Wrocław: Egzamin gimnazjalny 2012 (TESTY I ROZWIĄZANIA)

Weronika Skupin, Artur Szkudlarek, Krzysztof Szymański, Marek ZoellnerZaktualizowano 
Dzisiaj trzecia, ostatnia część tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Ponad 4,8 tys. wrocławskich uczniów ma już za sobą zadania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki i przedmiotów przyrodniczych. W czwartek punktualnie o godz. 9 dostaną do rozwiązania testy z języka nowożytnego. Na część podstawową będą mieli pełną godzinę zegarową.

O godz. 10.45 rozpocznie się zaś egzamin na poziomie rozszerzonym, który również potrwa 60 minut. Przystąpią do niego uczniowie, którzy po podstawówce kontynuowali naukę języka w gimnazjum. Więcej czasu dostaną wyłącznie gimnazjaliści z zaświadczeniami o trudnościach w nauce, np. dysleksji, niepełnosprawności ruchowej lub niedowidzący i niedosłyszący. Specjalnie dla nich część pierwszą można będzie wydłużyć o 20, a drugą o 30 minut.

CZYTAJ KONIECZNIE: CKE PRZYZNAJE SIĘ DO BŁĘDU W EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

Przypomnijmy, że egzamin z języka obcego jest w tym roku szczególnie ważny. Dotąd nie był brany pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Tegoroczne wyniki z części podstawowej wpłyną jednak na punktację ucznia, walczącego o przyjęcie do liceum czy technikum.

Egzamin gimnazjalny 2012 - PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE (ARKUSZE, PYTANIA)

Egzamin gimnazjalny 2012 - MATEMATYKA (ARKUSZE, PYTANIA)
Egzamin gimnazjalny 2012 - HISTORIA i WOS (ARKUSZE, PYTANIA)
Egzamin gimnazjalny 2012 - JĘZYK POLSKI (ARKUSZE, ROZWIĄZANIA)

Egzamin gimnazjalny 2012 - JĘZYK ANGIELSKI(ARKUSZE, PYTANIA)
Egzamin gimnazjalny 2012 - JĘZYK FRANCUSKI (ARKUSZE, PYTANIA)
Egzamin gimnazjalny 2012 - JĘZYK HISZPAŃSKI (ARKUSZE, PYTANIA)
Egzamin gimnazjalny 2012 - JĘZYK NIEMIECKI(ARKUSZE, PYTANIA)
Egzamin gimnazjalny 2012 - JĘZYK ROSYJSKI(ARKUSZE, PYTANIA)
Egzamin gimnazjalny 2012 - JĘZYK WŁOSKI(ARKUSZE, PYTANIA)

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ODPOWIEDZI

ZADANIE 1
Największe wytwarzanie dobowe tlenu jest w stawie C - N
Najwięcej rozpuszczonego tlenu zawiera woda stawów pod koniec dnia - T

ZADANIE 2.
Nowotwory - rak skóry, genetyczne - mukowiscydoza

ZADANIE 3.
II i IV

ZADANIE 4.
ofiarą - T
pasożytem - T

ZADANIE 5
symbiozą

ZADANIE 6.
Wszystkie dzieci tych rodziców będą miały oczy brązowe

ZADANIE 7.
7.1. NO2
7.2. SO2

ZADANIE 8.
gotowanie niszczy bakterie i inne drobnoustroje - T
gotowanie usuwa powietrze rozpuszczone w wodzie - T

ZADANIE 9.
stal nierdzewna jest bardziej odporna na korozje niż stal zwykła

ZADANIE 10.
w wyniku reakcji sodu i wapnia z wodą powstają zasady

ZADANIE 11.
Wodorotlenek sodu szybko wchłania wodę i ciecz pryska

ZADANIE 12.
metan - jest związkiem nasyconym
eten - jest związkiem nienasyconym
etyn - w jego cząsteczce występuje wiązanie potrójne

ZADANIE 13.
6s i 7s

ZADANIE 14.
aby zwiększyć wartość siły tnącej, należy sznurek przysunąć bliżej punktu O - P
praca wykonana przez siłę tnącą jest większa od pracy wykonanej przez siłę nacisku reki - P

ZADANIE 15.
obrazek I

ZADANIE 16.
4,5 V x 0,3 A

ZADANIE 17.
będzie pływać ponieważ gęstość zabawki jest mniejsza od gęstości wody

ZADANIE 18.
Jan jest krótkowidzem powinien nosić soczewkę C

ZADANIE 19.
Wysokość względna punktu A względem punktu C wynosi więcej niż 80 m.

ZADANIE 20.
A. wschodnim

ZADANIE 21.
Od końca XIV w. do dziś Bałtyk zabierał średnio ok. 300 m lądu na sto lat - P
Między połową XVII w. a połową XIX w. średnie tempo erozji wynosiło 0,5 m na rok - P

ZADANIE 22.
C.

ZADANIE 23.
W Trzęsaczu i Gmund Słońce góruje w tym samym momencie, ponieważ mają one tę samą długość geograficzną - P
W Trzęsaczu w czerwcu dzień trwa krócej niż w Gmund, ponieważ Trzęsacz położony jest na wyższej szerokości geograficznej - F

ZADANIE 24.
24.1. Największy przyrost naturalny na 1000 osób zanotowano w kraju A
24.2. Najbardziej rozwinięty jest kraj D

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 - MATEMATYKA (ARKUSZE, PYTANIA)

MATEMATYKA ODPOWIEDZI

ZADANIE 1.
średnia wyników z pracy klasowej jest równa 3,6

ZADANIE 2.
3 i 1/4

ZADANIE 3.
30 osób

ZADANIE 4.
3^0

ZADANIE 5.
Liczba 1725 jest liczbą podzielną przez 15 - P
Liczba 1725 jest wielokrotnością 125 - F

ZADANIE 6.
W ciągu każdej godziny glazurnik układał taką samą liczbę płytek

ZADANIE 7.
70,00 zł

ZADANIE 8.
50%

ZADANIE 9.
9

ZADANIE 10.
Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę pytania z algebry jest równe 9/17 - P
Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez druga osobę pytania z geometrii się nie zmieniło - F

ZADANIE 11.
8

ZADANIE 12.
2n

ZADANIE 13.
(a+3,b+2)

ZADANIE 14.
640 kroków

ZADANIE 15.
punktu przecięcia prostej p i osi y

ZADANIE 16.

ZADANIE 17.
Tak ponieważ miary kątów ostrych jednego trójkąta są takie same jak miary kątów ostrych drugiego trójkąta

ZADANIE 18.
400 + 50(pi)

ZADANIE 19.
2 m

ZADANIE 20.
Objętość stożka jest 3 razy mniejsza od objętości walca

ZADANIE 21.
Tak. By wypełnić 2 duże doniczki Kasia zużyła na nie tyle ziemi, ile potrzeba do wypełnienia 3 małych doniczek. Oznacza to, że do wypełnienia jednej dużej doniczki potrzebujemy ziemi z 1,5 małej doniczki.
Wojtek napełni 1 duża doniczkę więcej niż Kasia, kosztem dwóch mniejszych doniczek.

Egzamin gimnazjalny 2012 - historia i WOS (ARKUSZE, PYTANIA)

HISTORIA I WOS ODPOWIEDZI
1. B2 - V tysiąclecie p.n.e.
2. C - Bliskiego Wschodu
3. B2 - Cywilizacja rzymska-łuku
4. 4.1C - Wydarzenie chronologicznie pierwsze-C
4. 4.2D - Wydarzenie chronologicznie ostatnie-D
5. C - Bolesław Chrobry i Otton III.
6. A - w Gnieźnie
7. 1 Prawda
7. 2 Fałsz
8. A - sprowadzono Krzyżaków na ziemie polskie.
9. D - Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie i Śląsk.
10. B - podzielenie państwa pomiędzy swoich synów.
11. D - zdobycie Konstantynopola przez Turków → odkrycie Ameryki przez Krzysztofa
Kolumba → wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła Ziemi.
12.Rok 1517 uznaje się za jedną z dat otwierających epokę 12.1. __B-nowożytną__. W tym samym roku 12.2. _C-Marcin Luter___ ogłosił 95 tez. Wydarzenie to, uznawane za początek reformacji, miało miejsce 12.3. __B-w Niemczech__.
13. D - przejął po śmierci ojca władzę w dwóch królestwach.
14. C - Katarzyna II i Fryderyk Wilhelm II.
15. 15.1-C Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1775-1783 - Dążenie mieszkańców kolonii do uniezależnienia się od Wielkiej Brytanii.
15. 15.2-B Wybuch rewolucji francuskiej w 1789 roku. - Wzrost niezadowolenia z absolutnych rządów Ludwika XVI.
15. 15.3-D Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych w latach 1861-1865. - Konflikt między przemysłową Północą a niewolniczym Południem.
16. Maria Skłodowska-Curie otrzymała Nagrody Nobla z fizyki i 16.1. _chemii___. Rodzinne miasto uczonej w wyniku III rozbioru znalazło się w granicach 16.2. __Prus__. Z tekstu wynika, że rysunek na murze pochodzi z 16.3. _I połowy XXI w.___ 17. D - rosyjskim na ziemie znajdujące się pod panowaniem austriackim.
18. Rewolucja przemysłowa przyspieszyła ekspansję kolonialną państw europejskich - Prawda
18. Rywalizacja między mocarstwami kolonialnymi była jedną z przyczyn wybuchu I wojny światowej - Prawda
19. Według cytowanej ustawy każdy kolejny car miał być królem Polski - Prawda
19. Namiestnika Królestwa Polskiego powoływał i odwoływał król - Prawda
20. B - utworzyć państwo polskie na ziemiach odebranych Rosji.
21. 2 (Większość badanych to osoby, które nie potrafiły bądź nie chciały odpowiedzieć
na pytanie ankietera) - fałsz
22. C - rzecznik konsumentów
23. D - orzekanie w sprawie zgodności ustaw i umów międzynarodowych z ustawą zasadniczą.
24. 24.1-D Zasada pluralizmu politycznego - Art. 11.1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych […].
24. 24.2-C Zasada podziału władzy - Art. 10.2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
24. 24.3-B Zasada suwerenności narodu - Art. 4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Egzamin gimnazjalny - język polski (ARKUSZE, ROZWIĄZANIA)

JĘZYK POLSKI ODPOWIEDZI
1. C - nakłonić ją do oddania ręki Cześnikowi
2. C - chce wywiązać się ze złożonej obietnicy
3. D - W rozmowach z kobietami używa zawsze kwiecistego języka
4. A - 1BII, 2CI, 3AIII
5. B - 2 i 3
6. Odp. 4: Utwór kończy się sceną pojedynku Cześnika z Rejentem jest fałszywa
7. D - emocjonalnym stosunku autora do opisywanych zdarzeń
8. C - atmosferę przed premierą Zemsty w Teatrze Rozmaitości
9. C - wszystkich aktorów grających w przedstawieniu
10. B - Ówczesna publiczność teatralna była bardzo wymagająca
11. Odp. 1: Reżyserska interpretacja Zemsty przeszkadza widzom w skupieniu się na tekście sztuki jest prawdziwa
12. C - ocalił dzięki niemu życie
13. D - To, co przykre, może mieć szczęśliwy koniec
14. Informacja nr 3: Bajka Podróżny oparta jest na motywie fantastycznym zaczerpniętym ze świata legend i podań ludowych jest fałszywa
15. B - wędrujący
16. 2-A Nie, biernik liczby mnogiej tego rzeczownika ma dziś wyłącznie końcówkę -ów.
17. C - zapożyczenia
18. A - 1 i 4 - nadzwyczaj, wyjątkowo
19. B - Dodana cząstka powtarza znaczenie formatu słowotwórczego.
20. D - -ik, -ek, -ka

- Nastroje wśród uczniów, po pierwszej części dzisiejszego egzaminu gimnazjalnego, są dobre. Uczniowie wyszli z sal zadowoleni - ocenia Beata Sienkiewicz, wicedyrektor gimnazjum nr 14 (ul. Kołłątaja).

- Egzamin z języka był prosty. Większe problemy sprawiły mi WOS i historia - opowiada tuż po wyjściu z sali Aleksandra Woźniak, uczennica gimnazjum nr 14. - Wydaje mi się, że dwa egzaminy w ciągu jednego dnia, to trochę za dużo. Nie jesteśmy przecież studentami- dodaje.

Uczniowie żywo komentują dzisiejsze egzaminy:

Sylwia
Wydaje mi sie, że w porównaniu do próbnych testów ( operon) egzamin z historii i wosu był łatwiejszy. Natomiast z j.polskim miałam trochę trudności. Rozprawka była świetna, łatwa i zrozumiała. Powodzenia jutro i w czwartek ; )

Dalia
Historia-WOS - dla jednych łatwe, dla innych trudne. Dla mnie cholernie trudne. Cóż, bywa. Polski - część zamkniętą nawet kretyn by zrobił. Temat rozprawki mi się nie podobał.

KOKS
Bardzo rozbawiło mnie to, że większość zadań miało tylko jedną oczywistą odpowiedź. To tak jakby zapytali by Cię ile to jest 200+300 a odpowiedziami byłoby: a)1 b)2 c)500 d)3 . Oczywiście znalazły się też zadania trudniejsze. Jak ktoś logicznie myśli to dobrze rozwiązał ten egzamin. Liczę na ok 90% z hist i wosu, a z polskiego na skromne 80-85%. Jeśli z przedmiotów humanistycznych jestem słaby(mam 3 z polaka i hist) a tak to napisałem, to jutro będzie pełny luzik. ... Bo z matmy jestem KOKS.

Agata
Historia była właściwe średnia. Większość zadań łatwych, jednak też kilka trudniejszych. Najgorszy WOS Mimo, że były tylko 3 zadania każde chyba zrobiłam źle. Zadania zamknięte z polskiego też w większości łatwe, chociaż żeby odpowiedzieć na niektóre, trzeba było przeczytać Zemstę. Temat rozprawki przyjemny : )

*komentarze ze strony natablicy.pl.

Czekamy na wasze komentarze. Wpisujcie je pod tekstem

Tekst alternatywny

Egzamin zostanie przeprowadzony inaczej niż w ubiegłych latach. Podstawowa różnica polega na tym, że nie będzie już dwóch części: humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej. Gimnazjaliści zmierzą się z testami z poszczególnych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych.

- Zmiany mają na celu lepsze sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów - mówi Wojciech Małecki, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Wyjaśnia, że do tej pory nieliczne pytania z historii i wiedzy o społeczeństwie były słabo zauważane wśród wielu pytań z języka polskiego. Podobnie jak z biologii i fizyki wśród zadań z matematyki. Jest też egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym, przystąpi do niego pierwszy rocznik uczniów, którzy uczyli się języka obowiązkowo od klasy IV szkoły podstawowej.

TESTY i ODPOWIEDZI ZNAJDZIESZ TUTAJ PO EGZAMINACH:
Egzamin gimnazjalny 2012 - historia i WOS (ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI)
Egzamin gimnazjalny 2012 - język polski (ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI)
Egzamin gimnazjalny 2012 - biologia, chemia, fizyka, geografia (ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI)
Egzamin gimnazjalny 2012 - matematyka (ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI)
Egzamin gimnazjalny 2012 - język obcy (ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI)[/b]

Inny będzie też sposób oceniania. Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o wynikach egzaminu w dwóch wersjach: jako wynik procentowy i wynik centylowy. Pierwszy, znany już, określi odsetek punktów zdobytych w stosunku do punktów możliwych do uzyskania (np. gdy uczeń zdobędzie 23 punkty na 30 możliwych, napisze egzamin na 77 proc.). Wynik centylowy to inaczej procent wszystkich uczniów, którzy egzamin napisali tak samo lub gorzej. Przykładowo gimnazjalista, którego wynik centylowy wynosi 85, dowie się, że 85 proc. wszystkich uczniów uzyskało taką samą lub mniejszą liczbę punktów niż on, a tych, którzy napisali lepiej jest tylko 15 proc.

ZOBACZ TEŻ: Próbny egzamin gimnazjalny: Język polski. ODPOWIEDZI

Zadania otwarte też będą oceniane inaczej. - Dotąd było tak, że punkty były przyznawane za wszystkie czynności. Teraz egzaminatorzy będą brali pod uwagę, w jakim stopniu wykonane z sukcesem czynności prowadzą do pełnego rozwiązania - dodaje Wojciech Małecki.

CZYTAJ: Próbny egzamin gimnazjalny: Historia i WOS. ODPOWIEDZI

polecane: Flesz - Co piąta transakcja będzie wymagać użycia PIN-u

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 11

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

a
alfa i omega

skoro kąt przy wierzchołku A ma 120 st to kąt CAB ma 60 st. Suma kątów w trójkacie jest 180 st, zatem :
60 st + alfa + alfa = 180 st,
2 alfa = 120 st
alfa = 60 st
więc wszystkie kąty w tym trójkącie mają 60st, zatem jest to trójkat równoboczny
CBDO :)

n
nix

?

..

Ja dałem 1000 kroków potraficie mi to wytłumaczyć czemu macie 640 ?!
matematyka zad 14...

K
Kasia

Egzamin z języka polskiego był BANALNY!!! miałam tylko 1 błąd z tego co pamiętm . To samo historia!! Zobaczymy jak pójdzie matma i przyrodnicze. A jutro Angielski!!!

P
Pol-Pot

Biedne dzieciaki. Ładuje się im wiedzę encyklopedyczną do głów. Potem kończą studia i 95% zapominają. Moje dziecko będzie zdawało ten egzamin za rok zastanawiam się tylko nad sensem tego egzaminu. Ja sam skończyłem Politechnikę i prowadzę działalność związaną z moim zawodem. Zatrudniam 12 osób w biurze projektowym. Mimo że zdolni ludzie i naprawdę dobrzy to mieli problemy z tymi egzaminami. Jaki jest w takim razie sens?

g
gościu

Mam 28 lat i nie potrafię odpowiedzieć na choćby jedno pytanie z testu historycznego. Nauka jednak poszła w las i to bardzo daleko!

P
Patrycja ; )

Polski był łatwy , jeżeli chodzi o zadania zamknięte .;> gorzej z tematem rozprawki , iż mialam problem z doborem argumentów itp.
Jeżeli chodzi o wos i historie to słabo , próbny był 10000000000 razy łatwiejszy . ;]
Powodzenia jutro i w czwartek ! :)

Z
Z

No historia banalnie łatwa

z
ziom son

Porypało J.polski był banał !

a
andy

Polski jest bardzo trudny ,będzie loteria.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3