1. Gazeta Wrocławska
 2. Komunikaty
 3. Nadleśnictwo Oława ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż...
Wróć do listy komunikatów

Nadleśnictwo Oława ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż zbędnego sprzętu rolniczego, leśnego

Nadleśnictwo Oława, ul. Lipowa 8, Bystrzyca, 55-200 Oława, woj. Dolnośląskie 

Tel. 71 303 97 00 fax 71 303 97 01 NIP 912-000-26-09  

BGŻ Oława 56 2030 0045 1110 0000 0239 5870 

e-mail: [email protected] 

ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż zbędnego sprzętu rolniczego, leśnego w oparciu o zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.  

1.        Cena wywoławcza brutto: 

 • Pług leśny LPZ rok produkcji 2001 – 2169,72 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć  złotych 72/100). 
 • Kultywator zawieszany rok produkcji 1982 – 452,03 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa złote 03/100). 
 • Wał strunowy rok produkcji 2001 – 135,61 zł (słownie: sto trzydzieści pięć złotych 61/100), 
 • Rozrzutnik obornika rok produkcji 1986 – 3013,50 zł (słownie: trzy tysiące trzynaście złotych 50/100). 

2.        Miejsce składania ofert Nadleśnictwo Oława ul. Lipowa 8, Bystrzyca, 55-200 Oława, pok. nr 5. 

3.        Termin składania ofert upływa dnia 07.06.2021 r. o godz. 9:00.  

4.        Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być zaparafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

W przypadku osób prawnych, spółek cywilnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, tj. wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji pełnomocnictwo powinno zostać dołączone do oferty jak również wypis z KRS lub z CEIDG. 

Na kopercie należy umieścić napis: „I przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż zbędnego sprzętu rolniczego, leśnego

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Nadleśnictwa Oława.  

Poza oznaczeniami, o których mowa powyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres Oferenta. 

5.        Oferta musi zawierać: 

 • Imię i nazwisko, dokładny adres oferenta oraz datę sporządzenia oferty. 
 • Proponowaną cenę zakupu zbędnego sprzętu rolniczego oraz leśnego netto oraz brutto. 
 • Formę zapłaty /gotówka/przelew. 
 • Ksero dowodu wpłacenia wadium. 

6.        Oferent w razie wygrania przetargu, rezygnując z podpisania umowy kupna –sprzedaży traci kwotę wpłaconego wadium.  

7.        Zbędny sprzęt rolniczy oraz leśny można oglądać w siedzibie Nadleśnictwa Oława, ul. Lipowa 8, Bystrzyca, 55-200 Oława w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 13:00 do dnia 06.06.2021 r., po wcześniejszym umówieniu się z Panem Stanisławem Wawrzoszek pod numerem tel. 71 303 97 00. 

8.        Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Oława w dniu 07.06.2021 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert jest jawne. 

9.        Nabywca jest związany z ofertą od dnia otwarcia ofert do dnia zawarcia umowy kupna - sprzedaży i zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po podpisaniu umowy, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.  

10.     W przypadku gdy oferta wpłynie po wyznaczonym terminie, zostanie niezwłocznie odesłana na adres podany na kopercie Oferenta. 

11.     Oferent może zaproponować tylko jedną cenę na dany sprzęt.  

12.     Wadium w wysokości: 

 • Pług leśny – 216,92 zł  
 • Kultywator zawieszany – 45,20 zł 
 • Wał strunowy – 13,56 zł  
 • Rozrzutnik obornika – 301,35 zł  
  chętni biorący udział w przetargu wadium muszą wpłacić do dnia 07.06.2021 r. do godz. 09:00 na rachunek BGŻ 56 2030 0045 1110 0000 0239 5870 

13.     Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. 

14.     Z przetargu zostanie wybrana oferta z najwyższą zaoferowaną ceną.  

15.     W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują tą samą cenę, Sprzedający dokona wyboru oferty na podstawie kolejności wpływu ofert do siedziby Sprzedającego.  

 1. Sprzedający nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za wady ukryte.  
 2. Kupujący zobowiązuje się do odbioru sprzętu z Nadleśnictwa Oława niezwłocznie po podpisaniu umowy i potwierdzeniu zapłaty przez Sprzedającego. 
 3. Nadleśnictwo Oława zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
 4. Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  
 5. Wzór umowy kupna – sprzedaży określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.  
 6. Załączniki dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_olawa/komunikaty_i_ogloszenia 
 7. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

                                                                                                                                               Zatwierdził  
                                                                                                                                            Nadleśniczy Nadleśnictwa Oława 
                                                                                                                                                        Grzegorz Pietruńko