PRZEDSZKOLE NA MEDAL 2018 | Regulamin plebiscytu

MRAZaktualizowano 
Regulamin plebiscytu pod nazwą
PRZEDSZKOLE NA MEDAL,
zwanego dalej Plebiscytem

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. Czynności związane z realizacją Plebiscytu przeprowadzi Oddział we Wrocławiu, 50-073 Wrocław, ul. św. Antoniego 2/4.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą Przedszkole na medal 2018.
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach: Przedszkole Roku 2018, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018 i Grupa Przedszkolna Roku 2018.
4. Plebiscyt będzie trwać od dnia 13.04.2018 do dnia 18.05.2018, do godz. 20:59:59.
5. Głosowanie we wszystkich trzech kategoriach plebiscytu będzie prowadzone osobno we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu oraz powiatach bolesławieckim, dzierżoniowskim, głogowskim, górowskim, jaworskim, jeleniogórskim, kamiennogórskim, kłodzkim, legnickim, lubańskim, lubińskim, lwóweckim, polkowickim, milickim, oleśnickim, oławskim, średzkim, strzelińskim, wołowskim, wrocławskim, ząbkowickim, zgorzeleckim, złotoryjskim.
6. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Anna Bijak-Bednarska, Anna Gabińska, Martyna Marlikowska.
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Gazety Wrocławskiej” zwanego dalej Dziennikiem oraz na łamach tygodników lokalnych, a także na stronach serwisu www.gazetawroclawska.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
10. Komisja Plebiscytowa zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia głosowania, jeśli w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie jest mniej niż trzech kandydatów - przedszkoli, nauczycielek wychowania przedszkolnego lub grup przedszkolnych.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. W Plebiscycie w kategorii Przedszkole Roku 2018 mogą być brane pod uwagę wyłącznie placówki oświatowe - przedszkola publiczne i niepubliczne działające na terenie woj. dolnośląskiego.
3. Przedszkole do udziału w Plebiscycie w kategorii Przedszkole Roku 2018 może zgłosić każdy.
4. W Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018 kandydatami mogą być nauczyciele (panie i panowie) pracujący w przedszkolach publicznych i niepublicznych, działających na terenie woj. dolnośląskiego.
5. Kandydatkę/ta do udziału w Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018 może zgłosić każdy.
6. W Plebiscycie w kategorii Grupa Przedszkolna Roku 2018 mogą brać udział aktualne grupy przedszkolne z przedszkoli działających na terenie woj. dolnośląskiego.
7. Grupę przedszkolną do udziału w Plebiscycie w kategorii Grupa Przedszkolna Roku 2018 może zgłosić wyłącznie pracownik lub uprawniony przedstawiciel przedszkola.
8. Osoba zgłaszająca grupę przedszkolną do udziału w Plebiscycie, dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii grupy przedszkolnej i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii dla celów Plebiscytu,
b) udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
c) posiada wszelkie prawem przewidziane zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci widocznych na fotografii do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku oraz imienia i nazwiska dziecka przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
d) autor wyraża zgodę na udostępnienie fotografii anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu. Autor oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
e) fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
9. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin, którym powierzono czynności związane z przeprowadzeniem Plebiscytu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
10. W plebiscycie głos może oddać każdy.
11. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do Plebiscytu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu
1. Zgłoszenia kandydatur grup przedszkolnych do udziału w Plebiscycie można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 24.04.2018 r., a zgłoszeń kandydatur w kategoriach Przedszkole Roku i Nauczycielka Przedszkola Roku można dokonać na stronie internetowej w Serwisie oraz telefonicznie pod nr telefonu 502 499 815.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) w przypadku zgłoszenia przedszkola do udziału w kategorii Przedszkole Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, nazwę lub numer przedszkola, adres lub uproszczony opis lokalizacji przedszkola, a także dodatkowe, nieobowiązkowe informacje: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail dyrektora, imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej przedszkole.
b) w przypadku zgłoszenia nauczyciela wychowania przedszkolnego do udziału w Plebiscycie: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, imię i nazwisko nauczyciela, nazwę i adres lub uproszczony opis lokalizacji przedszkola, a także dodatkowe, nieobowiązkowe informacje: numer telefonu i adres e-mail nauczycielki oraz imię i nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej przedszkolankę
c) w przypadku zgłoszenia grupy przedszkolnej do udziału w kategorii Grupa Przedszkolna Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, nazwę grupy przedszkolnej, zdjęcie grupy, listę imion i nazwisk dzieci i opiekunów prezentowanych na zdjęciu, imię i nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej grupę do udziału w Plebiscycie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 2 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji i można dokonać ponownego zgłoszenia lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
4. W dniu 26.04.2018 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 13.04.2018 do dnia 18.05.2018 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach:
a) głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Gazety Wrocławskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
PR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na przedszkola w kategorii Przedszkole Roku 2018
NR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatki w kategorii Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018
GR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na grupę przedszkolną w kategorii Grupa Przedszkolna Roku 2018
c) w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem prawidłowo i terminowo przesłanego głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d) koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e) jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f) uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto; również jeżeli głos zostanie oddany po terminie,
g) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które zostaną przesłane przez danego operatora do sytemu Organizatora już po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h) w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i) obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j) dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu oraz powiatach województwa dolnośląskiego i w każdej kategorii plebiscytu o zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba ważnie oddanych głosów.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 18.05.2018 r. na stronie internetowej w Serwisie.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Nagrodami za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Przedszkole Roku 2018 są:
a) dyplom potwierdzający zdobycie tytułu Przedszkole Roku 2018
b) voucher na promocję przedszkola na łamach "Gazety Wrocławskiej" lub tygodników lokalnych o wartości 3000 złotych
c) zestaw książek i materiałów edukacyjnych
3. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w kategorii Przedszkole Roku 2018 są:
a) dyplom potwierdzający zajęcie drugiego i trzeciego miejsca
b) voucher na reklamę w "Gazecie Wrocławskiej" lub tygodnikach lokalnych o wartości 2000 zł (za drugie miejsce) i 1000 zł (za trzecie miejsce)

Ponadto 6 przedszkoli, które w rankingu ogólnowojewódzkim zdobędzie najwięcej głosów otrzyma profesjonalny oczyszczacz powietrza marki Lifeair 500C.

4. Nagrodami za zajęcie pierwszego miejsca w powiecie w kategorii Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Roku 2018 są:
a) dyplom potwierdzający zdobycie tytułu
b) voucher na zabiegi do DAY SPA
c) dwuosobowe zaproszenie na wydarzenie artystyczne
5. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w kategorii Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego 2018 są:
a) dyplom potwierdzający zajęcie drugiego i trzeciego miejsca
b) zestaw książek

Ponadto 6 przedszkoli, które w rankingu ogólnowojewódzkim zdobędzie najwięcej głosów otrzyma profesjonalny oczyszczacz powietrza marki Lifeair 500C.

6. Nagrodami dla grupy przedszkolnej za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Grupa Przedszkolna Roku 2018 jest:
a) lekcja tańca zrealizowana w przedszkolu w ustalonym terminie
b) zestaw gier i puzzli (5 sztuk) od firmy Alexander
c) zestaw zabawek
7. Nagrodami dla każdego dziecka z każdej grupy przedszkolnej, która zajmie pierwsze miejsce w kategorii Grupa Przedszkolna Roku 2018 są:
a) kubek ze zdjęciem grupy przedszkolnej
b) zaproszenie do parku wodnego
c) worek do kolorowania
8. Nagrodą dla grupy przedszkolnej za zajęcie drugiego miejsca w kategorii Grupa Przedszkolna Roku 2018 jest:
a. gra planszowa firmy www.planszoweczka.pl
9. Nagrodami dla każdego dziecka z grupy przedszkolnej, która zajmie drugie miejsce w kategorii Grupa Przedszkolna 2018 są:
a) kolorowanki
b) zaproszenie do parku trampolin we Wrocławiu
10. Nagrodami dla każdego dziecka z grupy przedszkolnej, która zajmie trzecie miejsce w kategorii Grupa Przedszkolna 2018 są:
a) kolorowanki
11. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
12. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13. Organizator może przyznać zwycięzcom Plebiscytu dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.
14. Ze względu na obiektywizm oraz miarodajność wyników plebiscytu Organizator zastrzega, iż warunkiem zdobycia nagród przez laureatów w danej kategorii powiatowej jest osiągnięcie progu w postaci minimum 10 głosów oddanych na daną kandydaturę.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane w formie pisemnej do Organizatora na adres: Gazeta Wrocławska, Dział Marketingu, ul. św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych w związku z przeprowadzeniem Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu przez Organizatora. Dalszą podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych, a także na dochodzeniu praw i obrony przed roszczeniami.
3. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: pracownicy i współpracownicy Organizatora, podmioty przetwarzające w imieniu Organizatora.
4. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
5. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia. Od dnia 25 maja 2018 roku dodatkowo prawo do przeniesienia danych oraz ograniczenia przetwarzania.
6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora lub podmiotów trzecich właściciel danych ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Organizator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych. Od 25 maja 2018 roku właściciel danych posiada prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu. Jeżeli taki sprzeciw jest uzasadniony, Organizator nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże zasadne powody takiego przetwarzania, mające pierwszeństwo przed interesami właściciela danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, właściciel danych ma prawo od 25 maja 2018 roku w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
7. Od dnia 25 maja 2018 roku właściciel danych ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora oraz na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatorowi adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może w każdym czasie cofnąć zgodę i zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu lub stop + adres e-mail. Numer ten lub adres e-mail w ciągu 72 godzin zostanie usunięty odpowiednio z listy numerów lub listy adresów e-mail, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody dokonanych przed jej cofnięciem.
9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń właściciela danych związanych z udziałem w Plebiscycie.
10. Od dnia 25 maja 2018 roku Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych osobowych, z którym będzie można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

polecane: Dzwonią do Ciebie te numery? Nie odbieraj!

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3