Regulamin Wielkiego Odkrywania Dolnego Śląska 2017

RED
Udostępnij:

Art. 1
Informacje ogólne

1.Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „WIELKIE ODKRYWANIE DOLNEGO 2017”.
3.Celem Plebiscytu jest wyłonienie i promocja najciekawszych oraz najbardziej wartościowych ofert obiektów wypoczynkowo-turystycznych, żywieniowych, zwanych dalej w treści Regulaminu „obiektem”, atrakcji turystycznych; miejsc i wydarzeń z tym związanych dla mieszkańców i turystów odpoczywających na Dolnym Śląsku, w kategoriach wymienionych w art. 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
4.Plebiscyt organizowany będzie od dnia 03.07.2017r. do dnia 25.08.2017r.
5.Organizator powołuje 3-osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Anna Bijak, Martyna Wasiak i Anna Gabińska.
6.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7.Organizator zastrzega, że Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, że jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu naszemiasto.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1.Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie może być przypisany do odpowiedniej kategorii obiekt, który ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska; miejscowość, która znajduje się na terenie Dolnego Śląska, organizowane na terenie Dolnego Śląska wydarzenia lub folder promujący Dolny Śląsk.
2.W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
3.W plebiscycie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia.
4.W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5.W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I.Zgłaszanie kandydatur

1.Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 3 lipca 2017 r. od godz. 15.00 do 25 sierpnia 2017 r. o godz. 20.59.59.
2.Plebiscyt Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska 2017 zostanie przeprowadzony równolegle w 15 kategoriach:
a) Atrakcja Turystyczna Roku,
b) Miejscowość Roku
c) Restauracja Roku,
d) Bistro Roku,
e) Pizzeria Roku,
f) Kawiarnia/Cukiernia Roku,
g) Zajazd/Karczma Roku,
h) Pub Roku,
i) Hotel Roku,
j) Pensjonat/Apartamenty/Obiekt Noclegowy Roku,
k) Agroturystyka Roku,
l) Wydarzenie Kulturalne Roku,
ł) Wydarzenie Kulinarne Roku
m) Święto Miasta/Gminy
n) Folder/Album promujące Dolny Śląsk,
przy czym głosowanie w kategoriach od a) do k) będzie odbywało się w 4 regionach, obejmujących: Wrocław i byłe województwo wrocławskie, Jelenią Górę i byłe województwo jeleniogórskie, Legnicę i byłe województwo legnickie oraz Wałbrzych i byłe województwo wałbrzyskie. W kategoriach od l) do n) głosowanie będzie toczyło się bez podziału na regiony, czyli w skali całego Dolnego Śląska. W przypadku kategorii Folder/Album promujące Dolny Śląsk do nagrody zgłoszona może być także książka lub przewodnik turystyczny, które promują Dolny Śląsk lub region/miejscowość/atrakcję Dolnego Śląska.

3.Zgłoszenie powinno zawierać:
a.Nazwę obiektu i miejscowość, nazwę miejscowości lub nazwę i miejsce organizacji wydarzenia (w przypadku folderu: tytuł, autor, miejsce wydania).
b.Krótki opis, będący zarówno uzasadnieniem nominacji.
c.Wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego.
d.Zdjęcie odpowiednie do zgłaszanego obiektu, miejscowości, wydarzenia.
4.Zgłoszenia można dokonać:
a.drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 15.00 w dniu 11 sierpnia 2017 roku.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem jak i zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.

II. Głosowanie

1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 3 lipca 2017 r. od godziny 15.00 do 25 sierpnia 2017r. do godziny 20.59 na następujących warunkach.:
a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Gazety Wrocławskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując odpowiednio dla kategorii:
•Atrakcja Turystyczna Roku – ATR. i po kropce numer kandydata z kategorii Atrakcja Turystyczna Roku
•Miejscowość Roku – MR. i po kropce numer kandydata z kategorii Miejscowość Roku
•Restauracja Roku – RR. i po kropce numer kandydata z kategorii Restauracja Roku
•Bistro Roku – BIR. i po kropce numer kandydata z kategorii Bistro Roku
•Pizzeria Roku – PIR. i po kropce numer kandydata z kategorii Pizzeria Roku
•Kawiarnia/Cukiernia Roku – KCR. i po kropce numer kandydata z kategorii Kawiarnia/Cukiernia Roku
•Zajazd/Karczma Roku – ZKR. i po kropce numer kandydata z kategorii Zajazd/Karczma Roku
•Pub Roku – PUR. i po kropce numer kandydata z kategorii Pub Roku
•Hotel Roku – HR. i po kropce numer kandydata z kategorii Hotel Roku
•Pensjonat/Apartamenty/Obiekt Noclegowy Roku – PR. i po kropce numer kandydata z kategorii Pensjonat/Apartamenty/Obiekt Noclegowy Roku
•Agroturystyka Roku – AR. i po kropce numer kandydata z kategorii Agroturystyka Roku
•Wydarzenie Kulturalne Roku – WKR. i po kropce numer kandydata z kategorii Wydarzenie Kulturalne Roku
•Wydarzenie Kulinarne Roku – WUR. i po kropce numer kandydata z kategorii Wydarzenie Kulinarne Roku
•Święto Miasta/Gminy – SMG. i po kropce numer kandydata z kategorii Święto Miasta/Gminy Roku
•Folder/Album promujące Dolny Śląsk – FDS. i po kropce numer kandydata z kategorii Folder/Album najlepiej promujący Dolny Śląsk
c.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h.w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i.obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2.O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3.W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, miejsce zajmują ex aequo.
Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 1 września 2017 r. na stronie internetowej gazetawroclawska.pl/odkrywanie.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2.Zwycięzcy Plebiscytu w kategoriach rozgrywanych regionalnie: Atrakcja Turystyczna Roku, Restauracja Roku, Bistro Roku, Pizzeria Roku, Kawiarnia/Cukiernia Roku, Zajazd/Karczma Roku, Pub Roku, Hotel Roku, Pensjonat/Apartamenty/Obiekt Noclegowy Roku, Agroturystyka Roku, Miejscowość Roku otrzymają:
• dyplom wręczany podczas uroczystej gali przez Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego
•voucher na reklamę w "Gazecie Wrocławskiej" i serwisie internetowym o wartości 6000 zł, a także w innych mediach Polska Press
Laureaci II i III miejsc w wymienionych kategoriach także otrzymają dyplomy i vouchery na reklamę: o wartości 3000 zł (za II miejsce) i 2000 zł (za III miejsce).
3. Zwycięzcy w kategoriach rozgrywanych wojewódzko: Wydarzenie Kulturalne Roku, Wydarzenie Kulinarne Roku, Święto Miasta/Gminy oraz Folder/Album najlepiej promujące Dolny Śląsk, podczas uroczystej gali, otrzymają dyplomy Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz voucher na reklamę w wysokości 3 000 zł.
Laureaci II i III miejsc w tych kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy.
4.Organizator postanawia, że nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej w zamian za nagrodę.
5.Nagrody (vouchery) zostaną wręczone na Gali Wielkiego Odkrywania Dolnego Śląska lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Gazety Wrocławskiej i portalu naszemiasto.pl mieszącej się pod adresem św. Antoniego2/4 we Wrocławiu, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
5.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.Organizator może przyznać kandydatom dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Gazeta Wrocławska, Wrocław, ul. św. Antoniego 2/4, z dopiskiem Reklamacja-Plebiscyt.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie uczestnika plebiscytu (imię i nazwisko/nazwa i adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Przejdź na stronę główną Gazeta Wrocławska