1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Przetarg nieograniczony - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów”,...
Wróć do listy komunikatów

Przetarg nieograniczony - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów”, Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów”

ul. Na Ostatnim Groszu 24 , 54-207 Wrocław, ogłasza:

przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych :

Naprawa instalacji odgromowej w zasobach

Spółdzielni Mieszkaniowej „Gądów” we Wrocławiu.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w pokoju nr 11 w godzinach pracy Spółdzielni lub z naszej strony internetowej www.smgadow.pl

Wysokość wadium wynosi: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ należy składać w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 2, w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. do godziny 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Spółdzielni o godz. 1030.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania przetargowego.