1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka” OGŁASZA PRZETARG...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka”
ul. Jerzego Bajana 31A 54 – 129 Wrocław
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
we Wrocławiu przy ul. Bajana 45-45d
Osiedle Pod Skrzydłami Etap II – bud. E.
Warunki przetargu:
• Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
• O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub
czynności,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,
a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy,
usługi i roboty budowlane,
f) wpłacili wadium w wysokości 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych).
• Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
• Specyfikacja wydawana jest odpłatnie. Koszt nabycia wynosi 70,00 zł/netto
obowiązujący podatek VAT.
Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
która dostępna jest w Dziale Technicznym Spółdzielni, pokój nr 8, tel. 71/78 210 53
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.
Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach do
dnia 19.12.2018 r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.
Koperta winna być opisana czego dotyczy.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.