WSPARCIE DLA FIRM W RAMACH UNIJNEGO PROJEKTU.

Blisko 15,5 miliona złotych Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. przeznaczy na realizację projektu pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”. To druga już edycja programu, w ramach którego wsparciem objęte zostaną osoby zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, jak również przedsiębiorstwa przechodzące procesy restrukturyzacyjne, modernizacyjne i planujące zwolnienia pracowników. Rekrutacja do projektu rusza 10 grudnia.

W ramach projektu możliwe jest m.in. przekwalifikowanie pracowników bądź podniesienie ich kompetencji w celu wykonywania nowych obowiązków. Zakres wsparcia obejmuje szkolenia, kursy zawodowe oraz studia podyplomowe. Uczestnictwo w projekcie ma pozwolić pracodawcom na utrzymanie zatrudnienia bądź ograniczenie liczby osób przewidzianych do zwolnienia. Firmy mogą również pozyskać pracowników na staże zawodowe finansowane z programu.

- Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte także osoby bezrobotne, które w ostatnim półroczu straciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Jedną z najistotniejszych form przewidzianej pomocy są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej, w wysokości do 24 tys. zł,   połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym - mówi Hubert Papaj, prezes DAWG sp. z o.o.

W trwającej jeszcze pierwszej edycji projektu, do tej pory udział wzięły 622 osoby. Uczestnicy skorzystali z różnych form wsparcia, m.in. osób 158 rozpoczęło własną działalność gospodarczą, blisko 170 nabyło wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia firmy, ponad 200 uczestników uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe, a ponad 100 skorzystało ze wsparcia psychologicznego.

Projekt jest realizowany w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Partnerami DAWG w projekcie są: Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy, Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze .

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE FORM WSPARCIA:

1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy

2. Wsparcie w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej

• maksymalna kwota dotacji inwestycyjnej: 24 000,00 zł
• maksymalna kwota dotacji pomostowej: 1 200,00 zł/m-c
• wymagany wkład własny finansowy - 10% udzielonej dotacji
• ograniczenia dotyczące grupy docelowej - o wsparcie może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest
• osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia oraz nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
• obowiązkowy udział w części doradczo-szkoleniowej
• wsparcie doradcze w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji

3. Szkolenia zawodowe

• tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy
• dofinansowanie obejmuje koszt szkoleń lub kursów zawodowych, koszt egzaminów, badań lekarskich lub psychologicznych
• osobom uczestniczącym w przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.

4. Studia podyplomowe

• możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł.
• studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
• wymagany wkład własny - w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.

5. Staże zawodowe

• minimalny czas trwania stażu: 3 miesiące, maksymalny: 12 miesięcy
• osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę
• istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP, itp.) - średnio w kwocie 3 tys. zł brutto/ uczestnika
• istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty.

6. Poradnictwo psychologiczne, ma na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy

7. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej

• wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania
• kwota dodatku relokacyjnego w kwocie 7 tys. zł/ osobę
• Warunki otrzymania dodatku relokacyjnego:
- odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godz. dziennie,
- osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową lub wykonywała działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność prze okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS.

BIURO PROJEKTU:
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

al. Kasztanowa 3a-5; 53-125 Wrocław
tel. 71 736 63 10, 71 736 63 08; 608 367 300

e-mail: aktywizacja@dawg.pl
www.dawg.pl/pl/page/608/AKTYWIZACJA-DOLNOSLASKIEGO-RYNKU-PRACY---EDYCJA-ll