Wyprzedź suszę - inteligentne systemy nawadniania

Materiał partnera zewnętrznego Zaktualizowano 
W ostatnich latach w Europie coraz powszechniej występują anomalie pogodowe, a aura ulega drastycznym zmianom. Klimatolodzy podkreślają, że wzrost temperatury oraz wydłużające się okresy bezopadowe i zwiększająca się częstotliwość występowania susz są wynikiem postępującego efektu globalnego ocieplania się atmosfery Ziemi. Susza oznacza niedobór wody. A woda to nie tylko prosty związek chemiczny wodoru i tlenu. To nie tylko ciecz, w za¬leżności od temperatury występująca w trzech stanach skupienia. Woda to przede wszystkim nieodzowny element przetrwania gatunków.

JAK BYWA Z WODĄ W UPRAWIE?

Specjaliści twierdzą, że najistotniejszym czynnikiem ograniczającym plonowanie roślin jest brak wody. Jej krótkotrwa­ły deficyt wiąże się z ograniczaniem transpiracji, zahamowaniem wzrostu, przyspieszeniem procesu starzenia się. Przedłużająca się susza powoduje zmia­ny na poziomie komórkowym i prowadzi w ostateczności do zamierania roślin.

Miniony sezon uprawowy pokazał, jak drastyczne skutki wywołuje susza. Od początku wegetacji roślin na zde­cydowanej większości obszaru Polski słonecznej aurze towarzyszyła wysoka temperatura powietrza. Wskutek in­tensywnego parowania rośliny szybko traciły wodę. Brak opadów, wysoka temperatura i silne usłonecznienie do­prowadziły do wystąpienia suszy. W nie­których rejonach Polski już od połowy kwietnia obserwowano wystąpienie suszy glebowej, która w efekcie końco­wym odczuwalnie zredukowała plony. W bardzo dużym stopniu dotyczyło to warzyw polowych. Przelotne opady nie mogły poprawić trudniej sytuacji panują­cej na polach. Jak odnotowali meteoro­lodzy, wilgotność w strefie korzeniowej roślin na niektórych obszarach Polski drastycznie się obniżyła (okresowo wynosiła tylko 15%).

W największym stopniu dotknęło to województw: lubu­skiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Od kwietnia do września opady atmos­feryczne na obszarze kraju były niższe lub znacznie niższe od średniej wielo­letniej. Klimatolodzy i meteorolodzy zgodnie twierdzą, że miniony sezon nie był tylko jednorazowym „błędem” po­godowej ewolucji. Możemy spodziewać się, że kolejne lata także obfitować będą w nieprzewidywalne zjawiska pogodo­we, deficyt wody, a nawet susze.

ŚRODKI ZARADCZE

Naukowcy i jednostki badawcze, we współpracy z firmami zajmującymi się nawadnianiem upraw, tworzą coraz to lepsze rozwiązania w celu zapewnienia roślinom wody oraz oszczędnego wy­korzystania tego surowca. Wdrożenie strategii adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych jest elemen­tem racjonalnego i zrównoważonego rolnictwa.

Wszechogarniająca nowoczesne spo­łeczeństwa cyfryzacja sprzyja wpro­wadzaniu w codzienność rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Nie inaczej jest w ogrodnictwie i na­wadnianiu upraw polowych. Do lamusa odchodzą proste rozwiązania działające w oparciu o wykorzystanie siły mięśni i zatrudnianie pracowników nadzoru­jących urządzenia i maszyny. Mimo że nawadnianie wydaje się prostym zabie­giem, w praktyce ogrodniczej nastręcza jednak wielu problemów. Jednym z naj­istotniejszych jest wykorzystanie opty­malnych dawek wody. Nie mniej ważny jest sposób podania wody roślinom oraz czas trwania podlewania. Wszystkie te procesy można skonsolidować i przejąć nad nimi kontrolę. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu elektronicznej infrastruk­tury zarządzania nawadnianiem, inteli­gentnych sterowników i oprogramowań. Takim właśnie rozwiązaniem jest platfor­ma Hydrawise™.

KIERUNEK: PEWNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Technologia Hydrawise™ oferuje kom­pleksowe rozwiązania, wśród których na­leży wyróżnić:

● kontrolę pracy systemu nawadniania z dowolnego miejsca na Ziemi;

● maksymalną oszczędność wody bez montażu dodatkowego osprzętu – ste­rownik z funkcją przewidywania nawad­niania koryguje i dostosowuje harmono­gram podlewania w oparciu o bieżącą prognozę pogody (także po podpięciu do darmowej stacji pogodowej);

● nawadnianie roślin optymalnymi daw­kami wody;

● wykrywanie i informowanie o uszko­dzeniach instalacji (po zamontowaniu przepływomierza inteligentny sterow­nik automatycznie reaguje na uszko­dzenia, a alerty wysyłane są bezpo­średnio na platformę lub/i urządzenia mobilne i stacjonarne; zapobiega to dalszym zniszczeniom systemu na­wodnieniowego);

● wykrywanie i informowanie o uszko­dzeniach okablowania (sterowniki z zamontowanym czujnikiem natę­żenia monitorują prąd dostarczany do elektrozaworów, zbyt wysoka lub zbyt niska jego wartość uruchamia system ostrzegania, a informacja zo­staje przesłana na platformę lub/i do użytkownika);

● proste użytkowanie i programowanie dzięki sterownikowi z dotykowym ekranem (graficzny interfejs jest przej­rzysty i łatwy w obsłudze);

● możliwość rozbudowy platformy do obsługi 54 sekcji (do 12-sekcyjnego sterownika HC można zamontować dwa moduły 12-sekcyjne);

● fachowa pomoc techniczna dostępna na stronie producenta technologii.

Oprogramowanie obejmuje platformę internetową i darmową aplikację mobilną, którą można zainstalować na urządzeniach mobilnych opartych na systemach iOS i Android. Na konto użytkownika składają się: indywidualne login i hasło oraz numer seryjny sterownika.

Niekwestionowaną zaletą platformy jest możliwość korzystania z danych zawartych w chmurze internetowej. W wirtualnej przestrzeni przechowywane są nie tylko na bieżąco aktualizowane dane dotyczące pogody, ale też wszelkie hasła i parametry określające działanie systemu nawadniającego. Dzięki temu sterownik nawadniania może być obsługiwany za pomocą urządzenia mobilnego – smartfona, laptopa czy komputera stacjonarnego z dowolnego miejsca na Ziemi. Pozwala to na szybkie sprawdzenie zadanych wcześniej parametrów nawadniania lub zmianę ich ustawień. Warto zauważyć, że sterowniki są łatwe w instalacji. W celu połączenia się sterownika z siecią Wi-Fi nie są wymagane zmiany sieciowe.

CZYM JEST HYDRAWISE™?

Platforma Hydrawise™ składa się z trzech elementów: osprzętu, oprogramowania i konta użytkownika. Pierwszy obejmuje:

● cztery sterowniki (HC, Pro-HC, panel Hydrawise™ do sterownika Pro-C i panel Hydrawise™do sterownika ICC/ICC2), umożliwiające połączenie się z Wi-Fi

● czujniki, które można podłączyć do systemu (np. czujnik przepływu, deszczu czy wilgotności gleby).

HYDRAWISE™ ZARZĄDZA WODĄ

Zabieg nawadniania wymaga umie­jętnego dawkowania wody roślinom w sposób gwarantujący ich optymalne zaopatrzenie w ten surowiec. Podsta­wowa zasada mówi, aby dostarczyć roślinie tyle wody, ile to konieczne, i tak mało, jak to możliwe. Hydrawise™ umożliwia dostosowanie się do tego założenia. Inteligentny sterownik sa­modzielnie koryguje wielkość dawek wody wykorzystywanych do podlewa­nia roślin. Wspomaga go w tym funkcja Predictive Watering.

Modyfikacje dokonywane są w oparciu nie tylko o bieżącą prognozę pogody, ale także przyjmując ustawienia tzw. lo­giki pogodowej, czyli biorąc pod uwagę również prognozowaną sytuację. Har­monogram nawadniania bazuje więc na aktualnych i prognozowanych danych dotyczących temperatury, opadów, siły i kierunku wiatru, wilgotności po­wietrza. Ustawienia logiki pogodowej umożliwiają uruchomienie nawadnia­nia (w tym konkretnych sekcji), gdy zachodzi taka konieczność, lub podję­cie innych niestandardowych działań. Działanie takie zapewnia maksymalną oszczędność wody. Analizy wykazały, że w porównaniu do innych standar­dowo wykorzystywanych systemów nawadniania dzięki Hydrawise™ można zaoszczędzić ponad 50% wody.

JASNO I KLAROWNIE

Platforma Hydrawise™ umożliwia nie tylko optymalizację nawadniania. Za­pewnia też jej użytkownikowi uzyska­nie pełnego obrazu działań związanych z dostarczaniem roślinom wody. Dzięki Hydrawise™ generowane są raporty o pracy systemu. Zawierają one infor­macje np. o: prognozie pogody w wy­branych okresach wegetacji, oszczęd­ności wody z dowolnych okresów, zużyciu wody (łącznym i w konkret­nych sekcjach). Na podstawie raportów ogrodnik może dokonać analizy danych. Ma więc możliwość wyciągnięcia kla­rownych wniosków.

PERSONALIZACJA

Hydrawise™ to coś więcej niż tylko narzędzie umożliwiające optymaliza­cję nawadniania. To rozwiązanie, któ­re można doskonale dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika. Platforma zapewnia bowiem miejsce na pliki użytkownika, np. zdjęcia kon­kretnych nawadnianych sekcji, projekty zawierające rozmieszczenie rur nawad­niających, dysz, zraszaczy i linii kroplu­jących.

PLAN HYDRAWISE™

Użytkownik korzystający z platformy Hydrawise™ ma możliwość wyboru planu Hydrawise™ w wersji podstawo­wej – darmowej oraz rozbudowanej – płatnej. W pierwszym wypadku ogrod­nik może korzystać tylko z nielicznych stacji pogodowych, w drugim – z każ­dej stacji pogodowej będącej w zasięgu sterownika. Dużym atutem rozszerzo­nej wersji jest możliwość korzystania z prywatnych stacji pogodowych, któ­re przesyłają dane do platformy We­ather Underground, kompatybilnej z Hydrawise™.

Decydując się na zakup sterownika Hy­drawise™, warto pomyśleć o zakupie prywatnej stacji pogodowej. Przykła­dowa stacja składa się z czujnika, który mierzy aż sześć parametrów: tempera­turę, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru, opady deszczu oraz promienio­wanie UV.

Do zestawu dołączony jest przejrzysty ekran, na którym widoczne są wszyst­kie wskazania stacji. Data i godzina ak­tualizowane są na bieżąco. Opcjonalnie do zestawu dołączyć można bezprze­wodowy czujnik temperatury i wilgot­ności do pomiaru tych parametrów w innej lokalizacji. Warto też zwrócić uwagę na aktualizację danych kalen­darza, która w wersji podstawowej do­konywana jest raz dziennie, a w wersji rozszerzonej – co godzinę. Rozbudowa­na wersja planu Hydrawise™ obejmuje także wykorzystanie pełnych możliwo­ści raportowania i alarmowania, więcej miejsca na pliki własne użytkownika oraz dłuższy czas przechowywania da­nych w wirtualnej chmurze.

WYSTARCZY KLIKNĄĆ!

Aplikacja Hydrawise™ jest już dostępna w języku polskim. Użytkownicy smart­fonów z systemem Android mogą za­opatrzyć się w nią przez sklep Google Play, natomiast użytkownicy iPhone’ów w App Store.

GWARANCJA SUKCESU

W dobie zmieniającego się klimatu kwestie związane z dostępnością wody staną się jednymi z poważniejszych pro­blemów ludzkości. Warto już dziś zadbać o lepsze jutro, dostosowując inteligent­ne rozwiązania do potrzeb własnego go­spodarstwa i struktury uprawy. Hydra­wise™ jest narzędziem, które pozwoli na racjonalne wykorzystanie wody, z posza­nowaniem środowiska naturalnego i za­sobów tego cennego surowca.

Potrzebujesz profesjonalnych rozwiązań z zakresu nawadniania? Sprawdź ofertę firmy Milex: https://www.milex.pl/

Małgorzata Jedlińska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3