Dwie wrocławskie uczelnie połączyły się

Materiał informacyjny Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Synergia dorobku naukowego, wiedzy organizacyjnej i rozszerzenie oferty studiów to efekty połączenia Wyższej Szkoły Filologicznej z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Uczelnie współpracowały ze sobą od dawna a przez ostatni rok były w procesie konsolidacji, którą zakończyły we wrześniu.

W tym procesie od samego początku chodziło o uzyskanie efektu synergii, czyli połączenie dwóch uczelni po to, aby wspólnie mogły na polu nauki i dydaktyki osiągać znacznie więcej, niż działając w pojedynkę.

Współpraca między Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu i Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu została zacieśniona w 2016 r. Już wówczas każda z uczelni miała wypracowaną własną silną markę, WSB budowało ją od 1997 r. a WSF od 2002 r. Uczelnie były cenione z uwagi na oferty studiów i osiągnięcia, przez lata działalności stworzyły własne społeczności akademickie złożone z wykładowców, pracowników, studentów i absolwentów a także sieci instytucji partnerskich.

Decyzję o konsolidacji władze obu uczelni podjęły po trzech latach współpracy. We wrześniu 2020 r. proces sfinalizowano, Wyższa Szkoła Filologiczna zakończyła działalność, a jej dorobek został wniesiony do Wyższej Szkoły Bankowej.

- Połączenie dwóch wyższych uczelni nigdy nie jest łatwe, a zwłaszcza wtedy, kiedy działają one w trochę innych obszarach. WSB jest uczelnią biznesową podczas gdy WSF kształciła studentów w obszarze językoznawstwa. To oczywista trudność, ale i bodziec do wykorzystania efektu synergii, kiedy dobre praktyki pochodzące z obu obszarów mogą zostać użyte do ulepszenia procesów dydaktycznych i badawczychmówi prof. dr hab. inż. Jacek Mercik, Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

W efekcie konsolidacji WSB poszerzyła ofertę studiów i teraz, poza dotychczasową filologią angielską oferuje również studia na filologii germańskiej, norweskiej oraz hiszpańskiej a także na specjalności amerykanistyka. Ponadto uczelnia zyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo a także rozbudowała kadrę naukowo-dydaktyczną dzięki przejściu do WSB wykładowców z WSF.

- Wyższa Szkoła Bankowa jako uczelnia wielokrotnie większa stała się uczelnią docelową w procesie konsolidacji. Nie oznaczało to, że po prostu „przejęła” drugą uczelnię. Musieliśmy uwzględnić specyfikę kształcenia w obrębie językoznawstwa. Rada Akademicka WSB przejęła i dokończyła rozpoczęte procedury doktoryzowania. Prowadzone dotychczas w WSF badania naukowe znalazły się w planach badawczych WSB i uzyskały stosowne finansowanie. To, jak łatwo sobie wyobrazić, musiał być proces długofalowy, jeżeli miał być przeprowadzony nie tylko w sposób rzetelny, ale i z zachowaniem standardów akademickich. Dziś możemy powiedzieć, że zakończył się sukcesem. Mamy nadzieję, że zarówno wykładowcy jak i pracownicy administracyjni z WSF odnaleźli się już u nas i poczuli u siebie. Cenimy sobie ich zawodową sprawność i jesteśmy przekonani, że tak jak kiedyś dbali o rozwój WSF, tak i teraz, jako pracownicy WSB, też będą dbali o swoją uczelnię - dodaje prof. dr hab. inż. Jacek Mercik.

Na Dolnym Śląsku działa kilkanaście uczelni niepublicznych, Wyższa Szkoła Bankowa jest największą z nich – w roku akademickim 2020/2021 studiuje tu ponad 17000 studentów i wykłada blisko 720 dydaktyków. Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, jest też najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną przez kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie.

W wyniku konsolidacji od października studia w WSB rozpoczęło ponad 1000 dotychczasowych studentów Wyższej Szkoły Filologicznej oraz pracę blisko 40 wykładowców i pracowników administracyjnych.

- Finalizacja procesu konsolidacji zakończyła się pełnym powodzeniem. Bez wątpienia ogromny wpływ na to miała transparentność całego procesu, która dla władz obu uczelni była celem priorytetowym. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o włączeniu WSF w struktury WSB rozpoczęto szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, skierowaną zarówno do kadry i studentów WSF, jak i pracowników administracji. Nie mam wątpliwości co do tego, że ta otwartość i szczerość właśnie na ostatniej prostej konsolidacji spowodowały, że nie doszło do, czego się oczywiście obawialiśmy, zderzenia dwóch kultur organizacyjnych. WSF i WSB się nie zderzyły; one się połączyły, żeby tworzyć nową jakość, także na płaszczyźnie interdyscyplinarnej - mówi dr Anna Pol, Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania WSB, dawniej Dziekan Wydziału Neofilologii WSF.

Nie wszystko jednak dało się przewidzieć. Mimo miesięcy przygotowań finał integracji obu uczelni i wewnętrznej synchronizacji procesów administracyjnych przypadł na okres pandemii COVID-19, która zmieniła sposób funkcjonowania wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Dla społeczności obu uczelni, a teraz już jednej społeczności Wyższej Szkoły Bankowej, rok 2020 r. przyniósł jednak znacznie więcej zmian.

Konieczność przestawienia funkcjonowania uczelni na tryb zdalny i prowadzenia zajęć online przyśpieszyła ukończenie trwających już prac nad informatyzacją dydaktyki. Dzięki inwestycjom dokonanym przez WSB w poprzednich latach - wdrożeniu systemu wirtualnych laboratoriów VDI (Virtual Desktop Infrastructure) oraz posiadanym rozwiązaniom chmurowym, ciągłość działania uczelni nie była zagrożona. W zaledwie siedem dni od zawieszenia zajęć tradycyjnych WSB wznowiła je w modelu zdalnym, udostępniając studentom i wykładowcom nowoczesne narzędzia informatyczne oraz umożliwiając zdalne korzystanie z oprogramowania znajdującego się w laboratoriach komputerowych uczelni.

Okres wakacji uczelnia przeznaczyła na optymalizację procedur pod kątem kształcenia hybrydowego oraz ukończenie budowy nowego obiektu dydaktycznego - jednego z najnowocześniejszych na Dolnym Śląsku, liczącego 8300 m2, mieszczącego 58 sal dydaktycznych, 11 laboratoriów komputerowych i ponad 2000 miejsc siedzących. Dzięki zakończeniu tej ogromnej inwestycji, Wyższa Szkoła Bankowa rozbudowała kampus znajdujący się przy nowo wyremontowanej ul. Fabrycznej we Wrocławiu.

Wszystkie te trwające praktycznie jednocześnie procesy - konsolidacja, informatyzacja i uruchomienie nowego obiektu, w którym od października pracują działy obsługujące studentów, zakończyły się zgodnie z założeniami. Obecnie uczelnia posiada zaplecze technologiczne oraz infrastrukturę umożliwiającą jej funkcjonowanie w każdych warunkach, zarówno tradycyjnie jak i online.

Fot. Prof. dr hab. inż. Jacek Mercik, Rektor WSB i prof. dr hab. Norbert Morciniec, były Rektor WSF
Fot. Prof. dr hab. inż. Jacek Mercik, Rektor WSB i prof. dr hab. Norbert Morciniec, były Rektor WSF
Fot. Przekazanie sztandaru i insygniów WSF do WSB podczas ostatniego posiedzenia Rady Akademickiej WSF.
Fot. Przekazanie sztandaru i insygniów WSF do WSB podczas ostatniego posiedzenia Rady Akademickiej WSF.
Fot. Dr Anna Pol, Prodziekan WSB.
Fot. Dr Anna Pol, Prodziekan WSB.
Fot. Nowy budynek WSB we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 14 G.
Fot. Nowy budynek WSB we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 14 G.
Fot. Nowy budynek WSB we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 14 G.
Fot. Nowy budynek WSB we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 14 G.
Fot. Sale wykładowe w nowym budynku WSB we Wrocławiu.
Fot. Sale wykładowe w nowym budynku WSB we Wrocławiu.
Fot. Strefa studenta w nowym budynku WSB we Wrocławiu.
Fot. Strefa studenta w nowym budynku WSB we Wrocławiu.
Fot. Sala ćwiczeniowa do tłumaczeń symultanicznych w WSB we Wrocławiu.
Fot. Sala ćwiczeniowa do tłumaczeń symultanicznych w WSB we Wrocławiu.

Informacja dla byłych pracowników WSF, którzy byli zatrudnieni w ramach umowy o pracę

W związku z konsolidacją Wyższej Szkoły Filologicznej z siedzibą we Wrocławiu; ul. Sienkiewicza 32; 50-335 Wrocław z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu; ul, Fabryczna 29-31; 53-609 Wrocław informujemy, że od dnia 1 października 2020 roku Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, możecie się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.wroclaw.pl.

Państwa dane będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Okres przetwarzania wynosi:

- dla umów o pracę zawartych do 31 grudnia 2018 roku - 50 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dniu rozwiązania umowy o pracę,

- dla umów o pracę zawartych po 1 stycznia 2019 roku - 10 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dniu rozwiązania umowy o pracę.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług (Archiwum).
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG oraz nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Informacja dla byłych pracowników WSF, którzy byli zatrudnieni w ramach umowy o pracę

W związku z konsolidacją Wyższej Szkoły Filologicznej z siedzibą we Wrocławiu; ul. Sienkiewicza 32; 50-335 Wrocław z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu; ul, Fabryczna 29-31; 53-609 Wrocław informujemy, że od dnia 1 października 2020 roku Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, możecie się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:iod@wsb.wroclaw.pl.

Państwa dane będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Okres przetwarzania wynosi:

- dla umów o pracę zawartych do 31 grudnia 2018 roku - 50 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dniu rozwiązania umowy o pracę,

- dla umów o pracę zawartych po 1 stycznia 2019 roku - 10 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dniu rozwiązania umowy o pracę.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług (Archiwum).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG oraz nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Informacja dla byłych pracowników WSF, którzy byli zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2015 r

W związku z konsolidacją Wyższej Szkoły Filologicznej z siedzibą we Wrocławiu; ul. Sienkiewicza 32; 50-335 Wrocław z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu; ul, Fabryczna 29-31; 53-609 Wrocław informujemy, że od dnia 1 października 2020 roku Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, możecie się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.wroclaw.pl.

Państwa dane będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Okres przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dniu zakończenia obowiązywania lub rozwiązania umowy cywilnoprawnej.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług (Archiwum).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG oraz nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Informacja dla absolwentów studiów wyższych WSF

W związku z konsolidacją Wyższej Szkoły Filologicznej z siedzibą we Wrocławiu; ul. Sienkiewicza 32; 50-335 Wrocław z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu; ul, Fabryczna 29-31; 53-609 Wrocław informujemy, że od dnia 1 października 2020 roku Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, możecie się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.wroclaw.pl.

Państwa dane będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. 6 ust. 1 lit. c RODO. Okres przetwarzania wynosi 50 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dniu ukończenia studiów.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług (Archiwum).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG oraz nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Informacja dla absolwentów studiów podyplomowych WSF

W związku z konsolidacją Wyższej Szkoły Filologicznej z siedzibą we Wrocławiu; ul. Sienkiewicza 32; 50-335 Wrocław z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu; ul, Fabryczna 29-31; 53-609 Wrocław informujemy, że od dnia 1 października 2020 roku Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, możecie się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.wroclaw.pl.

Państwa dane będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Okres przetwarzania wynosi 25 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dniu ukończenia studiów podyplomowych lub studiów MBA.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług (Archiwum).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG oraz nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Informacja dla doktorantów WSF

W związku z konsolidacją Wyższej Szkoły Filologicznej z siedzibą we Wrocławiu; ul. Sienkiewicza 32; 50-335 Wrocław z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu; ul, Fabryczna 29-31; 53-609 Wrocław informujemy, że od dnia 1 października 2020 roku Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, możecie się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:iod@wsb.wroclaw.pl.

Państwa dane będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Okres przetwarzania wynosi 50 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dniu ukończenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług (Archiwum).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG oraz nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Dodaj ogłoszenie