1. Gazeta Wrocławska
 2. Komunikaty
 3. Przetarg nieograniczony Spółdzielni Mieszkaniowej "Szóstka"
Wróć do listy komunikatów

Przetarg nieograniczony Spółdzielni Mieszkaniowej "Szóstka"

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka” 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w zakresie: 

 

całorocznej pielęgnacji terenów zielonych na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka” w tym koszenie, rekultywacja trawników, cięcie pielęgnacyjne, sanitarne
i techniczne drzew i krzewów, odmładzanie krzewów, wycinka drzew i krzewów, dostawa
i sadzenie drzew i krzewów, pielęgnacja oraz uzupełnianie nasadzeń w klombach i rabatach, wycinka drzew wg stosownych decyzji oraz wykonywanie innych prac towarzyszących. 
 

Ogólne warunki przetargu: 

1. Szczegóły dotyczące robót zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Koszt nabycia specyfikacji wynosi 100,00 zł netto wraz
z obowiązującym podatkiem VAT. Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego w PKO BP SA O/III Wrocław nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719.
Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty, dokumentacja zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres wskazany do kontaktu. 

2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 
 2. dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności, 
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,
  a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 
 4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,  
 6. wpłacili wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).  

3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego podany w punkcie 1. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do dnia 28.10.2021r. do godziny 1200. 

4. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.  

6. Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy sporządzić w wersji pisemnej i przesłać pocztą na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach do dnia 28.10.2021r. do godz. 1200, bądź dostarczyć osobiście do  sekretariatu.  

7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

8. Dane kontaktowe Spółdzielni: 

 1. adres:        ul. Jerzego Bajana 31a, 54-129 Wrocław, 
 2. telefon:      71 782 10 51; 885820018 
 3. e-mail:       [email protected]