Jest oficjalny dokument - miasto sprzedaje akcje Śląska Wrocław [ZOBACZ]

JG
Janusz Wójtowicz
Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej dostępny jest od dziś dokument, który zaprasza do "negocjacji" w sprawie odkupienia od miasta 19205 akcji Śląska Wrocław, czyli 43,42 proc. udziałów klubu. Jeśli zatem wszystko potoczy się zgodnie z planem do końca wakacji miasto będzie w posiadaniu ledwie 5 proc. akcji i właściwie przestanie utrzymywać drużynę.

Wrocław zostawia sobie kilka procent akcji, by w ważnych momentach mieć wpływa na losy klubu. Od początku magistrat zaznaczał, że gdy będzie pozbywał się udziałów, to zachowa sobie tak zwaną "złotą akcję", która umożliwi interwencję, gdyby działo się coś niepokojącego. Zresztą w opublikowanym dziś "zaproszeniu do negocjacji" czytamy, że negocjacjom podlegać będą m.in. "uprawnienia Zbywcy (miasta) jako akcjonariusza mniejszościowego Spółki, w tym zasady ewentualnego odkupu Akcji".

Wartość nominalna jednej akcji ustalona została na 1000 zł, ale ostateczna cena także będzie negocjowana.

Razem z zakupem akcji nowy ich właściciel ma także rozmawiać o dzierżawie Stadionu Wrocław. Wciąż sprawą otwartą jest dysponowanie lożami VIP na wrocławskim obiekcie. Gdy kilka tygodni temu Stanisław Han - właściciel Hasco-Leku - deklarował, że Wrocławskie Konsorcjum Sportowe (obecnie większościowy udziałowiec WKS-u) zainteresowane jest kupnem akcji, ale też dzierżawą stadionu, to zaznaczał, że chodzi również o loże VIP. To łakomy kąsek dla wszystkich, także dla spółki Wrocław 2012, która obecnie zarządza stadionem, ale i lożami.

Właśnie Han i Wrocławskie Konsorcjum Sportowe wydają się obecnie najpoważniejszym kandydatem do kupna akcji miasta. Grzegorz Ślak chciał przejąć tylko większościowy pakiet i deklarował, że może o tym rozmawiać jedynie z miastem.

Jaki jest dalszy scenariusz?
Każdy zainteresowany kupnem akcji, może poprosić o dostęp do tak zwanego "memorandum", w którym opisana jest aktualna sytuacja prawna i finansowa klubu. Musi przy tym zadeklarować, że chce kupić akcje i że zachowa poufność oraz wpłacić na rzecz Gminy Wrocław 1000 zł. Memorandum można pobrać do 9 lipca, do godz. 15.

Proces negocjacji rozpoczyna złożenie odpowiedzi, którą na piśmie należy dostarczyć także do 9 lipca, do godz. 15. Trzeba także wpłacić wadium w wysokości 100 tys. zł. W dokumentach trzeba odnieść się do wytycznych z memorandum oraz podać m.in., jaka firma jest zainteresowana kupnem, kto ją kontroluje oraz jakie ma źródła finansowania.

Do 14 lipca magistrat poinformuje zainteresowanych, kogo zaprasza do negocjacji.

Wrocław zastrzega, że jedyna możliwa forma zapłaty za akcje, to jednorazowy przelew całej kwoty.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji spółki pod firmą: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna
Prezydent Wrocławia, działając w imieniu Gminy Wrocław z siedzibą we Wrocławiu pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, zwanej dalej „Zbywcą”, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz rozdziału 4 rozporządzenia Rada Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 114, poz. 664) zaprasza do negocjacji w przedmiocie zbycia akcji spółki działającej pod firmą: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000070008, ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław, zwanej dalej „Spółką” w liczbie 19.205 (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście pięć) akcji imiennych, stanowiących w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia 43,42% kapitału zakładowego Spółki („Akcje”).
Zbycie Akcji Spółki nastąpi w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, zgodnie z przepisami działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2013 r. poz. 216) oraz zgodnie z procedurą określoną w rozdziale 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. z 2011r. Nr 114, poz. 664). Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych. Spółka prowadzi klub sportowy, realizuje zadania związane z działalnością rekreacyjną oraz koordynuje działania służące poprawie kondycji fizycznej. Informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki zawiera memorandum informacyjne Spółki („Memorandum”).
Każdy podmiot zainteresowany udziałem w negocjacjach oraz zapoznaniem się z Memorandum zobowiązany jest do uprzedniego złożenia, przy zachowaniu odpowiednich zasad reprezentacji, oświadczenia zawierającego:
1) zobowiązanie do zachowania poufności;
2) wolę nabycia Akcji oraz wolę zawarcia umowy dzierżawy Stadionu Miejskiego położonego przy Al. Śląskiej 1 we Wrocławiu.
Wzory zobowiązania do zachowania poufności i oświadczenia o woli nabycia Akcji oraz zawarcia umowy dzierżawy Stadionu Miejskiego we Wrocławiu udostępniane będą przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-101 Wrocław, Sukiennice 10, pokój nr 106, tel. (+48 71) 777 82 77, fax. (+48 71) 777 83 35 („Biuro Nadzoru Właścicielskiego”).
Memorandum udostępniane będzie przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego do dnia 9 lipca 2015 r., do godziny 15
Cena za wydanie Memorandum wynosi: 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych i jest płatna na konto Gminy Wrocław w banku PKO Bank Polski S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655 (potwierdzenie dokonania wpłaty należy okazać przy odbiorze Memorandum).
Obszarami negocjacji będą w szczególności:
1) cena sprzedaży jednej Akcji;
2) ewentualna dzierżawa Stadionu Miejskiego położonego przy Al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, w tym warunki dzierżawy;
3) program rozwoju Spółki, w tym planowane nakłady i zobowiązania inwestycyjne;
4) uprawnienia Zbywcy jako akcjonariusza mniejszościowego Spółki, w tym zasady ewentualnego odkupu Akcji;
5) określenie sposobu zabezpieczenia wykonania zobowiązań nabywcy Akcji.
Procedurę negocjacji rozpoczyna złożenie odpowiedzi na niniejsze zaproszenie, zwane dalej „Odpowiedzią”.
Odpowiedź powinna być sporządzona na piśmie, w języku polskimi złożona w Biurze Nadzoru Właścicielskiego do dnia 9 lipca 2015 roku, do godziny 15 wraz z dowodem wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. – Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji”. Odpowiedź powinna odpowiadać warunkom wskazanym w Memorandum i zawierać w szczególności: propozycje w zakresie wskazanych obszarów negocjacji, dokładne oznaczenie podmiotu składającego Odpowiedź, opis jego działalności, wskazanie grupy kapitałowej w której podmiot ten uczestniczy (wraz ze wskazaniem podmiotu kontrolującego tę grupę) i wskazanie źródeł finansowania podmiotu składającego Odpowiedź.
Wszelkie dokumenty dołączone do Odpowiedzi oraz inne dokumenty składane w ramach procedury negocjacji, powinny być składane w języku polskim, w oryginale albo w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu zainteresowanego nabyciem Akcji.
W terminie do dnia 14 lipca 2015 r. Zbywca poinformuje (pisemnie oraz pocztą elektroniczną) każdy podmiot, który złożył Odpowiedź, o jej rozpatrzeniu i ewentualnym dopuszczeniu do negocjacji. Podmioty dopuszczone do negocjacji poinformowane zostaną o terminie i miejscu rozpoczęcia negocjacji.
Zbywca zobowiązuje podmioty, które złożą Odpowiedź, do wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych, przelewem na konto Gminy Wrocław w banku PKO Bank Polski S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655, na warunkach określonych w Memorandum.
Zbywca dopuszcza jedynie jednorazową zapłatę ceny za Akcje, która nastąpi przed podpisaniem umowy zbycia Akcji, przelewem na konto Zbywcy, tak by w dniu podpisania umowy zbycia Akcji wymagana kwota była zaksięgowana na rachunku bankowym Zbywcy.
Zbywca zastrzega sobie prawo do:
1) wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje;
2) odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny;
3) przedłużenia terminu, w którym można się zapoznać z Memorandum;
4) przedłużenia terminu do złożenia Odpowiedzi;
5) przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu Odpowiedzi;
6) zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.
Zbywcy nie obciążają koszty poniesione przez podmioty zainteresowane uczestnictwem w negocjacjach.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska
Dodaj ogłoszenie