1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „BISKUPIN” ogłasza przetarg ofert...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BISKUPIN” ogłasza przetarg ofert pisemnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BISKUPIN”

ogłasza

przetarg ofert pisemnych na: 


Przegląd Gazowych Przepływowych

Podgrzewaczy Wody

w zasobach Spółdzielni  - około 800 szt.

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
Zryczałtowaną kwotę brutto za wykonanie przeglądu  / szt.
Ponadto do oferty należy załączyć:  
- zaświadczenie o uregulowanych zobowiązaniach finansowych w stosunku  do Skarbu Państwa oraz ZUS-u / ważność do 30 dni, oryginał do wglądu w dniu przetargu /,
- aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego / ważne 3 miesiące od daty wystawienia /,  
- kserokopię polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  na kwotę co najmniej równą wartości sumy swojej oferty, 
- oświadczenie, że wykonawca udzieli gwarancji zabezpieczonej kaucją gwarancyjną   w wysokości 5%  wartości umowy, 
- oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do zawarcia umowy, jeżeli przetarg wygra, 
- oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie,
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni,
- potwierdzenie wpłaty wadium,
- referencje.     

Oferty należy składać w Spółdzielni pokój nr 15 przy ul. Jackowskiego 57 we Wrocławiu do dnia 18.02.2019 r. do godz. 14:00.

Wadium w wysokości  8.000,00 zł.   należy wpłacić na konto:
PKO BANK POLSKI  S.A.   56 1020 5242 0000 2202 0018 0554  do dnia  18.02.2019 r.  

Przetarg odbędzie się w siedzibie zamawiającego w  sali konferencyjnej w dniu  19.02.2018 r. o godz. 16:00.

Dodatkowych informacji udzielał będzie: Jarosław Puchalski. Tel. 571-329-601 lub 71/348-96-83.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.