Wróć do listy komunikatów

SM "Szóstka" OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych zlokalizowanych na terenie zasobu SM „Szóstka”, w tym klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku, hal garażowych oraz terenów przyległych, w tym drogi, chodniki, miejsca postojowe zewnętrzne, itp., utrzymanie zimowe dróg, chodników, dojść  i dojazdów, sprzątanie terenów zielonych, wymiana piasku w piaskownicach, mycie okien, naświetli i bram od wewnątrz
i zewnątrz budynków, utrzymanie w czystości boksów na gromadzenie odpadów, opróżnianie kubełków na odpady, doręczanie korespondencji służbowej, pism, informacji, ogłoszeń, zawiadomień oraz inne czynności porządkowe, na terenie nieruchomości usytuowanych przy
 ulicach: Szybowcowej 66,68,70,72,74; Idzikowskiego 4,6,8; Idzikowskiego 10, Sterowcowej 11,13,15; Sterowcowej 3,5,7,9; Sterowcowej 4,6,8,10; Sterowcowej 12,14,16, Latawcowej 9;  Bajana 67,69,71,73; Skrzydlatej 4,6,8,10,12,14; Tańskiego 3,5,7,9,11,13; Bajana 13,15, Latawcowa 21; Bajana 23,25,27,29,31; Bajana 17,19,21,33,35; Bajana 45,45a,45b,45c,45d; Bajana 37,37a,37b,39,39a,39b,41,41a,43,43a; Bajana 35a,35b; Sterowcowa 24,26,28,30; Sterowcowa 20; Sterowcowa 22; Latawcowa19; Skrzydlatej 11, 11a, 11b, 11c, 15, 17, 19, 21, 21a i 21b we Wrocławiu.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  2. dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,
  3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
  4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,
  6. wpłacili kwotę za specyfikację 150,00 zł netto plus VAT,
  7. wpłacili wadium w wysokości 30 000 zł ( trzydzieści tysięcy złotych ).

Wadium Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

                PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do dnia 15.07.2020 r. do godziny 10:00.

Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. Szczegóły dotyczące prac zawarte są
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 71 782 10 51 lub poprzez e-mail: 
administrator@smszostka.pl . Koszt nabycia specyfikacji wynosi 150,00 zł netto plus obowiązujący podatek Vat. Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego:

PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719

Po przesyłaniu potwierdzenia na adres e-mail administrator@smszostka.pl, zostanie odesłana
w formie elektronicznej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy przesłać pocztą bądź dostarczyć do sekretariatu na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach do dnia 15.07.2020 r. do godz.1200 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A (decyduje data wpływu).

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.