1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu

ul. Majakowskiego 40/1A

54-317 Wrocław

tel.: 71-357-22-59, 71-357-61-60

www. smkuzniki.pl

1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wybór wykonawcy następującego zadania: „Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, placów zabaw oraz dróg w zasobach SM „Kuźniki” we Wrocławiu”

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni

w godz. 8.00 - 13.00 po uiszczeniu opłaty na konto Spółdzielni w PKO BP 3 O/Wrocław

Nr 92 1020 5242 0000 2102 0018 1701 w wysokości 61,50 zł.

3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze SM „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A we Wrocławiu w terminie do dnia 30.07.2020 r. do godz. 8.30.

4. Wysokość wadium – 500,00 zł.

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 30.07.2020 r. o godz. 9.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie

postępowania przetargowego.