Długość życia i sytuacja demograficzna na Dolnym Śląsku

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu
Długość życia i sytuacja demograficzna to jedne z najważniejszych obszarów badanych przez Główny Urząd Statystyczny. Oczekiwana długość życia jest jednym z podstawowych wskaźników wykorzystywanych w ocenie stanu zdrowia populacji. Mierzona jest w oparciu o statystyki dotyczące umieralności w danym roku, dla określonej populacji. Natomiast badanie sytuacji demograficznej pokazuje m.in., jak zmienia się liczba ludności na danym terenie.

Długość życia na Dolnym Śląsku w 2019 r.

Parametrami stosowanymi do oceny starzenia się populacji są m.in. mediana wieku ludności (wyznacza granicę wieku, którą połowa osób w danej zbiorowości już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła) oraz wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi (proporcja liczby osób powyżej 65 roku życia do liczby osób w wieku 15–64 lat). W województwie dolnośląskim mediana wieku w 2019 r. wyniosła 42,0 lata (w Polsce – 41,3 lat) i była wyższa niż w latach poprzednich – w 2010 r. wynosiła 39,0 lat, w 2015 r. 40,6 lat, w 2018 r. 41,6 lat. Należała także do wysokich w porównaniu z innymi województwami – 6. lokata po województwach: opolskim (43,1 lat), łódzkim (43,0 lata), śląskim i świętokrzyskim (po 42,7 lat) oraz zachodniopomorskim (42,1 lat).

Wskaźnik obciążenia demograficznego w 2019 r. wyniósł 28,7 i należał do jednego z najwyższych w kraju – 4. lokata po województwach: łódzkim (30,7), świętokrzyskim (29,6) i śląskim (29,0). Był także wyższy niż w latach wcześniejszych – w 2010 r. wynosił 18,4, w 2015 r. – 23,2, w 2018 r. – 27,4.

Od 2009 do 2017 r. obserwowany był powolny wzrost długości trwania życia w zdrowiu w momencie narodzin dla mężczyzn. W 2018 r. odnotowano nieznaczny spadek, ale w 2019 r. ponownie zanotowano wzrost. W przypadku kobiet w latach 2009–2018 wystąpił wzrost, a w 2019 r. – niewielki spadek. Omawiane wskaźniki w województwie dolnośląskim kształtowały się na niższym poziomie niż średnio w kraju i były jednymi z najniższych na tle innych województw. Pod względem długości trwania życia w zdrowiu mężczyzn w momencie narodzin województwo dolnośląskie w 2019 r. znajdowało się na przedostatnim miejscu w kraju (przed województwem łódzkim), a kobiet – na 11. miejscu.

Sytuacja demograficzna na Dolnym Śląsku na początku 2020 r.

Według stanu w dniu 30 czerwca br. liczba ludności w województwie dolnośląskim wynosiła 2898525 osób. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku było to mniej o 1461 osób, tj. o 0,1%. W ogólnej populacji większość stanowiły kobiety – 1505,0 tys., tj. 51,9%. Miasta zamieszkiwało 1980,2 tys. osób, tj. 68,3%. W ciągu roku liczba ludności miejskiej zmniejszyła się o 0,3%, natomiast liczba ludności wiejskiej zwiększyła się o 0,6%.

Pod względem liczby mieszkańców województwo dolnośląskie zajmowało 5. miejsce w kraju po województwach: mazowieckim (5,4 mln), śląskim (4,5 mln), wielkopolskim (3,5 mln) i małopolskim (3,4 mln). Spośród dolnośląskich powiatów największą liczbę ludności odnotowano we Wrocławiu (643,8 tys., tj. 22,2% ogółu) oraz w powiatach: kłodzkim (157,2 tys., tj. 5,4%), świdnickim (156,6 tys., tj. 5,4%) oraz wrocławskim (153,9 tys., tj. 5,3%). Natomiast na terenie Wrocławia najwięcej osób mieszkało na terenie Fabrycznej (208,0 tys., tj. 32,3%), a następnie: na Krzykach (179,9 tys., tj. 27,9%), w Śródmieściu (105,6 tys., tj. 16,4%), na Psim Polu (104,3 tys., tj. 16,2%) i na Starym Mieście (46,0 tys., tj. 7,1%).

I półroczu 2020 r. w naszym województwie zawarto 2887 małżeństw, tj. o 2139 (42,6%) mniej niż rok wcześniej. W przeliczeniu na 1000 osób liczba nowo zawartych małżeństw wyniosła 1,99 (w kraju 1,95) i była mniejsza niż w analogicznym okresie 2019 r. (3,47). W miastach współczynnik małżeństw osiągnął wyższą wartość niż na wsi – 2,02 wobec 1,92. Wskaźnik liczby zawartych małżeństw plasował nasze województwo na 6. miejscu w kraju po województwach: małopolskim (2,19), pomorskim (2,13), śląskim i wielkopolskim (po 2,04) oraz zachodniopomorskim (2,00).

W omawianym okresie odnotowano 12,9 tys. urodzeń żywych, tj. o 185 (1,4%) mniej niż rok wcześniej. Współczynnik urodzeń wyniósł 8,88 (w kraju 9,25) i był niższy niż rok wcześniej (9,00), przy czym na wsi był nieznacznie wyższy niż w miastach – 8,93 wobec 8,86. Pod względem wysokości wskaźnika urodzeń województwo dolnośląskie zajmowało 7. miejsce w kraju.

W I półroczu 2020 r. zarejestrowano 16,6 tys. zgonów, tj. o 92 (0,6%) mniej niż przed rokiem. Współczynnik zgonów wyniósł 11,42 (w 2019 r. 11,48), w miastach był wyższy niż na wsi – 11,81 wobec 10,59. Pod względem wysokości wskaźnika zgonów województwo dolnośląskie zajmowało 4. miejsce w kraju.

Przyrost naturalny był niski – minus 3,7 tys. osób (w 2019 r. minus 3,6 tys.), w przeliczeniu na 1000 ludności – minus 2,54 (w kraju minus 1,63), z czego w miastach przyjął wartość minus 2,95, a na wsi – minus 1,66. Dolnośląskie zajmowało odległe, 10. miejsce w kraju pod względem wartości tego wskaźnika. Przyrost naturalny był dodatni jedynie w trzech województwach: pomorskim (0,60), małopolskim (0,59) i wielkopolskim (0,47).

Z kolei wysokie było saldo migracji na pobyt stały – 2,1 tys. osób, tj. o 13,0% mniej niż w 2019 r. W przeliczeniu na 1000 ludności wyniosło 1,41 (w kraju 0,14), w tym w miastach minus 0,86, a na wsi 6,39. Dolnośląskie w pierwszym półroczu 2020 r. należało do województw, w których omawiany wskaźnik zaliczał się do najwyższych w kraju – zajmowało 3. miejsce po województwach mazowieckim (2,31) i pomorskim (1,78).

4 mln dawek szczepionki Pfizera wkrótce trafi do Polski

Wideo

Dodaj ogłoszenie