;
6) w przypadku meczów barażowych zawodnikowi przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 25 % stawki za zdobyty punkt lub bonus
wskazanej w treści kontraktu

§ 18 [Potrącenia]
1. W przypadku kontuzji Zawodnika odniesionej w zawodach innych niż mecze w ramach ligi polskiej, zawody o Mistrzostwa Polski i nagrody PZM / SE oraz zawody o Drużynowy Puchar Świata, test mecze reprezentacji Polski, z zastrzeżeniem ust. 2, Klub potrąca Zawodnikowi za każdą nieobecność w meczu ligi polskiej kwotę obliczoną według następującego wzoru: kwota stała wynagrodzenia podzielona przez łączną liczbę meczów w jakich uczestniczyła drużyna Zawodnika w danym sezonie pomnożona przez liczbę meczów w jakich nie wystartował Zawodnik.
2. W przypadku kontuzji zawodnika odniesionej w test meczu reprezentacji Polski organizowanym przez podmiot trzeci – promotora skutkującej nieobecnością zawodnika w co najmniej jednym meczu ligi polskiej, klub może dokonać potrącenia w wysokości 2,5% należnego zawodnikowi wynagrodzenia (stałego i zmiennego) za dany sezon
4. Klub ma prawo do stosunkowego obniżenia lub podwyższenia ogólnej kwoty wynagrodzenia (kwoty stałej i zmiennej) przysługującego Zawodnikowi z kontraktu na dany sezon według zasady, że odpowiednio obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia o 1% będzie miało miejsce w przypadku odpowiednio obniżenia lub podwyższenia o 1 miejsce pozycji zajmowanej przez Zawodnika w klasyfikacji średniej biegopunktowej publikowanej przez odpowiedni dla danych
rozgrywek podmiot zarządzający na koniec danego sezonu w stosunku
do miejsca zajmowanego przez Zawodnika w tejże klasyfikacji w sezonie
poprzednim w ten sposób, że na przykład:
a) spadek lub awans o 5 miejsc spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie przysługującego zawodnikowi wynagrodzenia o 5%,
b) spadek lub awans o 10 miejsc spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie przysługującego zawodnikowi wynagrodzenia o 10%,
c) spadek lub awans o 15 miejsc spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie przysługującego zawodnikowi wynagrodzenia o 15%,
d) spadek lub awans o 20 miejsc i więcej miejsc spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie przysługującego zawodnikowi wynagrodzenia o 20%.
Stosunkowe obniżenie lub podwyższenia ogólnej kwoty wynagrodzenia nie może być wyższe niż 20%.

§ 21 [Kary umowne]
1. Klub ma prawo nałożyć na zawodnika następujące kary umowne:
1) za niestawienie się na zawody mimo prawidłowo (otrzymanego powołania - 50.000 zł netto,2) za udokumentowane prowadzenie niesportowego trybu życia - 50.000 zł netto, (20.000 zł w wypadku klubu I ligi i 10.000 zł w wypadku klubu II ligi),
3) za naruszenie dobrego imienia i wizerunku Klubu - 50000 zł netto (20.000 zł w wypadku klubu I ligi i 10.000 zł w wypadku klubu II ligi),
4) za używanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe w stosunku
do działaczy Klubu, podmiotu zarządzającego, Zawodników lub Sędziów - 50000 zł netto (20.000 zł w wypadku klubu I ligi i 10.000 zł w wypadku klubu II ligi),
5) za ujawnienie informacji dotyczących realizacji kontraktu - 50000 zł netto, (20.000 zł w wypadku klubu I ligi i 10.000 zł w wypadku klubu II ligi), a nadto zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZM,
2. Klub i zawodnik mają prawo do ustanowienia dodatkowych kar umownych.
§ 22 [Odpowiedzialność zawodnika za osoby trzecie]

Zawodnik odpowiada dyscyplinarnie i finansowo za zachowanie i ewentualne szkody powstałe podczas zawodów, treningów oraz na terenie obiektów klubu wyrządzone przez osoby z zespołu zawodnika oraz osoby przez niego zaproszone. Zawodnik ma obowiązek podać klubowi imienny wykaz osób przez niego zatrudnionych. Osoby te powinny być ubezpieczone przez zawodnika od NW.

§ 25 [Interpretacja]
Prawo interpretacji niniejszych zasad oraz treści kontraktu przysługuje podmiotowi zarządzającemu.


Całość na www.pzm.pl

Flesz: Wegańskie ubrania. Made in Poland

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 1

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

K
Kibic

I wszystko w tym temacie...

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3