1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
we wsi Malin - MPZP MALIN VI
Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2018 poz. 1945 ze zm.)
oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wisznia Mała uchwały nr VII/X/125/19
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Malin o nazwie
MPZP MALIN VI oraz zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania prognozy
oddziaływania na środowisko do niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy na stronie
internetowej http://bip.wiszniamala.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała,
ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu oraz
uwagi i wnioski do przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu
Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, w terminie do
12 listopada 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwę planu, dotyczącego wniosku, nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku – oraz oznaczenie nieruchomości,
której wniosek dotyczy.
Uwagi i wnioski do przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114
Wisznia Mała, e-mail: ug@wiszniamala.pl w terminie do 12 listopada 2019 r.
Wójt Gminy Wisznia Mała

Jakub Bronowicki