1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Politechnika Wrocławska
Wróć do listy komunikatów

Politechnika Wrocławska

ogłasza II przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej

położonej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 89 we Wrocławiu.

 

Przedmiot przetargu stanowi nieruchomość składająca się z działki nr 15/2 (AM-31,obręb Plac Grunwaldzki) o powierzchni 804 m2 oraz znajdującego się na niej budynku, położona we Wrocławiu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 89. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00071379/5.

 

Nieruchomość jest położona w kompleksie budynków mieszkalnych i stanowi część zwartej zabudowy kwartałowej osiedla Plac Grunwaldzki. Budynek o charakterze przedwojennej kamienicy mieszkalnej, w którym obecnie funkcjonuje Dom Doktoranta, został wybudowany w 1901 r. Obiekt ma sześć kondygnacji, w tym jedną podziemną, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 1.037 m2. Znajdują się w nim 33 dwuosobowe pokoje oraz pomieszczenia kuchenne, pralnio-suszarnie, rowerowania oraz pomieszczenie usługowe z osobnym wejściem od strony podwórza. Instalacje: elektryczna, teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacja grawitacyjna, odgromowa.

 

Stan formalno – prawny i obciążenia nieruchomości:

właścicielem nieruchomości jest Politechnika Wrocławska;

Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości;

na terenie, na którym jest położona przedmiotowa nieruchomość, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – sposób zagospodarowania określa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, przyjęte uchwałą nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11.01.2018 r., zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest w Dzielnicy Urbanistycznej Śródmieście, w którym przeznaczenie terenów ustalono jako: MU mieszkalnictwo, usługi (usługi powszechne 1, usługi powszechne 2, usługi wielkomiejskie, usługi publiczne), nauka, infrastruktura, zieleń;

budynek jest zarejestrowany w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia;

zbycie przedmiotu przetargu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

wydanie nieruchomości będzie możliwe nie wcześniej niż w październiku 2021 r.;

przedmiot przetargu nie obejmuje wyposażenia obiektu ani znajdujących się na terenie nasadzeń.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.460.000 zł netto (VAT „zw”).

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem zbywania nieruchomości Politechniki Wrocławskiej udostępnionym na stronie internetowej: http://pwr.edu.pl/uczelnia/nieruchomosci-na-sprzedaz.

 

Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie (opisanej tytułem przetargu oraz danymi kontaktowymi oferenta) należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do dnia 4 września 2020 r. do godziny 10:00.

 

Oferta powinna zawierać:

1)        imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,

2)        aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składających ofertę:

dla podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki;

inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc.);

3)        promesę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych dotyczącą wydania zezwolenia, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, wobec którego wymagane jest uzyskanie takiego zezwolenia,

4)        dodatkowe dokumenty (np. uchwałę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 228 k.s.h.) lub oświadczenie o warunkach koniecznych dla nabycia nieruchomości lub oświadczenie o braku po stronie podmiotu składającego ofertę konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów lub spełnienia dodatkowych warunków dla nabycia nieruchomości,

5)        datę sporządzenia oferty,

6)        oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz Regulaminu zbywania nieruchomości Politechniki Wrocławskiej i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

7)        oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości,

8)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia postępowania,

9)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego,

10)     oferowaną cenę netto,

11)     dowód wpłacenia wadium.Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, sala nr 241 we Wrocławiu, w dniu 4 września 2020 r. o godzinie 11:00.

 

Wadium w wysokości 750.000,00 zł ze wskazaniem celu wpłaty - „Wadium – II przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 89 we Wrocławiu”, należy wpłacić na konto PWr.: Santander Bank Polska S.A. nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434. Wpłata wadium jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków.

 

Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Iwona Fengler (tel. 71 320 44 14), zaś termin przeprowadzenia oględzin nieruchomości należy uzgodnić z Barbarą Usień (tel. 71 328 22 86, kom. 695 350 429). W związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, możliwe jest oglądanie jedynie części wspólnych obiektu, takich jak korytarze, klatki schodowe, piwnice, z wyłączeniem zamieszkałych pokoi, łazienek, kuchni, pomieszczeń socjalnych. Prezentacje będą się odbywać z zachowaniem stosownych rygorów sanitarnych, obowiązujących na dzień przeprowadzenia oględzin.

 

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu ustnego oraz prawo odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.