MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Za nami matura 2024 z chemii na poziomie rozszerzonym. Jakie zagadnienia pojawiły się na egzaminie? Mamy arkusz CKE

Magdalena Ignaciuk
Magdalena Ignaciuk
Matura rozszerzona z chemii 2024 za nami. Co było na egzaminie?
Matura rozszerzona z chemii 2024 za nami. Co było na egzaminie? Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press
Matura z chemii na poziomie rozszerzonym odbyła się 16 maja. Jak wyglądał egzamin? Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury rozszerzonej z chemii w 2024 roku. Mamy już arkusz CKE. Przypominamy także, gdzie szukać arkuszy maturalnych po egzaminie oraz odpowiedzi do zadań oraz jak wyglądały zadania na maturach próbnych.

Spis treści

Matura z chemii 2024. Arkusz CKE

Egzamin maturalny z chemii odbył się 16 maja 2024 r. Maturzyści mieli na pracę z arkuszem 180 minut.

Zdający za w pełni poprawnie rozwiązany arkusz mogą otrzymać maksymalnie 60 punktów.

Arkusz CKE z chemii zamieściliśmy w naszym serwisie w dniu egzaminu po godz. 14.00. Odpowiedzi pojawią się po rozwiązaniu arkusza przez eksperta.

W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z rozszerzonej matury z chemii

Matura 2024 z chemii (poziom rozszerzony). Arkusz CKE i odpo...

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura z chemii?

Wymagania egzaminacyjne na maturę rozszerzoną z chemii 2024. Zagadnienia, które trzeba znać

Na maturę z chemii 2024 uczeń powinien znać następujące tematy.

 • Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna;
 • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków;
 • Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe;
 • Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych;
 • Roztwory;
 • Reakcje w roztworach wodnych;
 • Systematyka związków nieorganicznych;
 • Reakcje utleniania i redukcji;
 • Elektrochemia;
 • Metale, niemetale i ich związki;
 • Zastosowania wybranych związków nieorganicznych;
 • Wstęp do chemii organicznej;
 • Węglowodory;
 • Hydroksylowe pochodne węglowodorów − alkohole i fenole;
 • Związki karbonylowe − aldehydy i ketony;
 • Kwasy karboksylowe;
 • Estry i tłuszcze;
 • Związki organiczne zawierające azot;
 • Cukry.

Szczegółowe wymagania zostały opisane w Aneksie do informatora o egzaminie maturalnym z chemii.

Typy zadań na maturze z chemii 2024

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in.:

 • zadania wyboru wielokrotnego
 • zadania typu prawda-fałsz
 • zadania na dobieranie.

Przed maturą z chemii na pewno warto powtórzyć układ okresowy pierwiastków, a także zagadnienia, które są związane z atomami, cząsteczkami i stechiometrią chemiczną oraz budową atomu. Na maturze można spodziewać się energetyki reakcji chemicznych, wiązań chemicznych, oddziaływań międzycząsteczkowych oraz kinetyki i statyki chemicznej.

Ważnym elementem pojawiającym się na każdej maturze z chemii są zadania problemowe.

Zadania problemowe wymagają od zdającego udzielenia rozszerzonej odpowiedzi, jak również przedstawienia toku rozumowania, który prowadzi do rozwiązania problemu, np. obliczeniowego lub doświadczalnego.

Dokładne informacje na temat zadań problemowych wraz z przykładowymi zadaniami, a także konkretnymi umiejętnościami, których oczekuje się od zdającego, umieszczono w materiałach dodatkowych na stronie CKE.

Tak wyglądała matura z chemii 2023.

Matura 2023: Chemia – poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpow...

Co można wnieść na maturę z chemii 2024?

Na egzamin maturalny trzeba wziąć ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem. Ponadto niezbędne jest też posiadanie dowodu osobistego. Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez CKE na egzamin z chemii można wnieść także:

 • linijkę;
 • kalkulator naukowy (w przypadku matury w formule 2015 można mieć ze sobą jedynie kalkulator prosty);
 • wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (zapewnia je szkoła).
Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Za nami matura 2024 z chemii na poziomie rozszerzonym. Jakie zagadnienia pojawiły się na egzaminie? Mamy arkusz CKE - Strefa Edukacji

Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska