1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35,

ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 24.01.2019r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie dezynsekcji i deratyzacji (dwa zabiegi w ciągu roku: wiosną i jesienią) w budynkach (wysokich i niskich) Sp-ni we Wrocławiu, z terminem realizacji zabiegów do dnia 31.12.2019r.,

Termin składania Ofert jest do dnia 24.01.2019r. do godz. 9:30.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa, dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 4, parter, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie: 1.600,00 PLN, słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 23.01.2019r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P. Ewa Ożarowska, tel. (71) 356-48-23, codziennie, w dni robocze, w godz. od 12:00 – 13:00 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 4, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny