Wrocławski oddział Wód Polskich aktywnie przeciwdziała suszy w całym regionie

Artykuł sponsorowany
Od momentu rozpoczęcia działalności Wody Polskie aktywnie uczestniczą w projektach i ideach ograniczających skutki suszy. Pożyteczne prace i inwestycje wyraźnie widać na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całość realizowanych zadań wpisuje się w opracowywany właśnie ogólnopolski i kompleksowy projekt Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, a także w realizowany obecnie program retencji korytowej, czyli kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych.

Retencja korytowa - Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych jest realizowany przez Wody Polskie. W ramach tego programu nie ma dopłat, a inwestycje są planowane i finansowane z budżetu przeznaczonego na ten cel w wysokości blisko 155 mln zł na okres trzech lat. W 2020 roku planowane są prace na kwotę 60 mln zł. Program jest działaniem międzyresortowym, realizowanym wraz z Ministerstwem Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników również na terenach Polski południowo-zachodniej.

Stop suszy

Sytuacja dotycząca braku opadów, niskiego stanu wód w rzekach, a co za tym idzie również w glebie, związana jest z obserwowanymi od lat globalnymi zmianami klimatu i nasilającymi się ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Na przestrzeni ostatniego pięciolecia problem suszy stał się coraz bardziej powszechny na terenie naszego kraju, jak również miejscami na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który obejmuje całe województwo dolnośląskie oraz część województw lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Dlatego Wody Polskie podejmują szereg działań związanych z zapobieganiem suszy i jej skutkom. Zgodnie z ustawą Prawo wodne - w przygotowaniu jest obecnie projekt Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy – szczegóły na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej www.stopsuszy.pl. Między innymi w tym kontekście RZGW we Wrocławiu prowadzi szereg specjalistycznych inwestycji, zadań utrzymaniowych i naprawczych oraz działań komunikacyjnych związanych z edukacją wodną.

Gospodarowanie wodami

W ramach Programu Rozwoju Retencji, który zakłada zwiększenie zmagazynowanych zasobów wodnych z obecnych 6,5% do 15%, jaki wstępnie planowany jest na najbliższe 7 lat, na obszarze Polski południowo-zachodniej ma zostać zrealizowanych szereg inwestycji. Kluczowymi mają być dwa nowe stopnie wodne na Odrze – w rejonie Lubiąża oraz Ścinawy. Obiekty, które według planów mają zostać oddane do użytku w 2027 roku, zapewnią utrzymanie wody, regulowanie stanów rzeki i nawadnianie okolicznych pól na odcinku kilkudziesięciu kilometrów. W zasięgu ich oddziaływania poprzez podniesienie poziomu wód gruntowych znajdzie się jeszcze większy obszar. Projektowanie obu stopni potrwa do 2023 roku.

Z kolei na ostatnim z istniejących stopni wodnych na Odrze – w Malczycach – trwają obecnie prace wykończeniowe. W tym przypadku podniesienie poziomu wód w rzece oraz wód gruntowych nastąpi na odcinku Odry od stopnia wodnego Brzeg Dolny oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Inną kluczową inwestycją na Odrze jest modernizacja jazu na stopniu wodnym Rędzin we Wrocławiu. Prace budowlane, które ruszyły w 2019 roku i potrwają do 2021 roku będą miały wymierny wpływ na gospodarkę wodną w stolicy Dolnego Śląska i umożliwią sprawniejsze regulowanie przepływami wody na niemal całym Wrocławskim Węźle Wodnym. Istotna jest także modernizacja szybkich ostróg na Odrze. Realizacja zadania rozłożonego na lata 2020-22 będzie służyła podniesieniu średnich głębokości Odry, pomiędzy Ścinawą a Krosnem Odrzańskim.

W ramach kolejnego etapu modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego na rzece Widawa, na terenie gmin Czernica, Długołęka i Wrocław, w związku z rozpoczynającą się inwestycją planowane jest między innymi odtworzenie 6 małych zbiorników retencyjnych, ukształtowanych w sposób stwarzający siedliska rozrodcze dla gatunków płazów oraz przewidywane są liczne kompensacje przyrodnicze. Z kolei w marcu zakończono remont jazu Rogów Legnicki na rzece Cicha Woda w gminie Prochowice.

Retencja korytowa

To, jak bardzo istotna w okresie suszy jest retencja korytowa, pokazują stałe działania Wód Polskich między innymi na obszarze zlewni Baryczy. Każdy z około 50 jazów piętrzących wodę na tym terenie retencjonuje średnio około 30 tysięcy metrów sześciennych wody i oddziałuje na około 30 hektarów w bezpośrednim sąsiedztwie. Największą korzyść ze spiętrzeń na jazach Baryczy odnoszą rolnicy z wielu okolicznych gmin. Rzeka przez cały rok ma dobroczynny wpływ na teren międzywali oraz podsiąkowo na użytki oddalone nawet o ponad kilometr od rzeki w zależności od ukształtowania terenu i gleb.

Pośrednio, spiętrzona woda przechodzi przez przepusty, sięgając w górę rowów melioracyjnych oraz docierając nawet kilka kilometrów w górę wszystkich innych rzek i kanałów nawadniając podsiąkowo znaczne obszary lasów, łąk i gruntów ornych. Z retencji korytowej w zlewni Baryczy korzystają również Stawy Milickie, słynące z hodowli ryb w całej Europie. Przepiękna rzeka sprzyja też uprawianiu rekreacji wodnej i rowerowej, organizowane są tu spływy kajakowe czy wycieczki na dwóch kółkach po trasach wiodących malowniczo położonymi wałami Doliny Baryczy.

Tego typu przykładów działań na terenie Polski południowo-zachodniej jest znacznie więcej. Z punktu widzenia przeciwdziałania skutkom suszy niezwykle istotne są również pozostałe obiekty hydrotechniczne na rzekach w dorzeczu Odry - mniejsze stopnie rzeczne, jazy, zastawki, przepusty i inne urządzenia. Tylko w 2020 roku aż 216 obiektów objętych będzie pracami konserwacyjnymi, utrzymaniowymi, remontowymi lub awaryjnymi na obszarze siedmiu Zarządów Zlewni – w Legnicy, Lesznie, Lwówku Śląskim, Nysie, Zielonej Górze, Zgorzelcu i we Wrocławiu.

Retencjonowanie wody nie tylko wspomaga mieszkańców regionów szczególnie zagrożonych suszą, ale też pomaga pod względem przyrodniczym. Na większości inwestycjach realizowanych przez Wody Polskie RGZW we Wrocławiu prowadzone są działania kompensacyjne i przyrodnicze, bezpośrednio służące naturze oraz środowisku. Ograniczenie do niezbędnego minimum ingerencji w obszary siedlisk w trakcie prowadzonych prac oraz redukcja wycinki czy nowe nasadzenia rodzimych krzewów oraz drzew również sprzyjają zatrzymywaniu wody w glebie.

Wideo