64. PLEBISCYT SPORTOWY - finałowe głosowanie (wszystkie kategorie - WYNIKI) REGULAMIN

jg
Udostępnij:
Zakończyliśmy finałowe głosowanie w 64. Plebiscycie Gazety Wrocławskiej na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku na Dolnym Śląsku. Głosowali Państwo w 9 kategoriach: działacz roku, impreza roku, klasa sportowa, sportowiec The World Games 2017, drużyna roku, szkółka piłkarska, młody talent, najpopularniejszy sportowiec a także najpopularniejszy trener. Głosy oddane w tych dwóch ostatnich kategoriach będą miały też wpływ na wybór NAJLEPSZEGO sportowca oraz trenera, którego dokona kapituła plebiscytu, przy uwzględnieniu sympatii naszych czytelników. Poniżej WYNIKI GŁOSOWANIA.

AKTUALNE WYNIKI (głosowanie do 23.01 do godz. 20.59):

REGULAMIN 64. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku na Dolnym Śląsku

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC #sportowiecrokuGWr
NAJPOPULARNIEJSZY TRENER #trenerrokuGWr
DZIAŁACZ ROKU #dzialaczrokuGWr
IMPREZA ROKU #imprezarokuGWr
SPORTOWIEC THE WORLD GAMES 2017 #sportowiecTWGGWr
KLASA SPORTOWA ROKU #klasasportowaGWr
NAJPOPULARNIEJSZY MŁODY TALENT #TalentRokuGWr
NAJPOPULARNIEJSZA DRUŻYNA #druzynarokuGWr
SZKÓŁKA PIŁKARSKA #szkolkapilkarskaGWr

Zakończyliśmy już przyjmowanie kandydatur.

Czekaliśmy na nie do 9 stycznia do godz. 23.59.

REGULAMIN 64. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku na Dolnym Śląsku

  • DZIAŁACZ ROKU - prezesi klubów, szefowie związków sportowych, ludzie sportu z regionu niekoniecznie zrzeszeni w klubie czy związku
  • IMPREZA ROKU - turnieje, biegi uliczne, duże i małe imprezy sportowe organizowane w 2016 roku na terenie Dolnego Śląska
  • SPORTOWIEC THE WORLD GAMES 2017 - zawodnicy, którzy na co dzień uprawiają dyscyplinę będącą w programie Igrzysk Sportów Nieolimpijskich "The World Games". Gospodarzem imprezy w 2017 roku będzie Wrocław.
  • KLASA SPORTOWA ROKU - na przykład konkretne klasy ze szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, klasy ze szkół publicznych z wiodącą dyscypliną, itp.
  • NAJPOPULARNIEJSZY MŁODY TALENT - młody sportowiec, którego talent rozbłysł w ostatnim roku
  • NAJPOPULARNIEJSZA DRUŻYNA - drużyna, która cieszy się największą sympatią swoich kibiców na Dolnym Śląsku. Od znanych marek, do zespołów z piłkarskiej klasy C
  • SZKÓŁKA PIŁKARSKA

Najpopularniejszy sportowiec oraz trener

Tutaj rywalizuje ze sobą 62 sportowców oraz 45 szkoleniowców. Po 30 zawodników i trenerów, którzy w grudniu wygrali I etap (powiatowy) głosowania, oraz 32 sportowców i 15 trenerów nominowanych przez dział sportowy Gazety Wrocławskiej.

Dodatkowo kapituła plebiscytu przyzna dwa wyróżnienia - dla najlepszej drużyny roku oraz największego talentu.

Wszystkich laureatów poznamy 30 stycznia podczas Dolnośląskiej Gali Sportu w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Naszym partnerem przy plebiscycie jest Radio Wrocław.

WAŻNE INFORMACJE:

* Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc na numery: 71 374 82 06 oraz 71 374 81 99, a także mailem - sportowiec@gazeta.wroc.pl
* Możliwe jest umieszczenie zdjęcia przy wynikach głosownia. Prosimy o przesłanie fotografii na sportowiec@gazeta.wroc.pl - w temacie lub w treści należy podać kategorię oraz jego imię i nazwisko. Przesyłać zdjęcie oświadczacie państwo, że macie do niego prawa autorskie i możecie z niego korzystać.
* Dotychczasowi triumfatorzy naszego plebiscytu
* Z historii plebiscytu: Jerzy Popiel i jego miłość do szybownictwa

NAJLEPSZY/NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC:

NAJLEPSZY/NAJPOPULARNIEJSZY TRENER:

WAŻNE INFORMACJE:

* Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc na numery: 71 374 82 06 oraz 71 374 81 99, a także mailem - sportowiec@gazeta.wroc.pl
* Możliwe jest umieszczenie zdjęcia przy wynikach głosownia. Prosimy o przesłanie fotografii na sportowiec@gazeta.wroc.pl - w temacie lub w treści należy podać kategorię oraz jego imię i nazwisko. Przesyłać zdjęcie oświadczacie państwo, że macie do niego prawa autorskie i możecie z niego korzystać.
* Dotychczasowi triumfatorzy naszego plebiscytu
* Z historii plebiscytu: Jerzy Popiel i jego miłość do szybownictwa

REGULAMIN 64. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku na Dolnym Śląsku

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Sportowiec Roku 2016” zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Najpopularniejszy Sportowiec i Trener Dolnego Śląska”
3. Plebiscyt ma na celu wyłonienie, w drodze głosowania czytelników Gazety Wrocławskiej i Kapituły, laureatów w kategoriach:
Najlepszy Sportowiec Dolnego Śląska
Najlepszy Trener Dolnego Śląska
Najpopularniejszy Sportowiec Roku
Najpopularniejszy Trener Roku
Najpopularniejszy Młody Talent
Działacz Roku
Najpopularniejszy Sportowiec dyscyplin The World Games
Najpopularniejsza Drużyna Sportowa
Klasa Sportowa Roku
Szkółka Piłkarska 2016
Najpopularniejsza Impreza Sportowa

4. W przypadku kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku i Najpopularniejszy Trener Roku plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach. Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu, będzie trwać od dnia 05.12.2016 do dnia 30.12.2016 do godz. 20:59:59. Drugi, regionalny (wojewódzki) etap (finał) plebiscytu będzie trwać od dnia 02.01.2016 do dnia 23.01.2017 do godz. 20:59:59.
5. W przypadku kategorii: Młody Talent, Działacz Roku, Najpopularniejszy Sportowiec dyscyplin The World Games, Najpopularniejsza Drużyna
Klasa Sportowa Roku, Najpopularniejsza Szkółka Piłkarska, Impreza Sportowa Roku plebiscyt będzie prowadzony w jednym, wojewódzkim etapie, i trwać będzie od dnia 02.01.2017 do dnia 23.01.2017 do godz. 20:59:59.
6. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Anna Gabińska, Jakub Guder i Anna Bijak.
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach dziennika „Gazeta Wrocławska”
oraz na stronie serwisu www.gazetawroclawska.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. Kandydatami w Plebiscycie mogą być sportowcy, trenerzy i działacze sportowi, którzy w 2016 roku reprezentowali kluby z Dolnego Śląska lub mieszkali na Dolnym Śląsku oraz drużyny sportowe, klasy sportowe i szkółki piłkarskie z województwa dolnośląskiego, a także imprezy sportowe w 2016 roku organizowane na terenie Dolnego Śląska, którzy zostaną zgłoszeni/zgłoszone do udziału w Plebiscycie.
3. W plebiscycie głos może oddać każdy.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu
1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w I etapie plebiscytu można dokonać do dnia 15.12.2016 r w Serwisie gazetawroclawska.pl/plebiscytsportowy lub mailowo pod adresem sportowiec@gazeta.wroc.pl
2. Zgłoszenie internetowe odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na tej stronie a zgłoszenie mailowe powinno zawierać:
a. imię i nazwisko lub nazwę zgłaszanego kandydata i nazwę klubu sportowego do którego przynależy kandydat (jeśli jest członkiem klubu);
b. wskazanie kategorii plebiscytu;
c. wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie;
d. kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanych zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu. Negatywna weryfikacja oznacza, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji i można dokonać ponownego zgłoszenia lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 niniejszego Regulaminu.

II. Głosowanie – Etap I Plebiscytu – etap powiatowy
(dotyczy kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Najpopularniejszy Trener Roku)
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 05.12.2016 do dnia 30.12.2016 do godz. 20:59:59, na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie dziennika Gazeta Wrocławska (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treści regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
GWS. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku, i
GWT. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejszy Trener Roku
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzyma również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a, zawierającego do 160 znaków, wynosić będzie 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu udział wezmą te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania, nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo zostanie pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu, na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe w postaci dostępu do e-wydania realizowane jest przez Organizatora.
3. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w powiatach województwa dolnośląskiego oraz w każdej kategorii plebiscytu - kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu nie zachowają głosów zdobytych w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, wszyscy uzyskają awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu

III. Głosowanie – Etap II Plebiscytu – etap wojewódzki
(dotyczy kategorii: Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Najpopularniejszy Trener Roku, Młody Talent, Działacz Roku, Najpopularniejszy Sportowiec dyscyplin The World Games, Najpopularniejsza Drużyna, Klasa Sportowa Roku,
Najpopularniejsza Szkółka Piłkarska, Impreza Sportowa Roku)

Zgłaszanie kandydatów
1. Do II etapu Plebiscytu w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec i Najpopularniejszy Trener Dolnego Śląska zostaną zakwalifikowani laureaci pierwszych miejsc w powiatach wyłonieni w I etapie plebiscytu oraz sportowcy i trenerzy wytypowani przez Kapitułę Plebiscytu.
Pełna lista kandydatów na Najpopularniejszego Sportowca i Najpopularniejszego Trenera Dolnego Śląska zostanie opublikowana 2 stycznia 2016 r na łamach dziennika Gazeta Wrocławska oraz w Serwisie gazetawroclawska.pl
2. Zgłoszeń kandydatów w kategoriach: Młody Talent, Działacz Roku, Najpopularniejszy Sportowiec dyscyplin The World Games, Najpopularniejsza Drużyna, Klasa Sportowa Roku, Najpopularniejsza Szkółka Piłkarska, Impreza Sportowa Roku będzie można dokonać terminie od 12 grudnia 2016 r.
do 9 stycznia 2017 r. poprzez formularz zgłoszeniowy w Serwisie gazetawroclawska.pl/plebiscytsportowy oraz mailowo pod adresem sportowiec@gazeta.wroc.pl
3. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 02.01.2017 do dnia 23.01.2017 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie dziennika „Gazeta Wrocławska” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
GWS. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku,
GWT. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejszy Trener Roku,
SWG. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejszy Sportowiec dyscyplin The World Games,
DS. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Działacz Roku .
MT. - po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Młody Talent
DRS. - po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejsza Drużyna Roku
KLS. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Klasa Sportowa
SZP. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Najpopularniejsza Szkółka Piłkarska
c. W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzyma również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a zawierającego do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie oddany na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
k. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
g. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
h. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
i. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
5. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba oddanych głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni ex aequo miejsce wynikające z liczby głosów w Plebiscycie.

III. Głosowanie w kategorii wojewódzkiej – Najlepszy Sportowiec i Najlepszy Trener Dolnego Śląska
O kolejności miejsc do tytułów Najlepszy Sportowiec i Najlepszy Trener Dolnego Śląska zdecydują głosy Kapituły oraz głosy czytelników w stosunku 6/7 + 1/7.

W skład kapituły wchodzą:
1. prof. Andrzej Rokita, rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
2. Paweł Rańda, dyrektor biura sportu w Urzędzie Marszałkowskim, wicemistrz olimpijski z Pekinu
3. Renata Mauer-Różańska, wrocławska radna, mistrzyni olimpijska w strzelaniu z karabinu pneumatycznego i kulowego, trzykrotna medalistka mistrzostw świata
4. Tadeusz Pawłowski, piłkarz i trener piłkarski, najlepszy strzelec Śląska w historii występów pierwszoligowych
5. Mariusz Jędra, prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, olimpijczyk
6. Jakub Guder, szef redakcji sportowej Gazety Wrocławskiej (przewodniczący kapituły)

Każdy z członków kapituły przyznaje od 10 do 1 punktu dziesięciu wybranym przez siebie sportowcom:
pierwsze miejsce - 10 punktów
drugie miejsce - 9 punktów
trzecie miejsce – 8 punktów
czwarte miejsce – 7 punktów
piąte miejsce – 6 punktów
szóste miejsce – 5 punktów
siódme miejsce – 4 punkty
ósme miejsce – 3 punkty
dziewiąte miejsce – 2 punkty
dziesiąte miejsce – 1 punkt

Do sumy punktów przyznanych od wszystkich członków kapituły dodawane są punkty przyznane za głosowanie czytelników.
Za zajęcie pierwszego miejsca w głosowaniu SMS-owym - 10 punktów
drugiego miejsca - 9 punktów
trzeciego miejsca – 8 punktów
czwartego miejsca – 7 punktów
piątego miejsca – 6 punktów
szóstego miejsca – 5 punktów
siódmego miejsca – 4 punkty
ósmego miejsca – 3 punkty
dziewiątego miejsca – 2 punkty
dziesiątego miejsca – 1 punkt

W ten sposób czytelnicy stają się siódmym członkiem kapituły. Oznacza to, że jeden sportowiec/trener może otrzymać maksymalnie 70 punktów.
W przypadku takiej samej ilości punktów o ostateczniej kolejności decyduje przewodniczący kapituły.
Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu wszystkich głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 30.01.2017 na stronie internetowej w Serwisie gazetawroclawska.pl oraz na Dolnośląskiej Gali Sportu, która odbędzie się 30 stycznia 2016 r w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie, zdobędą najwięcej głosów, uzyskają awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu, dyplom oraz zaproszenie na uroczystą galę Plebiscytu. Laureaci I miejsca w każdym z powiatów w kategorii Sportowiec Roku otrzymają ponadto vouchery na pobyty weekendowe do Pensjonatu CK Kalina w Lądku Zdroju lub innego odpowiadającego mu standardem ośrodka wypoczynkowego na Dolnym Śląsku.
3. Zwycięzcy plebiscytu w kategorii Najlepszy Sportowiec Dolnego Śląska otrzymają:
- laureat I miejsca - puchar oraz nagrodę pieniężną od Marszałka Województwa Dolnośląskiego
- laureat II miejsca – dyplom i nagrodę pieniężną od Marszałka Województwa Dolnośląskiego
- laureat III miejsca – dyplom i nagrodę pieniężną od Marszałka Województwa Dolnośląskiego
- laureaci IV – X miejsca – dyplom i voucher na pobyt weekendowy w ośrodku SPA na Dolnym Śląsku
4. Zwycięzcy plebiscytu w kategorii Najlepszy Trener Dolnego Śląska otrzymają:
- laureat I miejsca - puchar oraz nagrodę pieniężną w od Marszałka Województwa Dolnośląskiego
- laureat II miejsca – dyplom i nagrodę pieniężną od Marszałka Województwa Dolnośląskiego
- laureat III miejsca – dyplom i nagrodę pieniężną od Marszałka Województwa Dolnośląskiego
- laureaci IV - V miejsca - dyplom oraz voucher na pobyt weekendowy w ośrodku SPA na Dolnym Śląsku
5. Zwycięzcy plebiscytu w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec i Najpopularniejszy Trener Dolnego Śląska otrzymają dyplomy i pobyty tygodniowe w ośrodku wypoczynkowym. Laureaci II i III miejsca w tej kategorii otrzymają dyplomy.
6. Zwycięzcy plebiscytu w kategorii Młody Talent otrzymają:
- laureat I miejsca – puchar i kamerę cyfrową
- Laureaci II i III miejsca – dyplom i smartwatch
7. Zwycięzcy plebiscytu w kategorii Sportowiec kategorii The World Games
- laureat I miejsca – puchar i voucher na pobyt weekendowy w ośrodku wypoczynkowym na Dolnym Śląsku
- laureat II i III miejsca – dyplom i pobyt weekendowy w ośrodku wypoczynkowym
8. Zwycięzcy plebiscytu w kategorii Działacz Sportowy:
- laureat I miejsca – puchar i pobyt weekendowy w ośrodku SPA na Dolnym Śląsku
- laureat II i III miejsca – dyplom i pobyt weekendowy w ośrodku SPA na Dolnym Śląsku
9. Zwycięzcy plebiscytu w kategorii Najpopularniejsza Drużyna Sportowa
otrzymają puchar. Laureaci II i III miejsca otrzymają dyplomy.
10. Zwycięzcy plebiscytu w kategorii Najpopularniejsza Klasa Sportowa
- laureat I miejsca otrzyma puchar i wejściówki dla wszystkich uczniów i opiekuna do strefy rekreacyjnej Parku Wodnego we Wrocławiu
- laureat II miejsca otrzyma dyplom i vouchery na bilety na wybrany mecz ligowy Śląska Wrocław rozgrywany we Wrocławiu
- laureat III miejsca otrzyma dyplom i wejściówki do Parku Trampolin we Wrocławiu
11. Zwycięzcy plebiscytu w kategorii Najpopularniejsza Szkółka Piłkarska
- laureat I miejsca – puchar i prezentację redakcyjną o wielkości 1 strony w Gazecie Wrocławskiej oraz 30 wejściówek do Parku Trampolin we Wrocławiu
- laureaci II i III miejsca – dyplomy i prezentację redakcyjną o wielkości 1/2
strony w Gazecie Wrocławskiej
12. Zwycięzcy plebiscytu w kategorii Najlepsza Impreza Sportowa Roku
- laureat I miejsca – puchar
- Laureat II i III miejsca - dyplom
13. Organizator może przyznać laureatom dodatkowe nagrody bez możliwości zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków oraz kosztów ich odbioru przez uczestnika. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali Plebiscytu.
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2012, Dz. U. z 2012 poz.361 ). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Polska Press Oddział we Wrocławiu, Dział Marketingu, Wrocław, ul. św. Antoniego 2/4 z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora reklamacji (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z organizacji plebiscytu we właściwym sądzie powszechnym.
Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak do wzięcia udziału w Plebiscycie będzie konieczne.
4. Przystępując do udziału w niniejszym plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

g
gość
Nie zgadzam się z komentarzami na najpopularniejszego sprtowca, które np krzywdzą Jacka. Jakby każdy wielbiciel Mai oddał głos to by wygrała :) Widocznie sława nie idzie w parze z popularnością ...
g
gość
Popularny inaczej lubiany to nie znaczy, że jest najlepszy :)
w
ww
aby głosowali na niego. Małachowski, Włoszczowska daleko ....
a
anal_fa_beta
Jeżeli prowadzący jest rzekomo bardziej popularny od np. Mai Włoszczowskiej, to taki plebiscyt można wdupe sobie wsadzić!!! Tak było już, kiedy grono kibiców "jakiegoś" sportowca skrzyknęli się i hurtem zagłosowali...
Więcej informacji na stronie głównej Gazeta Wrocławska
Dodaj ogłoszenie