ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI Regulamin plebiscytu

DM
Udostępnij:

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Świąteczne Gwiazdeczki 2018”
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Świąteczne Gwiazdeczki 2018”.
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w dwóch kategoriach: dziewczynka i chłopiec.
4. Plebiscyt będzie trwać od dnia 23 listopada, od godz.12.00 do dnia 14 grudnia, do godz. 23:00.
5. Głosowanie będzie prowadzone osobno we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu oraz w powiatach: bolesławieckim, dzierżoniowskim, głogowskim, górowskim, jaworskim, jeleniogórskim, kamiennogórskim, kłodzkim, legnickim, lubańskim, lubińskim, lwóweckim, milickim, oleśnickim, oławskim, polkowickim, strzelińskim, średzkim, świdnickim, trzebnickim, wałbrzyskim, wrocławskim, wołowskim, ząbkowickim, zgorzeleckim, złotoryjskim.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art. 3 ust. II pkt 3 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego serwisu zdefiniowane jest w art. 3 ust. II pkt 4 poniżej.
9. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Gazety Wrocławskiej” nazwanej dalej "Gazetą". Plebiscyt będzie prowadzony również na stronie serwisu www.gazetawroclawska.pl (nazywanego dalej "Serwisem").
10. Warunkiem przeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie, jest zgłoszenie co najmniej trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach i powiatach.
11. Do materiałów plebiscytowych, przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby zgłaszające Kandydatów, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.gazetawroclawska.pl/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.

Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. W plebiscycie, za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (zwanego dalej Opiekunem dziecka) posiadającego pełnię praw rodzicielskich, jako kandydat może wziąć udział dziecko zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego.
3. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie rodzic lub prawny opiekun dziecka, w tym posiadający pełnię praw rodzicielskich, wypełniając zgłoszenie wraz z jednym zdjęciem dziecka i wyrażając stosowne zgody na stronie z formularzem plebiscytowym. Zgłaszający kandydaturę dziecka gwarantuje, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób trzecich widocznych na fotografiach do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, a w razie wizerunku dziecka pozostającego pod jego/jej opieką – zgodę taką w imieniu dziecka wyraża, i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
4. Kandydatami w Plebiscycie, za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, w tym posiadającego pełnię praw rodzicielskich, mogą być dzieci mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem dzieci pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem dziecka lub dzieci bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby plebiscytu w Dzienniku i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Dziennika oraz na stronach Serwisu.
6. Głosować w plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
7. Głosować można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu
1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać wypełniając formularz na stronie internetowej w Serwisie.
2. Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać do dnia 30 listopada 2018 r. do godziny 23:59:59.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. zdjęcie dziecka
b. imię i nazwisko
c. rok urodzenia zgłaszanego dziecka
d. miejscowość zamieszkania dziecka
e. wskazanie płci dziecka
f. krótki opis od rodzica zachęcający do głosownia na dziecko (nieobowiązkowe)
g. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do udziału w plebiscycie
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 3 oraz prawem.
5. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 poniżej.
6. W przypadku zgłoszenia bliźniąt, trojaczków itp. jednej płci jako jednej kandydatury, nagrody zgodnie z regulaminem nagród przyznawane są jak dla jednego kandydata i nie przysługuje ich wielokrotność wynikająca z liczby zgłoszonych dzieci w jednym zgłoszeniu.
7. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
8. W dniu 3 grudnia 2018 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. Zgłoszenia, które nadejdą do 30 listopada będą dodawane do listy kandydatów na bieżąco.
9. Dla rodziców, bądź opiekunów prawnych zweryfikowanych pozytywnie kandydatów zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla rodziców dzieci biorących udział w plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody rodzica dziecka, którego materiał dotyczy.
10. Do dnia zakończenia głosownia w plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu plebiscytu i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
II. Głosowanie
1. Głosowanie w plebiscycie będzie się odbywało w dniach od 23 listopada od godz. 12.00 do 14 listopada do godz. 23.00
2. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
3. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata (np. ABC.1)
b) lista wszystkich prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi będzie dostępna w Serwisie Gazety (art. 1 ust. 9) od dnia 3 grudnia 2018 r.
c) W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d) koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT)
e) jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata
f) Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto
g) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora, do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
h) w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
i) obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
4. Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
5. Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
6. W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a) kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF
b) nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c) każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu
d) Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów
e) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.

Art. 4 Ogłoszenie wyników Plebiscytu

Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 15 grudnia 2018 r. na stronie internetowej w Serwisie.

Art. 5 Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.

2. Nagrody w Plebiscycie są następujące:
a) a) Dziewczynka i chłopiec, którzy zwyciężą w miastach lub powiatach naszego województwa, zdobywając najwięcej głosów otrzymają:
- zaproszenie na profesjonalną, rodzinną sesje zdjęciową

- 2 osobowe zaproszenie do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie
- całodzienne zaproszenie do Centrum Rozrywki Loop’ys Word
- grę planszową
- paczkę pełną słodkości
b) Dziewczynka i chłopiec, którzy zajmą II i III miejsce w miastach lub powiatach naszego województwa, zdobywając najwięcej głosów otrzymają:
- rodzinne zaproszenie (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) do Jump World we Wrocławiu
- paczkę pełną słodkości

c) Dziewczynka i chłopiec, których zdjęcia zdobędą najwięcej głosów w rankingu wojewódzkim, uwzględniającym łącznie wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach otrzymają:
- publikację zdjęcia na okładce głównego wydania "Gazety Wrocławskiej"
- zaproszenie dla czteroosobowej rodziny na tygodniowy pobyt w Hotelu
- kartę podarunkową do sklepu z artykułami dziecięcymi o wartości 500 zł

d) Dziewczynka i chłopiec, którzy zajmą drugie miejsce w rankingu wojewódzkim, uwzględniającym łącznie wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach otrzymają:
- zaproszenie dla czteroosobowej rodziny na weekendowy pobyt w Hotelu
- kartę podarunkową do sklepu z artykułami dziecięcymi o wartości 300 zł
e) Dziewczynka i chłopiec, którzy zajmą trzecie miejsce w rankingu wojewódzkim, uwzględniającym łącznie wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach otrzymają:
- zaproszenie dla czteroosobowej rodziny na weekendowy pobyt w Hotel
- kartę podarunkową do sklepu z artykułami dziecięcymi o wartości 200 złotych
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w trakcie spotkania podsumowującego plebiscyt lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie „Gazety Wrocławskiej” mieszczącej się pod adresem: ul. św. Antoniego 2/4 we Wrocławiu lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez Zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.

Art. 6 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: 50-073 Wrocław, ul. św. Antoniego 2/4 do miesiąca od zakończenia plebiscytu.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Świąteczne Gwiazdeczki 2018”

NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe Twoje lub zgłoszonego dziecka jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą Świąteczne Gwiazdeczki 2018 (dalej jako plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania danych Twoich lub zgłoszonego dziecka, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez głosowanie gdy głosujesz albo przez zgłoszenie udziału w plebiscycie, o ile zgłaszasz własne dziecko do plebiscytu.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane i dane zgłoszonego dziecka będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ DANE OSOBOWE TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ DANE TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA?
Odbiorcami danych Twoich i Twojego dziecka będą:
a.nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, dane osobowe Twoje i Twojego dziecka będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych Twoich i Twojego dziecka w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna;
c.inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA?
Okres przechowywania danych osobowych Twoich lub zgłoszonego dziecka powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Dane osobowe Twoje lub zgłoszonego dziecka wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż
3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy dane Twoje lub zgłoszonego dziecka przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu dane osobowe Twoje lub zgłoszonego dziecka zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE LUB ZGŁOSZONEMU DZIECKU UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH TWOICH LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA?
W związku z przetwarzaniem przez nas danych Twoich lub zgłoszonego dziecka przysługuje Tobie i dziecku szereg uprawnień.
Te prawa to:
a.prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych swoich i ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas danych Twoich lub ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka w celach marketingu bezpośredniego;
c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją lub dziecka szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych Twoich lub ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
b.zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7.PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników

8. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego dziecka:
a.imię i nazwisko zgłaszanego dziecka
b.Miejscowość zamieszkania dziecka
c.Rok urodzenia dziecka
d.Płeć dziecka
e.Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna zgłaszającego dziecko
f. Numer telefonu komórkowego rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko
g.Adres e-mail rodzica lub opiekuna zgłaszającego dziecko
h. Numer telefonu, jeśli głosujesz z użyciem telefonu
i.Adres e-mail, jeśli głosujesz, jeśli głosujesz klikiem

Wideo