Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWNEJ

                                                

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chocianów z siedzibą w Chocianowie przy ul. Kościuszki 23, na podstawie art. 38 ustawy ust. 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczególnych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – lokalu mieszkalnego samodzielnego, będącej własnością Skarbu Państwa -  w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Chocianów,oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 352/113 położona w Nowej Kuźni 21/2, gmina Gromadka.

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: KW nr JG1B/00048901/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu

2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

    Nowa Kuźnia 21/2, działka nr ewidencyjny 352/113, położona w obrębie ewidencyjnym 0005 Nowa Kuźnia, gmina Gromadka,            powiat bolesławiecki, woj. dolnośląskie

3. Powierzchnia nieruchomości: 0,16 ha, na zasadach nieruchomości wspólnej: własność, udział 53/100 Skarb Państwa; własność,        udział 47/100 Gmina Gromadka

4. Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest zabudowana jest: budynkiem murowanym parterowym niepodpiwniczonym z  częściowo użytkowanym poddaszem, o pow. użytkowej = 79,10 m2, z powierzchnią przynależną w części gospodarczej budynku mieszkalnego = 39,80 m2 oraz przynależna powierzchnia użytkowa w oddzielnym budynku gospodarczym = 24,20 m2.

Działka jest położona w centralnej części miejscowości, nad rzeką z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej powiatowej. Działka uzbrojona w energię elektryczną, z dostępem do wody z sieci lokalnej, oraz ks podłączoną do szamba.

5. Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - tereny mieszkaniowe.

6. Sposób zagospodarowania nieruchomości: cele mieszkaniowe.

7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

8. Nieruchomość wolna jest od zobowiązań.

9. Informacje o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków:

W/w nieruchomość nie jest objęta ochroną konserwatorską oraz nie jest wpisana do rejestru zabytków.         

10. Cena wywoławcza nieruchomości:  27 345,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści pięć 00/100 zł.)

11. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela Sekretarz Michał Porucznik - pokój nr 13 w biurze Nadleśnictwa Chocianów, tel. 76 818 35 00, wew. 62, tel. kom. 608-592-264,  od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do14:00.

12. Termin i miejsce przetargu: biuro Nadleśnictwa Chocianów w sali narad p. nr 14 Ip. w dniu 01.03.2019 r. o godz. 10:00.

13. Warunkiem uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym jest wpłacenie wadium w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej w wysokości: 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100 ). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić do dnia 28.02.2019 r. na rachunek bankowy Nadleśnictwa Chocianów w Banku: Santander Bank Polska SA nr rachunku 33 1090 2109 0000 0005 5003 0865 z dopiskiem „Przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny w Nowej Kuźni 21/2 ”, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny. Za datę wpływu zaliczki uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Zaliczkę zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia negocjacji. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu ustnego, którą obowiązany jest on zapłacić. Zaliczki wniesione w formie gwarancji bankowej podlegają zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

14. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości: na dzień przed terminem zawarcia umowy sprzedaży należy wpłacić pełną należność za zakupioną nieruchomość na rachunek bankowy Nadleśnictwa Chocianów w Banku: Santander Bank Polska SA,  nr rachunku:  33 1090 2109 0000 0005 5003 0865.                            

15. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

16. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej wysokości i w określonym terminie.

17. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do stu złotych.

18. Pełnomocnicy uczestnika przetargu winni okazać komisji stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.  

19. Nadleśnictwo w terminie 14 dni od dnia podania ustnej informacji o wyniku przetargu zawiadomi pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 20. Na dzień przed terminem zawarcia umowy sprzedaży należy wpłacić pełną należność za zakupioną nieruchomość na rachunek bankowy Nadleśnictwa Chocianów w Banku: Santander Bank Polska SA,  nr rachunku:  33 1090 2109 0000 0005 5003 0865.

 21. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesiona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 22. Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.

 23. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu można wnosić na piśmie, bezpośrednio do Nadleśniczego, w terminie 7 dni od dnia przetargu.

24. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez: 1) wywieszenie w siedzibie Nadleśnictwa Chocianów, 2) zamieszczenie na stronach internetowych Nadleśnictwa Chocianów, 3) zamieszczenie w prasie – Gazeta Wrocławska.

 

Chocianów, dnia 25.01.2019 

Oryginał podpisał: Nadleśniczy Stanisław Mazan