18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Znasz przepisy? Sprawdź, czy mógłbyś być motorniczym [TEST, ODPOWIEDZI]

Redakcja
Ruszył pierwszy w historii MPK konkurs na najlepszego kierowcę i motorniczego wrocławskiego MPK 2013 roku. Dziś pracownicy MPK zdawali test teoretyczny. Poniżej przykładowe pytania. Sprawdź, czy mógłbyś byś kierowcą autobusu lub tramwaju! Rozwiązania jeszcze dziś na www.gazetawroclawska.pl

Przykładowe pytania testowe:
Przykładowe pytania – test specjalistyczny dla motorniczych

1. Manewrowy (pracownik zaplecza technicznego) podczas manewrowania tramwajem na terenie zajezdni trzykrotnie daje gwizdkiem krótkie sygnały. Dla motorniczego kierującego tramwajem oznacza to polecenie:
A. zatrzymania się
B. jazdy w kierunku do przodu
C. jazdy w kierunku do tyłu

8. Przepalenie bezpiecznika prądnicy przetwornicy powoduje:
A. brak pracy wszystkich urządzeń nisko napięciowych
B. spadek napięcia na woltomierzu do około 30 V
C. zgaśnięcie kontrolek na pulpicie

9. Objawem upalenia końcówki kabla wysokiego napięcia przy pantografie jest:
A. brak zasilania wszystkich odbiorników na wysokie napięcie
B. brak zasilania urządzeń niskiego napięcia
C. brak oświetlenia w klasie

10. Uszkodzenie obwodu obcego wzbudzenia objawia się:
A. szarpaniem przy przejściu z rozruchu na wybieg
B. szarpaniem przy przejściu z wybiegu na hamowanie
C. szarpaniem przy przejściu z hamowania na rozruch

14. Pracownik, który uległ wypadkowi w miejscu wykonywania pracy powinien poinformować o wypadku:
A. swojego przełożonego, tylko w przypadku, gdy wypadek uniemożliwia dalsze wykonywanie pracy
B. niezwłocznie swojego przełożonego, gdy stan zdrowia na to pozwala
C. nie ma takiego obowiązku

18. W pojazdach komunikacji miejskiej dozwolony jest przewóz psów w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką podróżnego, pod warunkiem że:
A. podróżny posiada ważny bilet za psa (za wyjątkiem psów przewodników),
B. pies trzymany jest na rękach
C. pies trzymany jest na smyczy

19. Który z poniższych dokumentów reguluje warunki dotyczące przewozu rowerów w środkach komunikacji miejskiej.
A. Instrukcja Zakładowa dla Motorniczych
B. Ustawa o transporcie drogowym
C . Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu

20. Do jakiej wysokości szkody odpowiada pracownik za wyrządzoną szkodę pracodawcy:
A. do wysokości 3 krotnych poborów brutto na dzień wyrządzenia szkody
B. do wysokości 3 krotnych poborów brutto wyrządzonej szkody, na dzień powzięcia informacji przez pracodawcę o osobie odpowiedzialnej za szkodę
C. do pełnej wartości wyrządzonej szkody

Ciąg dalszy na kolejnej stronie

Przykładowe pytania – test specjalistyczny dla kierowców

1. Jak często kierowca zawodowy, który nie ukończył 55 lat musi poddawać się badaniom lekarskim?
A. co 3 lata
B. raz w roku
C. co 5 lat

2. Czy w czasie wymiany koła w autobusie pasażerowie powinni go opuścić?
A. nie, nie ma takiego obowiązku
B. tak, ale tylko w czasie wymiany koła na przystanku końcowym
C. tak, w każdej sytuacji

3. Kierowca wjeżdża autobusem na stanowisko obsługowo-naprawcze:
A. na polecenie dyspozytora
B. na polecenie brygadzisty zmianowego lub mistrza stosując się do sygnałów podawanych przez osobę zabezpieczającą
C. nie potrzebuje zgody na wykonanie tej czynności

6. W przypadku pożaru autobusu należy:
A. zatrzymać autobus, wyłączyć silnik, otworzyć drzwi, wyłączyć główny wyłącznik prądu, ewakuować pasażerów, przystąpić do gaszenia autobusu, powiadomić Centralę Ruchu
B. zatrzymać autobus, wyłączyć silnik otworzyć drzwi, wyłączyć główny wyłącznik prądu przystąpić do gaszenia pojazdu, ewakuować pasażerów, powiadomić Centralę Ruchu
C. zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik, otworzyć drzwi, wyłączyć główny wyłącznik prądu, ewakuować pasażerów, powiadomić Centralę Ruchu, przystąpić do gaszenia pojazdu

7. Kierowcy autobusu bezwzględnie zabrania się:
A. podczas jazdy z pasażerami używania odbiorników radiowych w sposób zakłócający przejazd pasażerom
B. otwierania drzwi między przystankami celem umożliwienia wysiadania lub wsiadania pasażerów
C. prowadzenia rozmów z pasażerami

8. W skład mostu napędowego wchodzą dwa elementy:
A. silnik i sprzęgło
B. mechanizm różnicowy i skrzynia biegów
C. przekładnia główna i mechanizm różnicowy

9. Czy w normalnych warunkach jazdy dopuszczalne jest używanie równocześnie retardera i hamulca roboczego?
A. nie, retarder używany jest tylko podczas zjazdu
B. tak, dozwolone jest używanie w każdych warunkach
C. tak, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia

14. Do pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oznaczonego którym kolorem, wyrzucisz kubek plastikowy, butelkę po wodzie mineralnej dostarczonej Ci przez zakład pracy?
A. zielonym
B. żółtym
C. niebieskim

15. Pracownik, który uległ wypadkowi w miejscu wykonywania pracy powinien poinformować o wypadku:
A. swojego przełożonego, tylko w przypadku gdy wypadek uniemożliwia dalsze wykonywanie pracy
B. niezwłocznie swojego przełożonego, gdy stan zdrowia na to pozwala
C. nie ma takiego obowiązku

16. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyna wypadku przy pracy:
A. było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
B. było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia
C. świadczenia przysługują zawsze

19. Do jakiej wysokości szkody odpowiada pracownik za wyrządzoną szkodę pracodawcy:
A. do wysokości 3 krotnych poborów brutto na dzień wyrządzenia szkody
B. do wysokości 3 krotnych poborów brutto wyrządzonej szkody, na dzień powzięcia informacji przez pracodawcę o osobie odpowiedzialnej za szkodę
C. do pełnej wartości wyrządzonej szkody

20. W pojazdach komunikacji miejskiej dozwolony jest przewóz psów w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką podróżnego pod warunkiem że:
A. podróżny posiada ważny bilet za psa ( za wyjątkiem psów przewodników),
B. pies trzymany jest na rękach
C. pies trzymany jest na smyczy

Przepisy ruchu Drogowego

1. Włączanie się do ruchu:
A. następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu, wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego
B. zawsze wymaga udzielenia pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez jezdnię drogi, nawet wówczas gdy pieszy przechodzi poza miejscem w tym celu wyznaczonym
C. zawsze wymaga zasygnalizowania poprzez włączenie kierunkowskazu

2. Przechodzenie pieszych poza wyznaczonym przejściem jest:
A. zabronione
B. dozwolone jeżeli skrzyżowanie znajduje się w odległości większej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu
C. dozwolone gdy odległość od wyznaczonego przejścia przekracza 100 m

3. Na skrzyżowaniu dróg oznaczonym znakiem C-12
„ruch okrężny” kierujący pojazdem:
A. nie ma pierwszeństwa wjeżdżając na skrzyżowanie
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem szynowym opuszczającym skrzyżowanie
C. udziela pierwszeństwa pojazdowi wjeżdżającemu z prawej strony

4. Podczas wymijania kierujący pojazdem jest obowiązany:
A. zachować odstęp co najmniej 1.5 m od kolumny pieszych
B. w razie potrzeby zatrzymać się
C. zachować odstęp co najmniej 1 m od pojazdu jednośladowego

5. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania:
A. pojazdu, na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym
B. pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zbudowanym
C. pojazdu, zawsze w każdym przypadku przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

16. W przypadku uszkodzenia pojazdu lub awarii na obszarze zabudowanym, postój takiego pojazdu należy sygnalizować poprzez:
A. umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 30-50 m za pojazdem i włączenie świateł awaryjnych, a w razie kiedy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne należy włączyć światła pozycyjne
B. umieszczenie ostrzegawczego trójkąta w odległości 1,5 m za pojazdem i włączenie świateł awaryjnych
C. włączenie świateł awaryjnych

25. Czy kierujący pojazdem /motorniczy, kierowca/, może opuścić tramwaj, żeby pomóc osobie niewidomej zająć miejsce?
A. tak, jeśli oceni, że cykl świetlny pozwoli mu na wykonanie czynności w czasie umożliwiającym planowe opuszczenie przystanku;
B. nie, kierujący nie może w tej sytuacji opuścić kabiny. Powinien natomiast podjechać w sposób umożliwiający osobie niewidomej samodzielne wejście do pojazdu;
C. tak, w każdej sytuacji, pod warunkiem wcześniejszego zabezpieczenia pojazdu przed możliwością samoczynnego ruszenia lub uruchomienia przez osoby postronne.
26. Jak powinien zachować się kierujący w przypadku, gdy pasażer pyta, co ma zrobić, bo wsiadł do pojazdu bez biletu, a okazało się, że w pojeździe nie działa biletomat?
A. powinien poinformować pasażera o konieczności opuszczenia pojazdu na pierwszym możliwym przystanku;
B. powinien poinformować pasażera, że może kontynuować podróż i poprosić o skontaktowanie się z numerem podanym na biletomacie w celu zgłoszenia usterki;
C. powinien poinformować pasażera, że może kontynuować podróż i że w razie kontroli biletowej będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za bilet, a przy najbliższej sposobności osobiści sprawdzić biletomat i zgłosić awarię;

Rozwiązania na następnej stronie
Przykładowe pytania – test specjalistyczny dla motorniczych

1. Manewrowy (pracownik zaplecza technicznego) podczas manewrowania tramwajem na terenie zajezdni trzykrotnie daje gwizdkiem krótkie sygnały. Dla motorniczego kierującego tramwajem oznacza to polecenie:
C. jazdy w kierunku do tyłu

8. Przepalenie bezpiecznika prądnicy przetwornicy powoduje:
B. spadek napięcia na woltomierzu do około 30 V

9. Objawem upalenia końcówki kabla wysokiego napięcia przy pantografie jest:
A. brak zasilania wszystkich odbiorników na wysokie napięcie

10. Uszkodzenie obwodu obcego wzbudzenia objawia się:
B. szarpaniem przy przejściu z wybiegu na hamowanie

14. Pracownik, który uległ wypadkowi w miejscu wykonywania pracy powinien poinformować o wypadku:
B. niezwłocznie swojego przełożonego, gdy stan zdrowia na to pozwala

18. W pojazdach komunikacji miejskiej dozwolony jest przewóz psów w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką podróżnego, pod warunkiem że:
A. podróżny posiada ważny bilet za psa (za wyjątkiem psów przewodników),

19. Który z poniższych dokumentów reguluje warunki dotyczące przewozu rowerów w środkach komunikacji miejskiej.
C . Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu

20. Do jakiej wysokości szkody odpowiada pracownik za wyrządzoną szkodę pracodawcy:
A. do wysokości 3 krotnych poborów brutto na dzień wyrządzenia szkody

Przykładowe pytania – test specjalistyczny dla kierowców

1. Jak często kierowca zawodowy, który nie ukończył 55 lat musi poddawać się badaniom lekarskim?
C. co 5 lat

2. Czy w czasie wymiany koła w autobusie pasażerowie powinni go opuścić?
C. tak, w każdej sytuacji

3. Kierowca wjeżdża autobusem na stanowisko obsługowo-naprawcze:
B. na polecenie brygadzisty zmianowego lub mistrza stosując się do sygnałów podawanych przez osobę zabezpieczającą

6. W przypadku pożaru autobusu należy:
C. zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik, otworzyć drzwi, wyłączyć główny wyłącznik prądu, ewakuować pasażerów, powiadomić Centralę Ruchu, przystąpić do gaszenia pojazdu

7. Kierowcy autobusu bezwzględnie zabrania się:
A. podczas jazdy z pasażerami używania odbiorników radiowych w sposób zakłócający przejazd pasażerom

8. W skład mostu napędowego wchodzą dwa elementy:
C. przekładnia główna i mechanizm różnicowy

9. Czy w normalnych warunkach jazdy dopuszczalne jest używanie równocześnie retardera i hamulca roboczego?
B. tak, dozwolone jest używanie w każdych warunkach

14. Do pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oznaczonego którym kolorem, wyrzucisz kubek plastikowy, butelkę po wodzie mineralnej dostarczonej Ci przez zakład pracy?
B. żółtym

15. Pracownik, który uległ wypadkowi w miejscu wykonywania pracy powinien poinformować o wypadku:
B. niezwłocznie swojego przełożonego, gdy stan zdrowia na to pozwala

16. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyna wypadku przy pracy:
A. było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

19. Do jakiej wysokości szkody odpowiada pracownik za wyrządzoną szkodę pracodawcy:
A. do wysokości 3 krotnych poborów brutto na dzień wyrządzenia szkody

20. W pojazdach komunikacji miejskiej dozwolony jest przewóz psów w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką podróżnego pod warunkiem że:
A. podróżny posiada ważny bilet za psa ( za wyjątkiem psów przewodników),

Przepisy ruchu Drogowego

1. Włączanie się do ruchu:
B. zawsze wymaga udzielenia pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez jezdnię drogi, nawet wówczas gdy pieszy przechodzi poza miejscem w tym celu wyznaczonym

2. Przechodzenie pieszych poza wyznaczonym przejściem jest:
C. dozwolone gdy odległość od wyznaczonego przejścia przekracza 100 m

3. Na skrzyżowaniu dróg oznaczonym znakiem C-12 „ruch okrężny” kierujący pojazdem:
C. udziela pierwszeństwa pojazdowi wjeżdżającemu z prawej strony

4. Podczas wymijania kierujący pojazdem jest obowiązany:
B. w razie potrzeby zatrzymać się

5. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania:
B. pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zbudowanym

16. W przypadku uszkodzenia pojazdu lub awarii na obszarze zabudowanym, postój takiego pojazdu należy sygnalizować poprzez:
C. włączenie świateł awaryjnych

25. Czy kierujący pojazdem /motorniczy, kierowca/, może opuścić tramwaj, żeby pomóc osobie niewidomej zająć miejsce?
C. tak, w każdej sytuacji,  pod warunkiem wcześniejszego zabezpieczenia pojazdu przed możliwością samoczynnego ruszenia lub uruchomienia przez osoby postronne.

26. Jak powinien zachować się kierujący w przypadku, gdy pasażer pyta, co ma zrobić, bo wsiadł do pojazdu bez biletu, a okazało się, że w pojeździe nie działa biletomat?
C. powinien poinformować pasażera, że może kontynuować podróż i że w razie kontroli biletowej będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za bilet, a przy najbliższej sposobności osobiści sprawdzić biletomat i zgłosić awarię;

Rewolucja w aptekach. Farmaceuta jak lekarz?

Wideo

Komentarze 6

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

m
miler Milsch

Oj Krzysiu Krzysiu chciales byc kims a i tak jestes ponizej, niestety jest roznica pomiedzy znakiem C-12 a znakami C-12 w połączeniu z A-7 miller powiedzial do Ziobry " jest pan zerem "

s
student

Pierwszenstwo na rondzie ma osoba, ktora na nie wjezdza! Tak mowia przepisy. Jednak w Polsce wiekszosc wjazdow na rondo jest oznaczona znakiem ustap pierwszenstwa, ktory powoduje nadrzednosc i niwelacje tej zasady.

p
prawnik

Fajnie - pytania z prawa pracy a motorniczy i tak robią na umowie - zlecenie...

S
SA

Ciekawe od kiedy? Kierowcy znający przepisy tak dobrze jak Ty jeżdżą po naszych drogach, a później lamenty, że tyle wypadków...

K
Krzysiu

W ruchu okrężnym pierszęstwo ma pojazd nadjeżdżający z lewej strony a nie właczający do ruchu! Do szkoły panowie redachtory.

A
AA

14. Do pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oznaczonego którym kolorem, wyrzucisz kubek plastikowy, butelkę po wodzie mineralnej dostarczonej Ci przez zakład pracy?
B. żółtym

Bez tego pytania nie ma szans !

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3