Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin plebiscytu Dziecko na okładkę

Redakcja
Regulamin plebiscytu pod nazwą Maluch na okładkę, zwanego dalej Plebiscytem

Art.1
Organizator

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego –Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.

Art.2
Cel i kategorie Plebiscytu

1. Celem plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania, spośród dzieci zgłoszonych do udziału w plebiscycie, dziewczynek i chłopców, których zdjęcia ukażą się na pierwszej stronie Gazety Wrocławskiej w dniu 1 czerwca 2017 r.
2. Plebiscyt będzie prowadzony w następujących kategoriach:
1) Dziewczynka do lat 3
2) Chłopiec do lat 3
3) Dziewczynka 3-7 lat
4) Chłopiec 3-7 lat
3. Plebiscyt będzie prowadzony na stronach serwisu internetowego www.gazetawroclawska.pl (nazywanego dalej „Serwisem”) oraz na łamach Gazety Wrocławskiej.

Art.3
Warunki uczestnictwa w plebiscycie

1. W plebiscycie, za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (zwanego dalej Opiekunem dziecka), może wziąć udział dziecko, które w chwili zgłoszenia do udziału w plebiscycie w kategorii do lat 3 nie ukończyło 3 roku życia, a w kategorii 3-7 lat nie ukończyło 7 roku życia. W przypadku rodzeństwa należy zgłosić każde dziecko odrębnie – dotyczy to również bliźniąt.
2. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie rodzic lub prawny opiekun dziecka wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.gazetawroclawska.pl wraz z minimum jednym zdjęciem dziecka. Zgłaszający gwarantuje, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób widocznych na Fotografiach do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i pokryje Oranizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
3. Osobą zgłaszająca dziecko do udziału w plebiscycie musi być użytkownikiem serwisu internetowego Serwisu posiadającym ważne konto w Serwisie.
4. Z udziału w plebiscycie wykluczeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
5. Zgłoszenia kandydatury dziecka oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptację, nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem spółce Polska Press Sp. z o.o. zgody na wielokrotne, nieodwołalne i nieodpłatne wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach „Gazety Wrocławskiej” oraz na łamach portalu internetowego www.gazetawroclawska.pl dla potrzeb realizacji i promocji plebiscytu.

Art. 4
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 14.04.2017 r. do 24.05.2017r.
2. Zgłoszenia kandydatur będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.gazetawroclawska.pl w okresie od 14.04.2017 r. do 19.05.2017r. włącznie. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
-imię i nazwisko dziecka
-imię i nazwisko rodzica / opiekuna dziecka,
-telefon kontaktowy rodzica / opiekuna dziecka
- datę urodzenia dziecka
- dane wyłącznie do wiadomości redakcji.
W polu „Opis” można także wpisać opis dziecka zachęcający Czytelników do oddawania na dziecko głosów.
Zgłoszenia niezawierające wymaganych danych nie będą uwzględniane.
Jednocześnie:
a) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
b) Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
3. Zdjęcia dzieci prawidłowo zgłoszonych do Plebiscytu ukażą się papierowym wydaniu Gazety Wrocławskiej w dniu 1 czerwca 2017 r.
4. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 28.04.2017 r. do 24.05.2017r. do godz. 20:59:59 na następujących warunkach:
a) głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Gazety Wrocławskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.gazetawroclawska.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
b) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie na numer 72355 SMS w treści wpisując:
MMD.X -dla kategorii Dziewczynka do lat 3
MMC.X -dla kategorii Chłopiec do lat 3
MDD.X -dla kategorii Dziewczynka 3 –7 lat
MDC.X -dla kategorii Chłopiec 3 –7 lat
c) w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania „Gazety Wrocławskiej”
d) koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT
e) jeden wysłany SMS to jeden głos w plebiscycie oddany na daną kandydaturę
f) uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej
liczby e-wydań,
g) organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie przez osobę oddającą głos w plebiscycie
SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów
g) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu
h) obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
i) dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
6. O zwycięstwie w plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów.

Art.5
Ogłoszenie wyników plebiscytu

1. Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 27.05.2017 r. na stronach Serwisu.
2. Laureatami Plebiscytu w każdej kategorii zostaną dzieci, które osiągną najlepszy wynik pod względem liczby oddanych głosów.

Art. 6
Nagrody w plebiscycie

1. Za wydanie nagród odpowiada Organizator.
2. Nagrodami dla zwycięzców w każdej kategorii Plebiscytu będą: publikacja w Gazecie Wrocławskiej w dniu 1 czerwca 2017 r. zdjęć ze wspólnej sesji 4 dzieci i wybranego zdjęcia na okładce Gazety Wrocławskiej.
3. Nagrodami dla zwycięzców w kategorii chłopców i dziewczynek w wieku 4-7 lat będą smartwatche (Smart Wristband) i gry planszowe Monopoly Junior Wrocławskie Krasnale oraz wejściówki do miejsc rozrywki dla całej rodziny.
4. Nagrodami dla zwycięzców w kategorii chłopców i dziewczynek do 3 lat będą zabawki dopasowane do wieku dziecka oraz wejściówki do miejsc rozrywki dla całej rodziny.
5. Nagrodami dla dzieci, które zajmą drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii Plebiscytu będą rodzinne wejściówki do miejsc rozrywki dla całej rodziny.
6. Organizator może przyznać zwycięzcom laureatom drugiego, trzeciego i kolejnych miejsc dodatkowe nagrody bez zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 7
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8
Odpowiedzialność

1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na stronie serwisu internetowego www.gazetawroclawska.pl
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

Art. 9
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego –Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska