Matura 2016 Dziś biologia - co było? (PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE)

JU, AO
Matura 2016 Dziś biologia - co było? (PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE) ARKUSZ CKE
BIOLOGIA 2016 - matura z biologii to ta, którą uczniowie wybierają najczęściej jako jeden z przedmiotów dodatkowych. W tym roku pisze ją 32 procent maturzystów. Chcecie wiedzieć co było? Z jakimi zadaniami musieli zmierzyć się uczniowie? Tutaj opublikujemy pytania i zadania z matury z biologii z 11.05.2016 r. MATURA 2016 - BIOLOGIA, 11.05.2016, ARKUSZ CKE, NAJTRUDNIEJSZE PYTANIA, ZADANIA, ROZWIĄZANIA, ODPOWIEDZI

Matura z biologii! Dziś, 11.05.2016, maturzyści piszą egzamin z matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dziś zarówno stara matura (formuła do 2014) i nowa matura z tego przedmiotu.

Biologia rozszerzona - 105 osób w 9 LO
W IX Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu do biologii rozszerzonej przystępuje 105. - Mogę powiedzieć, że dobrze przygotowałam się do egzaminu. Uczyłam się w weekendy i ferie - opowiada Ania Kantorska. Podobnie mówi jej koleżanka Jowita Cioch. - Myślę, że będzie dobrze. W końcu do matury człowiek uczy się trzy lata - przyznaje dziewczyna.

MATURA 2016 - BIOLOGIA - CO BYŁO?
Uczniowie podejrzewają, że na maturze z biologii na pewno pojawią się zadania z zakresu fizjologii roślin, metabolizmu, biotechnologii molekularnej. - Będzie także układ krwionośny - przekonują uczniowie LO nr 9. Co było na maturze z biologii 11 maja 2016 r.? TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZE CKE. Podamy też pytania i każde przedyskutujemy z nauczycielem biologii. Czekajcie więc też na przykładowe odpowiedzi!

ODŚWIEŻAJ STRONĘ! TUTAJ OPRÓCZ ZADAŃ ZNAJDZIESZ TEŻ ODPOWIEDZI BĘDZIEMY JE DODAWAĆ NA BIEŻĄCO!

MATURA 2016 - BIOLOGIA - ODPOWIEDZI
Biologia 2016 - zadanie 1

ODPOWIEDŹ:
Poniżej wymieniono niektóre właściwości fizykochemiczne wody.
A. duże napięcie powierzchniowe;
B. duże ciepło parowania;
C. maksymalna gęstość w temperaturze 4 °C.
[b]Uzupełnij zdania (1.–3.) tak, aby były prawdziwe – wpisz na początku zdania oznaczenie literowe wybranej właściwości wody (A–C), a następnie dokończ zdanie: wyjaśnij, w jaki sposób dana właściwość warunkuje funkcjonowanie wymienionych organizmów.

1. ........... umożliwia poruszanie się niektórych gatunków owadów po powierzchni wody, ponieważ ...........
2. ........... umożliwia przetrwanie ryb słodkowodnych podczas zimy przy dnie zamarzających zbiorników, ponieważ ...........
3. ........... umożliwia pozbywanie się nadmiaru ciepła z organizmu człowieka podczas pocenia się, ponieważ ...........

Odpowiedź:
A - ponieważ napięcie powierzchniowe występuje na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, cieczą lub gazem. To powoduje, że powierzchnia ta jest sprężysta jak błona
C - ponieważ są zmiennocieplne
B - wydzielanie potu przez skórę jest procesem niezbędnym po zachowania prawidłowej ciepłoty ciała. Gdy organizm jest przegrzany, pocenie pomaga mu się schłodzić

MATURA 2016 - BIOLOGIA - ODPOWIEDZI
Biologia 2016 - zadanie 2


ODPOWIEDŹ:
[b]Na przykładzie wytwarzania syntazy ATP uzasadnij, że mitochondria są organellami półautonomicznymi.

ODPOWIEDŹ: Półautonomiczność mitochondium potwierdza to, że synteza ATP składa się z cząsteczek białek powstałych z informacji genetycznej zlokalizowanych w jądrze komórkowym i w DNA mitochondrium.

Zadanie 2.2.
Zaznacz wśród wymienionych elementów budowy mitochondrium ten, w którym występuje aktywna syntaza ATP.

A. błona zewnętrzna
B. przestrzeń międzybłonowa
C. błona wewnętrzna
D. matriks (macierz)

Zadanie 2.3.
Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

Przez kanał utworzony z podjednostek syntazy ATP (elektrony / protony) powracają
do (matriks / przestrzeni międzybłonowej). Ich przepływ przez kanał syntazy ATP sprawia,
że możliwe jest przyłączenie reszty fosforanowej do (ATP / ADP).
ODPOWIEDŹ: protony, matriks, ADP

MATURA 2016 - BIOLOGIA - ODPOWIEDZI
Biologia 2016 - zadanie 3

Zadanie 3.1.
Zaznacz rodzaj hamowania aktywności (inhibicji) dehydrogenazy alkoholowej, który występuje po podaniu etanolu osobom zatrutym metanolem. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do mechanizmu tego procesu.

ODPOWIEDŹ: A. inhibicja kompetycyjna
B. inhibicja niekompetycyjna
Uzasadnienie: Cząsteczki etanolui metanolu będą ze sobą konkurowały o możliwość przyłączenia się do centrum aktywnego enzymu.

Zadanie 3.2.
Wyjaśnij, w jaki sposób wprowadzenie etanolu do organizmu osoby, która wypiła metanol, zmniejsza groźne skutki działania metanolu.

ODPOWIEDŹ: Produkty utleniania metanolu są toksyczne dla człowieka. Etanolu - podczas procesów utleniania - zmniejszy ich ilość, bo metanol i etanol potrzebują tego samego enzymu.

BIOLOGIA MATURA 2016 - NA NASTĘPNYCH STRONACH ODPOWIEDZI DO KOLEJNYCH ZADAŃ
MATURA 2016 - BIOLOGIA - ODPOWIEDZI
Biologia 2016 - zadanie 4


Zadanie 4.1.
Podaj, która część cząsteczki fosfolipidu – 1 czy 2 – ma właściwości hydrofilowe. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając informacje przedstawione na rysunku I.

ODPOWIEDŹ: Ponieważ we wewnątrz i na zewnątrz liposomu występuje środowisko hydrofilowe
Zadanie 4.2.
Podaj wspólną cechę budowy liposomu i błony komórkowej, dzięki której liposomy mogą ulegać fuzji z tą błoną.

ODPOWIEDŹ: Błona komórkowa i liposom zbudowane są z podwójnej warstwy fosfolipidowej

Zadanie 4.3.
Wyjaśnij, dlaczego dzięki wprowadzeniu określonych cząsteczek sygnałowych do błony liposomu można zwiększyć skuteczność leku w nich podawanego.

ODPOWIEDŹ: Cząsteczki sygnałowe wprowadzone do błony liposomu ułatwią wporwadzenie leku, bo zostaną one rozpoznane przez receptory komórki

MATURA 2016 - BIOLOGIA - ODPOWIEDZI
Biologia 2016 - zadanie 5

Zadanie 5.1.
Sformułuj problem badawczy tej obserwacji.

ODPOWIEDŹ: Jaki wpływ na długość oraz szerokość liści bzu czarnego ma nasłonecznienie?

Zadanie 5.2.
Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników obserwacji.

ODPOWIEDŹ: Na zacienionym stanowisku bez czarny miał szersze i dłuższe liście, bo miał mniejszy dostęp do światła.

MATURA 2016 - BIOLOGIA - ODPOWIEDZI
Biologia 2016 - zadanie 6

Zadanie 6.1.
Sformułuj problem badawczy przedstawionego doświadczenia.

ODPOWIEDŹ: Czy stężenie auksyny IAA ma wpływ na przyrost długości epikotyli?

Zadanie 6.2.
Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące wyników doświadczenia są prawdziwe.
Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. IAA pobudza wzrost wydłużeniowy epikotyli siewek grochu. PRAWDA
2. Największy przyrost długości epikotyli siewek grochu nastąpił pod wpływem działania roztworu IAA o stężeniu 1 mM. PRAWDA
3. Wpływ IAA na wzrost wydłużeniowy epikotyli jest tym większy, im większe jest jego stężenie. FAŁSZ

Zadanie 6.3.
Podaj przyczynę wydłużenia się fragmentów epikotyli w próbie kontrolnej.

ODPOWIEDŹ:

Biologia 2016 - zadanie 7

Zadanie 7.1.
Poniższym opisom (1.–3.) przyporządkuj odpowiednie elementy budowy kwiatu wybrane z rysunku (A–E).

1. Elementy okwiatu: A, B
2. Struktura, w której powstają mikrospory: C
3. Struktura, z której powstaje owocnia: D

Zadanie 7.2.
Określ, czy przedstawiony kwiat jest obupłciowy, czy – jednopłciowy. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do jego budowy.

ODPOWIEDŹ: Kwiat jest dwupłciowy, bo występują na nim owocolistki i pręciki.

Zadanie 7.3.
Wyjaśnij, dlaczego w barwnych i pachnących kwiatach najczęściej wytwarzany jest lepki pyłek. W odpowiedzi uwzględnij znaczenie adaptacyjne wymienionych cech: zarówno kwiatu, jak i pyłku.

ODPOWIEDŹ: intensywny kolor i zapach kwiatów ma przyciągnąć owady, do których będzie przylepiał się lepki pyłek. Owady przeniosią go potem na kolejny kwiat (owadopylność).

BIOLOGIA MATURA 2016 - NA NASTĘPNYCH STRONACH ODPOWIEDZI DO KOLEJNYCH ZADAŃ

Biologia 2016 - zadanie 8

Zadanie 9.

ODPOWIEDZI DO INNYCH ZADAŃ ZNAJDZIESZ NA STRONIE GLOSWIELKOPOLSKI.PL

Zadanie 9.1.
Wyjaśnij, dlaczego na podstawie budowy łuski karasia hodowanego w stawie na terenie Polski można określić przybliżony wiek tej ryby, ale znacznie trudniej tego dokonać, analizując budowę łuski karasia hodowanego w domowym akwarium.

Zadanie 9.2.
Określ, na którym rysunku – A czy B – przedstawiono budowę skóry ryb. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając pochodzenie łusek.

Zadanie 9.3.
Wybierz i zaznacz w tabeli odpowiedź A albo B, która jest poprawnym dokończeniem poniższego zdania, oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1.–4.

Łuski występujące na nogach ptaków oraz łuski pokrywające skórę gadów to struktury

Zadanie 10.

Zadanie 10.1.
Określ jedno wspólne przystosowanie w budowie ciała ptaka i ryby, widoczne na rysunkach, które służy zmniejszaniu oporu ośrodka podczas poruszania się tych zwierząt.

Zadanie 10.2.
Wyjaśnij, uwzględniając nazwę i funkcję specyficznego dla ryb narządu zmysłu, dlaczego ryby w akwarium zatrzymują się przed jego szklanymi ścianami.

MATURA 2016 - BIOLOGIA - jakie pytania były? Takie zadania zapamiętali uczniowie
Biologia 2016 zadanie 1. Genetyka
Biologia 2016 zadanie 2. Wskaźniki biologiczne
Biologia 2016 zadanie 3. Zadanie dotyczące przystosowania poszczególnych organizmów do środowiska, w którym żyją.
Biologia 2016 zadanie 4.Wpływ różnych czynników na wzrost roślin.
Biologia 2016 zadanie 5. Jakie są prawne formy ochrony przyrody w Polsce
Biologia 2016 zadanie 6. Obliczanie fenotypów i genotypów
Biologia 2016 zadanie 7. Zadanie dotyczyło hemoglobiny i transportu CO2 w organizmie człowieka

BIOLOGIA 2016, MATURA 11.05.2016 - TUTAJ OPUBLIKUJEMY PYTANIA i ODPOWIEDZI + CAŁY ARKUSZ
(co jakiś czas wciskajcie F5, żeby sprawdzić, czy już są arkusze)
- MATURA 2016 - BIOLOGIA (NOWA MATURA) - TUTAJ OPUBLIKUJEMY, CAŁY ARKUSZ CKE, PYTANIA, ZADANIA
- MATURA 2016 - BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY (STARA MATURA, formuła do 2014 r.) - TUTAJ OPUBLIKUJEMY CAŁY ARKUSZ CKE, PYTANIA, ZADANIA
- MATURA 2016 - BIOLOGIA PODSTAWOWY (STARA MATURA, formuła do 2014 r.) - TUTAJ OPUBLIKUJEMY CAŁY ARKUSZ CKE, PYTANIA, ZADANIA

MATURA 2016 BIOLOGIA - PRZYKŁADOWE ZADANIA

MATURA 2016 - BIOLOGIA - zobacz co było w poprzednich latach
- MATURA 2016 - BIOLOGIA (NOWA MATURA) - ARKUSZ CKE, PYTANIA, ZADANIA
- MATURA 2016 - BIOLOGIA (STARA MATURA, formuła do 2014 r.) - ARKUSZ CKE, PYTANIA, ZADANIA

Najnowsze informacje dot. koronawirusa

Wideo

Materiał oryginalny:

Komentarze 10

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

..

W tamtym roku było 3 razy więcej czytania. Bardzo dużo osób nie zdążyło zrobić kilku ostatnich stron, bo było za mało czasu po prostu. Jak ty robisz sobie zeszłoroczną maturę w domu i nie patrzysz na czas, to możesz ją robić dokładnie i powoli nawet 5 godzin. Prawda jest taka, jak ktoś pouczy się i ROBIŁ DUŻO ARKUSZY I DUŻO ZADAŃ to ta matura to nic trudnego. A wy wszyscy sobie teraz tłumaczcie, że była z********** trudna i że wgl była nie do napisania, bo wynik uwłaczy waszej wygórowanej samoocenie. Masakra. Wszyscy jesteście zajebiści i mądrzy i powinniście być lekarzami, ale macie ciągle pecha bo wszystkie roczniki miały łatwiej a wy macie trudniej. Pozdro.

2015

Matura z biologii w roku poprzednim była o wieleeeeee łatwiejsza i przede wszytstkim bardziej "na temat"- sprawdzano wiedze,którą przyswajaliśmy w szkole, a nie umiejętność kombinowania.Szkoda czasu na naukę biologii w takim razie, skoro zadania mają tak wyglądać...

p
punkt

2 lata nauki biologii poszły się...

..

Biologii*. Poza tym matura polega też na logicznym myśleniu, łączeniu faktów. Wyjątkowo inteligentna osoba poradzi sobie z maturą i zda ją na wysoki %. Cieszę się, że pytania na maturze nie są sformułowane bezpośrednio tj. Wymień i opisz.. Wykłóć na pamięć może matoł, ale posługiwać się tą wiedzą niewiele osób potrafi. Dzięki tak skonstruowanej maturze leczą nas najmądrzejsi i najinteligentniejsi, a tak to powinno wyglądać ;) Co do tej matury ? Wcale trudna nie była. Porównując tą maturę do zeszłorocznej, to poziom był żenująco niski. Pozdro

H
Himitsu

Klucz musi być na prawdę dziwny. Chyba ze serio była taka prosta, połowa zadań miała odpowiedzi od razu podane o.O

k
karas

Moim zdaniem, ta matura była niesprawiedliwa. Po co przez 2 lata uczyć się układów oddechowych, rozrodczych itd. bezkręgowców i kręgowców, jeśli na maturze dostaje sie zadania nie związane z wiedzą zaczerpnięta przez te lata nauki w szkole. Uczę się naprawdę dobrze, przełożyłam się najbardziej do między innymi biologi- uczyłam sie jej dużo, ale nie wiem ile jeszcze miałabym sie uczyc aby to dobrze napisać.

S
SzN.

Wszyscy po wyjściu zadawali sobie pytanie: Czemu to takie proste było? (może w tym tkwi haczyk i klucz bd dziwny?) Jednak mając przerobione wszystkie matury do tej pory, uważam że ta nie jest najtrudniejsza i na pewno łatwiejsza jest od zeszłorocznej i tej co była 2 lata temu. Człowiek był. Pamiętam 2 zadania: o hormonach i o kręgach. Oczywiste, że przy takiej liczbie zagadnień coś wypadnie albo czegoś bd mniej, nie ma co się smucić. Zdziwiło mnie tylko zainteresowanie ochrona środowiska na końcu. Ogólnie zadania wcale nie były takie znowu nietypowe; nie bardziej niż zwykle. Jak ktoś się przyłożył do nauki to bd miał dobry wynik i tyle.

p
pipit

Wiele osób wychodizło niezadowolonych, praktycznie nic nie było o człowieku, NIC o fotosyntezie,dziwne i nietypowe polecenia, trudna,niebanalna genetyka.
Ogólnie mocno przekomninowana

K
Krzysiek Krakow

łatwa była, spodziewałem sie dużo trudniejszej

:-)

, co na pierwszym zdjęciu stoi.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3