1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „BISKUPIN” ogłasza przetarg ofert...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BISKUPIN” ogłasza przetarg ofert pisemnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BISKUPIN”
ogłasza przetarg ofert pisemnych na:
DOSTAWĘ I WYMIANĘ WODOMIERZY
NA WODOMIERZE Z MODUŁEM RADIOWYM
W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH – 3.200 SZT.
1/. Ofertę należy opracować na podstawie wymogów określonych
w Specyfikacji.
2/. Do oferty należy załączyć:
- zaświadczenie o uregulowanych zobowiązaniach finansowych w stosunku
do Skarbu Państwa oraz ZUS-u /ważność do 30 dni, oryginał do wglądu
w dniu przetargu/,
- aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub
Krajowego Rejestru Sądowego /ważne 3 miesiące od daty wystawienia/,
- kserokopię polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalność na kwotę co najmniej równą wartości sumy swojej
oferty,
- oświadczenie, że wykonawca udzieli gwarancji zabezpieczonej kaucją
gwarancyjną w wysokości 5% wartości umowy,
- oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do zawarcia umowy, jeżeli
przetarg wygra,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem Przetargowym
Spółdzielni,
- oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w ofercie,
- referencje,
- potwierdzenie wpłaty wadium.
Oferty należy składać w Spółdzielni, pokój nr 15, przy ul. Jackowskiego 57
we Wrocławiu do dnia 11.12.2019 r. do godz. 14.00.
Wadium na powyższe roboty – w wysokości 30.000,00 zł – należy wpłacić
na konto: PKO BANK POLSKI S.A. 56 1020 5242 0000 2202 0018 0554
do dnia 11.12.2019 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna
w dniu 12.12.2019 r. o godz. 16.00.
Dodatkowych informacji udzielała będzie:
- Sylwia Hoffman – tel. 71 348-98-82 (w godz. 9.00-13.00).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.