1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. KOPALNIA ZARĘBA
Wróć do listy komunikatów

KOPALNIA ZARĘBA

Eurovia Bazalty S.A.
KOPALNIA ZARĘBA
59-800 Lubań
EB-KZ/1/10/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
Eurovia Bazalty S.A. z siedzibą w Lubaniu
zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usługi
w Kopalni Zaręba polegającej na:
a) załadunku i transporcie surowca wozidłami technologicznymi z poziomu 310
b) załadunku i transporcie surowca wozidłami technologicznymi z poziomu 322
Materiał ze wszystkich poziomów musi być przewieziony w godzinach 6.00-22.00.
Planowana ilość w ciągu dwóch zmian roboczych (trasa wyrobisko – kosz zasypowy)
4.000t/dobę.
Planowana ilość przewiezionego materiału w ciągu roku 700 000 ton.
 Dla wszystkich podanych rodzajów kursów prosimy o podanie ceny jednostkowej do tony
przewiezionego materiału.
WYMAGANIA/ZOBOWIĄZANIA:
• Wykonawca usługi musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie
wykonywanej usługi i być uprawnionym do wystawiania faktury VAT.
• Wykonawca usługi zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt sprawnych
technicznie maszyn wraz z obsługą oraz dokumenty: dokumentację
techniczno-ruchową sprzętu w j. polskim celem dopuszczenia do ruchu;
badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, wymagane
uprawnienia pracowników, listę pracowników z imienia i nazwiska, dane
kontaktowe osoby koordynującej prace, na miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (paliwo do
maszyn, transport maszyn, serwis, wynagrodzenia pracowników etc.).
Prosimy o przedstawienie stawki PLN/tonę załadowanego i przewiezionego materiału.
Prosimy o specyfikację sprzętu planowanego do wykorzystania przy realizacji
zadania.
SPOSÓB ROZLICZENIA USŁUGI
Podstawą rozliczenia przewozu materiałów będą stawki przewozowe jednostkowe do tony
przewiezionego materiału (na podstawie wagi przenośnikowej i obmiaru geodezyjnego).
Okresy rozliczeniowe odbywać się będą co tydzień lub 1 raz w miesiącu.
Wymagana faktura przelewowa 30 dni.
PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI:
1 marca 2019 – 28 lutego 2021 roku
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 30 listopada 2018 roku
Osoba do kontaktu: Mariusz Makowski – tel. 608 027 192
Ofertę należy przysłać na adres e-mailowy: oktawia.andrzejewska@eurovia.pl