1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. NADLEŚNICTWO ŚWIĘTOSZÓW...
Wróć do listy komunikatów

NADLEŚNICTWO ŚWIĘTOSZÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NADLEŚNICTWO ŚWIĘTOSZÓW

OGŁASZA

I PRZETAR USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż 2 nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi

 i 6 nieruchomości niezabudowanych.   

 

1. Nazwa oraz adres Sprzedającego:

Nadleśnictwo Świętoszów

ul. Brzozowa 17; 59-724 Świętoszów,

tel./fax: 0-75-731-12-59; 731-76-06

e-mail: swietoszow@wroclaw.lasy.gov.pl

 

2. Tryb sprzedaży:

2.1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

2.2. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy:

- art. 38 ust.1 pkt.3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity

  Dz.U.2015.2100. z dnia 10.12.2015),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie szczegółowych  

  warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków

  przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych

  nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. 2007, Nr 78

  poz. 532),

- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

  oraz postanowienia wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa.

 

3. Położenie i podstawowe informacje o przedmiocie sprzedaży:

 

    Miejscowość Przejęsław:

3.1.Działka nr 292/340

Nieruchomość zabudowana, pow. 0,1203 ha, KW Nr JG1B/00019646/6. Działka nie posiada przyłączeń do sieci infrastruktury technicznej i komunalnej. W pobliżu sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i telefoniczna.

Cena wywoławcza – 15 660,00 zł

Wadium – 1 566,00 zł

3.2.Działka nr 292/343

Nieruchomość zabudowana, pow. 0,1372 ha, KW Nr JG1B/00019646/6. Działka nie posiada przyłączeń do sieci infrastruktury technicznej i komunalnej. W pobliżu sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i telefoniczna.

Cena wywoławcza – 10 960,00 zł

Wadium – 1 096,00 zł

Miejscowość Parowa:

3.3.Działka nr 151/1 i udział w 1/6 działki nr 151/7

Nieruchomość niezabudowana, pow. 0,1135 ha; KW Nr JG1B/00003902/4. Działka nie posiada przyłączeń do sieci infrastruktury technicznej i komunalnej. W pobliżu sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i telefoniczna.

Cena wywoławcza – 21 060,00 zł

Wadium – 2 106,00 zł

3.4. Działka nr 151/2 i udział w 1/6 działki nr 151/7

Nieruchomość niezabudowana pow. 0,1117 ha; KW Nr JG1B/00003902/4. Działka nie posiada przyłączeń do sieci infrastruktury technicznej i komunalnej. W pobliżu sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i telefoniczna.         

Cena wywoławcza – 21 060,00 zł

Wadium – 2 106,00 zł

 

 

 3.5. Działka nr 151/3 i udział w 1/6 działki nr 151/7

Nieruchomość niezabudowana, pow. 0,1128 ha; KW Nr JG1B/00003902/4. Działka nie posiada przyłączeń do sieci infrastruktury technicznej i komunalnej. W pobliżu sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i telefoniczna.

Cena wywoławcza – 21 060,00 zł

Wadium – 2 106,00 zł

            3.6. Działka nr 151/4 i udział w 1/6 działki nr 151/7

Nieruchomość niezabudowana, pow. 0,0950 ha; KW Nr JG1B/00003902/4. Działka nie posiada przyłączeń do sieci infrastruktury technicznej i komunalnej. W pobliżu sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i telefoniczna.

Cena wywoławcza – 19 060,00 zł

Wadium – 1 906,00 zł

3.7.Działka nr 151/5 i udział w 1/6 działki nr 151/7

Nieruchomość niezabudowana, pow. 0,1156 ha; KW Nr JG1B/00003902/4. Działka nie posiada przyłączeń do sieci infrastruktury technicznej i komunalnej. W pobliżu sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i telefoniczna.

Cena wywoławcza – 22 020,00 zł

Wadium – 2 202,00 zł

 

3.8.Działka nr 151/6 i udział w 1/6 działki nr 151/7

Nieruchomość niezabudowana, pow. 0,1165 ha, KW Nr JG1B/00003902/4. Działka nie posiada przyłączeń do sieci infrastruktury technicznej i komunalnej. W pobliżu sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i telefoniczna.

Cena wywoławcza – 22 020,00 zł

Wadium – 2 202,00 zł

 

Działki nie posiadają przyłączeń do sieci infrastruktury technicznej i komunalnej.

W pobliżu jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i telefoniczna.

 

 Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań względem innych podmiotów.

 Nieruchomości nie są ujęte w rejestrze zabytków.

 Nieruchomości nie są obciążone.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 300 złotych, lub jest wielokrotnością tej kwoty.

 

Ceny podane w ogłoszeniu są cenami netto.

Do ceny sprzedaży zostanie naliczony należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi

w dniu sprzedaży przepisami.

 

 4. Termin przetargu - przetarg odbędzie się w dniu   28.12.2018   godz. 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Świętoszów, ul. Brzozowa 17, 59-724 Świętoszów, w świetlicy nadleśnictwa według podanej wyżej kolejności. 

 

5. Wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Nadleśnictwa Świętoszów:   

                   Bank PKO BP S.A. o/Żagań nr 37 1020 5460 0000 5002 0003 7192                                              

                            w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2018 r.

 

 

6. Informacje dodatkowe dotyczące sprzedawanej nieruchomości i przetargu.

 

Nieruchomość będącą przedmiotem przetargu można oglądać w dniach do dnia 20.12.2018 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Niniejsze ogłoszenie publikuje się w wersji skróconej, pełna wersja została opublikowana na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Świętoszów oraz na stronie internetowej nadleśnictwa:

 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_swietoszow

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu oraz sprzedawanych nieruchomości można uzyskać w terminie do dnia 20.12.2018 w siedzibie Nadleśnictwa Świętoszów, ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów w pok. Nr 1, tel. 075-731-12-59; 504-173-844 - osoba kontaktowa – Andrzej Mikosiak w godz. 7.30 do godz. 15.00 oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Świętoszów:

 

                                                                                  Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów

                                                                                           

                                                                                               Wojciech Moskaluk