1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Komornik Sądowy ogłasza
Wróć do listy komunikatów

Komornik Sądowy ogłasza

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Maciej Kasprowiak Zastępca Marcin Kurkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-01-2020r. o godz.10:45 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim sala nr 21 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zlokalizowanej gminie Kamieniec, Miejscowość Karczewo, Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer PO1S/00019146/7 Nieruchomość składa się z następujących działek:

- działka nr 164 o powierzchni 1,60 ha, nieruchomość gruntowa niezabudowana rolna.

- działka nr 226 o powierzchni 1,02 ha, nieruchomość gruntowa niezabudowana rolna.

Suma oszacowania wynosi 124 160,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 120,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 416,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 26 1020 4027 0000 1702 1309 2970 (wpływ środków na rachunek bankowy musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Należy podkreślić, iż przystępujący do licytacji pomimo spełnienia wymagań formalnych powinien spełniać wymogi wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ponieważ przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna.