Regulamin plebiscytu KOBIETA WPŁYWOWA 2017

MW
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Kobieta Wpływowa 2017”, zwanego dalej „Plebiscytem

Art. 1 Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Kobieta Wpływowa 2017” .

3. Plebiscyt ma na celu wyłonienie, w drodze głosowania czytelników Gazety Wrocławskiej najbardziej wpływowej kobiety spośród kandydatek, które zgłoszą się/ zostaną zgłoszone do udziału w Plebiscycie.
Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Gazety Wrocławskiej” oraz na stronie www.gazetawroclawska.pl.

4. Plebiscyt przeznaczony jest dla kandydatek z Dolnego Śląska.

5. Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach. Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu, będzie trwać od dnia 20.02.2017 do dnia 07.03.2017 do godz. 20:59:59. Drugi (wojewódzki) etap (finał) plebiscytu będzie trwać od dnia 08.03.2017 do dnia 17.03.2017 do godz. 20:59:59.

6. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Anna Gabińska, Anna Bijak i Martyna Wasiak.

7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

9. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach dziennika „Gazeta Wrocławska” oraz na stronie serwisu www.gazetawroclawska.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).

Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.

2. Kandydatkami w Plebiscycie mogą być kobiety pracujące w instytucjach państwowych i prywatnych, posiadające własne firmy, szefowe fundacji, stowarzyszeń itd.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu

1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w I etapie plebiscytu można dokonać do dnia 28.02.2017 r. w Serwisie gazetawroclawska.pl/kobieta lub mailowo pod adresem [email protected]

2. Zgłoszenie internetowe odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na tej stronie a zgłoszenie mailowe powinno zawierać:
a. wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie,
b. imię i nazwisko zgłaszanej Kandydatki,
c. krótkie uzasadnienie nominacji;
d. dodatkowe informacje o Kandydatce (np. stanowisko, funkcja, miejsce pracy)
e. zdjęcie Kandydatki,
f. kontaktowy numer telefonu zgłaszanej Kandydatki (nieobowiązkowe)
g. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
h. kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej (nieobowiązkowe).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanych zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu. Negatywna weryfikacja oznacza, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji i można dokonać ponownego zgłoszenia lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 niniejszego Regulaminu.

II. Głosowanie – Etap I Plebiscytu – etap powiatowy

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 20.02.2017 do dnia 07.03.2017 do godz. 20:59:59, na następujących warunkach:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie dziennika Gazeta Wrocławska (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treści regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując: GWKW. po kropce numer wybranej kandydatki;
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzyma również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a, zawierającego do 160 znaków, wynosić będzie 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu udział wezmą te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania, nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo zostanie pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
h. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu, na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes; j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe w postaci dostępu do e-wydania realizowane jest przez Organizatora.

2. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w powiatach województwa dolnośląskiego Kandydatka, która zdobędzie największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego, wojewódzkiego etapu (finału) Plebiscytu. Kandydatki zakwalifikowane do II etapu zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.

3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, wszyscy uzyskają awans do drugiego, wojewódzkiego etapu (finału) Plebiscytu.

III. Głosowanie – Etap II Plebiscytu – etap wojewódzki

1. Do II etapu Plebiscytu zostaną zakwalifikowane laureatki trzech pierwszych miejsc w powiatach wyłonione w I etapie plebiscytu. Pełna lista kandydatek do tytułu Kobieta Wpływowa 2017 zostanie opublikowana 9 marca 2017 r. na łamach dziennika Gazeta Wrocławska oraz w Serwisie gazetawroclawska.pl

2. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 08.03.2017 do dnia 17.03.2017 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach:

a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie dziennika „Gazeta Wrocławska” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;

b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując: GWKW. po kropce numer wybranej Kandydatki;

c. W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzyma również kod dostępu do e-wydania;

d. koszt wysłania SMS-a zawierającego do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);

e. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie oddany na daną kandydaturę;

f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;

g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.

h. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;

i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;

j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

3. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba oddanych głosów.

4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą one ex aequo miejsce wynikające z liczby głosów w Plebiscycie.

Art. 4 Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu wszystkich głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 18.03.2017 na stronie internetowej w Serwisie gazetawroclawska.pl, na łamach Gazety Wrocławskiej – do 20 marca 2017 oraz na gali, która odbędzie się 21 marca 2017 r.

Art. 5 Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.

2. Po trzy kandydatki, które w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie, zdobędą najwięcej głosów - w sumie 90 osób - uzyskają awans do drugiego, wojewódzkiego etapu (finału) Plebiscytu oraz zaproszenie na uroczystą galę Plebiscytu.

3. Zwyciężczynie plebiscytu wojewódzkiego etapu (finału) otrzymają pamiątkowe statuetki w kształcie tulipana, zaproszenie na uroczystą galę, a także karty upominkowe na zakupy w sklepie „ohmy!” concept store, mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 44 – miejscu, gdzie można znaleźć oryginalne projekty polskich twórców branży odzieżowej:
I miejsce – voucher na kwotę 500 zł
II-X miejsce – voucher na kwotę 100 zł

4. Organizator może przyznać laureatom dodatkowe nagrody bez możliwości zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków oraz kosztów ich odbioru przez uczestnika. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej.

5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2012, Dz. U. z 2012 poz.361 ). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Polska Press Oddział we Wrocławiu, Dział Marketingu, Wrocław, ul. św. Antoniego 2/4 z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora reklamacji (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z organizacji plebiscytu we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak do wzięcia udziału w Plebiscycie będzie konieczne.

4. Przystępując do udziału w niniejszym plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.

6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.

7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska